Tačke dnevnog reda po sjednicama

34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

18. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U-7, U-37 i U-56


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2021. godine


XIX HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija Vlade Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo;


2. Prijedlog Odluke o Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o turizmu-skraćeni postupak


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I Nastavak 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća- skraćeni postupak;


6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kanton Sarajevo na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom


7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog Odluke o izmjeni naziva ulice , odnosno preimenovanju ulice na podrućju Općine Vogošća-MZ "Kobilja glava";


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o zamjeni nekretnina između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja, Direkcije za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Beširević Saudina sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16)


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja, Direkcije za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Jovičić Tatomira sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16).


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2021. godinu


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Suad Beširević)


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Tuhčić Alma)


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “3D”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Raščić Enes)


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Lojo Gracić Nerkeza i Lojo Džeamsdin)


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Ljevo Admir i Eminović-Ljevo Anisa);


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Čedić Kemal i Čedić Amila);


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnina (Udruženje Kupujmo i koristimo domaće-kvalitetno i proizvedeno u Bosni i Hercegovini)


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3D, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina (Kovačević Elvedina i Kovačević Ismir);


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnina (Suljanović Edita);


24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem (Borančić Delva);


25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Karić Melina);


26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-34, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Zeherović Alisa);


27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-93, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Pazelja Ermin)