Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja sagrađenog na k.č. br. 4154/83 K.O. Novo Sarajevo IV, nastala od

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja sagrađenog na k.č. br. 4154/83 K.O. Novo Sarajevo IV, nastala od k.č. br. 4154/1 K.O. Novo Sarajevo IV, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Balićevac Seada i Rekić Mirsade sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
28