Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Grupa zastupnika u SKS

1. Skupština Kantona Sarajevo sugeriše Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da u saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu ili na drugi način uspostavi programe pružanja usluga u oblasti dječije kardiohirurgije, koštane hirurgije kod djece i anomalije koštanog sistema.

Inicijativa Neira Dizdarević

1. Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da zaduže Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da u skladu sa sredstvima planiranim u Izmjenama i dopunama Financijskog plana ZZO za 2019. godinu, u narednih 15 dana raspiše javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje specijalističko-konsultativnih zdravstvenih usluga.

Zastupničko pitanje: Ko su članovi Komisije za lijekove i njihove reference, te tražim da mi se dostave podaci ko su članovi UO ZZO i da mi se dostave također njihove reference, ko su imenovani ljudi, te ko ih je imenovao?

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema ZZO KS za potpuno finansiranje usluga iz tercijarne zdravstvene zaštite koje finansira Federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje prema Ministarstvu zdravstva KS i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, vezano za sufinansiranje dijela troškova neinvazivnog prenatalnog DNK testa za trudnice.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori