Zastupnička pitanja

Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Poslanik Adnan Solaković na 27. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.06.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori" postavio je poslaničko pitanje:
„Kako je moguće da uposlenicima KJKP GRAS d.o.o. koji su za vrijeme obustave saobraćaja 11. i 12.01.2013. godine obavljali svoje radne obaveze, nije obračunata plaća. Naime, bez obzira na obustavu saobraćaja, odredeni sektori su radili, te shodno tome smatramo da nije uredu da svim uposlenicima ne bude obračunata plata*'


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

„Pokrećem inicijativu za vraćanje svih linija u Kantonu Sarajevo, KJKP GRAS, a koje su nezakonito dodjeljene privatnoj kompaniji Centrotrans d.d. Sarajevo.“

Odgovor:

Odgovor :
Autobuske linije na području Kantona Sarajevo koje su sporne: Sutjeska –Lješevo, Vijećnica-Dobrinja, Sutjeska-Vogošća, Sutjeska-Donja Vogošća, Ilidža –Drozgometva, Ilidža-Vukovići, Ilidža-Hrasnica, Ilidža-Sokolovići, Nedžarići-Dobrinja, Ilidža-Kobiljača, Ilijaš-Popovići i Sutjeska-Kamenica.
Ministarstvo saobraćaja je prvobitno pomenute linije registrovalo na KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo. Na donesena rješenja o dodjeli linija žalbu je izjavio drugi prijevoznik Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo. Kantonalni sud je presudom ( broj:U-640/04 od 24.07.2006. godine)...


Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović i zastupnik Besim Mehmedić su na 29 Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.09.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavili zastupnička pitanja koja se odnose na „Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a koja je usvojena na 34 sjednici Vlade Kantona Sarajevo“.

Odgovor:

Pravni osnov za donošenje Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na 34 sjednici održanoj dana 10.09.2013. godine, sadržan je u članu 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 109/12) kojim je utvrđeno da listu lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva.
Takođe na prijedlog Federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77....


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Da li u Kantonu Sarajevo postoji Analiza stambenih objekata u kojima su ugrađene azbestne ploče?


20.07.2022

Admela Hodžić

20.07.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) postavljam pitanje ministru zdravstva Kantona Sarajevo, Harisu Vraniću, kao rukovodiocu organa uprave koji vrši nadzor nad radom privatnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo:
Koji vidovi utvrđivanja odgovornosti su pokrenuti za dr. Benjamina Bejtovića u slučaju tragično preminule djevojčice „Džene Gadžun“ koja je mimo svih etičkih, moralnih i zakonskih procedura operirana u Stomatološkoj ordinaciji Bejtović?
Da li ste u okviru upravnog nadzora za koji ste nadležni preispitali rješenje o odobrenju za obavljanje privatne prakse za dr. Benjamina Bejtovića, i ako jeste koji je ishod?
Zašto nije pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti ljekara koji su sudjelovali u operativnom zahvatu dana 8.11.2021. godine kada je Džena Gadžun operirana i preminula usljed komplikacija u Stomatološkoj ordinaciji Bejtović?
Da li je pokrenut postupak utvrđivanja etičke odgovornosti dr. Benjamina Bejtovića, te u tom smislu postavljam i pitanje zašto je dr. Bejtović još uvijek član Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osigranja Kantona Sarajevo?
Da li je Benjamin Bejtović, kao visokopozicionirani član političke partije Naša stranka, kojeg je na tu poziciju imenovala Vlada Kantona Sarajevo, čiji je premijer Edin Forto, koji je istovremeno i predsjednik političke partije Naša stranka, kao takav i po tom osnovu zaštićen od svih vidova odgovornosti uključujući i etičku odgovornost?
Da li je mjesto Benjamina Bejtovića u Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo cijena pojedinih članova koji čuvaju skupštinsku većinu u Kantonu Sarajevo?
Konkretno - zašto ne smijete smijeniti Benjamina Bejtovića?
Da li je i ovo jedna od 300 mjera vladajuće koalicije?
Da li je u 300 mjera predviđen isti princip zaštite pojedinaca odgovornih za tragične ishode kao u slučaju „Dženana Memića“?


29.12.2021

Amra Hasagić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Na 43. redovnoj sjednici uputila sam pitanje koliko sredstava je utrošeno na sponzorsanje objava na službenoj stranici Vlade Kantona Sarajevo u 2019./2020./2021. godini? U odgovoru koji sam dobila je navedena sintetička budžetska pozicija. Možete li mi tačno navesti koji je iznos utrošen isključivo za sponzorisanje objava i po kojem osnovu su birane objave koje će biti sponzorisane ?


15.10.2021

Vildana Bešlija

15.10.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo upućujem sljedeća zastupnička pitanja:

• Da li je i u kojoj mjeri strateški razvojni dokument Međunarodnog aerodroma Sarajevo “Master plan 2008–2028” pravno i prostorno-planski obavezujući dokument?
• Ukoliko jeste molimo da nam se dostavi broj službenih novina u kojima je isti objavljen, te da nam se dostave i odluka o njegovom provođenju te pripadajući grafički prilozi.
• Ako ovaj razvojni dokument nije prošao proceduru predviđenu Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (Službene novine Federacije BiH, broj: 63/04) na osnovu čega ga se može smatrati obavezujućim i relevantnim za postupanje pri izdavanju dozvola i saglasnosti, pa samim tim i proizvoditi pravne posljedice?


21.11.2020

Neira Dizdarević

21.11.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Ljubazno molim da mi dostavite kopiju zapisnika o odlučivanju etažnih vlasnika na osnovu
kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša odredilo Hasić Elvira za
redovnog predstavnika etažnih vlasnika zgrade na adresi Stupska - garaže kompleks B i C akt
broj 05/03-19-3178-1/20-pz od 14.02.2020. godine.”


21.11.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim da za iduće adrese izvršite nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika:

1. ADEMA BUĆE 116, 118
2. ADIJA MULABEGOVIĆA 17
3. ADILA GREBE 6A, 6 B
4. ALEJA LIPA 59
5. ANTUNA HANGIJA 15
6. ANTUNA HANGIJA 55
7. AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 80-A
8. BABIN DO 12
9. BAJRAMA ZENUNIJA 3
10. BEHDŽETA MUTEVELIĆA 97
11. BOSANSKA 3, 4
12. BRČANSKA 15
13. DOBRINJSKE BOLNICE 10
14. DŽEMALA BIJEDIĆA 129 A ULAZ B
15. GRADA KALGARIJA 2

Molim da utvrdite sljedeće:

1. Da li zgrada ima neka zaduženja ili pozajmice, te da pri tome provjerite da li su etažni vlasnici o tome donijeli ikakvu odluku u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, kao i da li su donijeli odluku o načinu otplate duga ?

2. Da li su troškovi zgrade bili u skladu sa godišnjim planovima održavanja?

Molim da mi se dostave godišnji planovi i godišnji izvještaji za 2019. godinu, te kvartalni za 2020. godinu za gore pomenute adrese”


21.11.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Na osnovu podataka koje mi je dostavilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite
okoliša akt broj 05/03-19-32187-216/20 od 30.09.2020. godine za adresu Bosanska 1,2
navodi se da je račun zgrade, ukoliko nije u pitanju neka greška, bio u minusu od
nevjerovatnih 20.891 KM na dan 31.12.2018. godine, a na dan 31.12.2019. godine u minusu
od 18.375 KM.
Molim da izvršite nadzor na pomenutoj adresi i utvrdite razlog zašto je račun zgrade u ovako
velikom negativnom saldu.
Također molim da utvrdite sljedeće:
1. Da li je upravnik na pomenutoj adresi izvršavao sve obaveze shodno članu 41.
Zakona o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade, a naročito obavezu iz člana 41. stav
(1) tačka d), a sve vezano za član 29. (Službene novine KS 19/17) u 2019. i 2020.
godini? Molim da se sve obaveze iz člana 29. taksativno provjere.
2. Da li je predstavnik etažnih vlasnika na pomenutoj adresi izvršavao sve obaveze
shodno članu 54. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade. Molim da se
sve obaveze taksativno provjere.
3. Da li je ulaz imao neka zaduženja ili pozajmice, te da pri tome provjerite da li su
etažni vlasnici o tome donijeli ikakvu odluku u skladu sa Zakonom o upravljanju
zajedničkim dijelovima zgrade ?
4. Da li su troškovi zgrade bili u skladu sa godišnjim planovima održavanja?
Molim da mi se dostave godišnji planovi i godišnji izvještaji za 2019. godinu, te kvartalni za
2020. godinu”


09.04.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

09.04.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona da se Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
dodjele sredstva u iznosu od 650 hiljada maraka za funkcionisanje PET CT-a.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Skupština Kantona Sarajevo je u sklopu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo usvojila i amandman 10, a koji se odnosi na umanjenje 650 hiljada maraka
za funkcionisanje PET CT-a Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Međutim, ova odluka
Vlade naišla je na brojne komentare i negodovanje građana, a naročito onkoloških pacijenata.
Naime, ključni nalazi se rade PET CT-om i radi ih jedino Klinički centar Univerziteta u
Sarajevu. U cilju što boljeg funkcionisanja zdravstvenog sistema u Kantona Sarajevu,
smatram da bi navedena sredstva trebalo vratiti Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu a
kako bi naši građani posebno onkološki pacijenti imali mogućnost da izvrše pregled na ovako
važnom aparatu.


07.10.2019

Elvis Vreto

07.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 07.10.2019.godine uputio zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima “za planiranje sredstava u Budžetu KS za 2020 godinu za izgradnju sportskog igrališta u naselju Rosulje uz sufinansiranje sa Općinom Vogošća”.


31.01.2022

Jasna Duraković

31.01.2022
Puni tekst pitanja:

• Zastupnica Jasna Duraković, dana 31.01.2022. godine, u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, uputila je zastupničko pitanje vezano za rast cijena peleta u Kantonu Sarajevo.


Jasmina Bišćević-Tokić

31.01.2022
Puni tekst pitanja:

Zašto se na I nastavku 42. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 29.9.2021. godine i na kojoj se razmatrao Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020.godinu, nije ukazalo na potrebu usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji je donesen 2015., a neznatne izmjene (5 članova) stupile na snagu 22.9.2021., niti se na to ukazalo u revizorskom izvještaju, niti je navedeno u PLANu POSLOVANJA JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za periodu 2021.-2023. godine, koji je sastavni dio navedenog Izvještaja?


Vildana Bešlija

31.01.2022

02.02.2021

Zvonko Marić

02.02.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativa „da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, revidira i ispravi  naredbu od 02.02.2021.godine br: 11/04-34-2024-3/21 i uskladi je sa Odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda br: AP-3683/20, u dijelu koji se odnosi na nošenje maski, za vrijeme boravka učenika razredne nastave u školama na području Kantona Sarajevo”.


21.03.2019

Mirza Čelik

21.03.2019
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja krene u izgradnju pješačke zone u ulici Rustempašina na dionici od tržnog centra Sara do mosta u ulici Rustempašina i da se obustavi odvijanje saobraćaja na navedenoj dionici.


03.02.2021

Danijela Kristić

03.02.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u okviru RCUO Smiljevići na svim slobodnim površinama na kojima je to moguće, kao i uz ogradu odnosno njen dio za koji sigurno znamo da neće biti predmet proširenja deponije u tom dijelu shodno članu 27. Zakona o šumama stav (1) tačka d) izvrši proglašenje šume sa posebnom namjenom od specijalnog značaja za pročišćavanje zraka koji bi ujedno bio i buduća barijera za neugodne mirise koji se znaju širiti sa deponije. 

Ljubazno molim da se razmotri sadnja takve vrste šume koja će imati maksimalnu sposobnost pročišćavanja zraka i smanjenja PM čestica, kao i mogućnost da to bude zimzelena šuma kako bi i tokom zime imali zaštitno djelovanje šume.