Inicijativa Smiljana Viteškić 29.03.2023

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Šestoj radnoj sjednici, održanoj dana 29.03.2023. godine, na prijedlog zastupnice Smiljane Viteškić, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da u okviru izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu, planira realizaciju sljedećeg:

1. Da se Zavodu za transfuzijsku medicinu F BiH na stavci „Potrošni materijal za hemoferezu“ povećaju sredstva cca 70.000 KM;
2. Da se Zavodu za transfuzijsku medicinu F BiH na stavci „Potrošni materijal za koagulaciju“ povećaju sredstva cca 70.000 KM;
3. Da se iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansiraju 2 (dvije) specijalizacije iz transfuzijske medicine;
4. Da se Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH uveže u Informacioni zdravstveni sistem Kantona Sarajevo.

U prilogu: Inicijativa

Broj:01-04-6680-5/23 PREDSJEDAVAJUĆI
29.03.2023.godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Prilog: