Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina

Ademović Kenan
Pitanje

"Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina, a te istrage treba da daju odgovore na to ko je zloupotrijebio položaj, oštetio Budžet Kantona Sarajevo, izvukao sredstva iz javnih preduzeća Kantona Sarajevo,ko je zloupotrijebio položaj od strane direktora, članova nadzornih odbora i upravnih odbora, ministara i premijera i doveo Kanton Sarajevo i javna preduzeća u ovakav položaj, direktno ili indirektno od 1996.godine do danas?"

"Šta je ova Vlada učinila i čini da dostavi svu potrebnu dokumentaciju nadležnim institucijama kako bi odgovarali:

  1. oni koji su doveli KJKP "GRAS" u milionske gubitke,
  2. oni koji su potpisali štetan ugovor za KJKP "GRAS", a ugovor potpisan sa "GREEN OIL" vezano za benzinsku pumpu – po meni pranje novca,
  3. za gubitak KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA,
  4. za nestanak željeza iz kruga Skenderije u vrijednosti od 300.000,00 - 400.000,00KM, šta se desilo sa željezom itd.
  5. za milionski gubitak Toplana,
  6. za zloupotrebu položaja Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
  7. za Merhamet – milionske pronevjere i
  8. novac koji je dolazio u ratu - gdje je novac?
Odgovor: 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je aktom broj 01-507/13 od 06.08.2013.godine obavjestilo ovo ministarstvo da je pokrenulo aktivnosti utemeljenosti navoda učestalih prijava građana ali i uposlenika pojedinih komunalnih preduzeća, a koje se odnose na rad i djelovanje preduzeća.
U cilju provjere navoda potrebno je bilo da se dostave konačni revizorski izvještaji za 2010., 2011. i 2012.godinu.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je blagovremeno zatražilo od kantonalnih javnih komunalnih preduzeća tražene izvještaje te su aktom broj 05-05-507-2/13 od 21.08.2013.godine isti poslani MUP-u Kantona Sarajevo i to od preduzeća: KJKP „Toplane Sarajevo“ d.o.o., KJKP „Tržnice i pijace“ d.o.o., KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. , KJKP „Park“ d.o.o., KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. i KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo.
Po prijemu izvještaja KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo koji do danas nije dostavljen, isti će biti proslijeđen Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Odgovor Ministarstva pravde

Plate za rad uposlenih u Općinskom sudu u Sarajevu, Kantonalnom sudu u Sarajevu i Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, isplaćuju se u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za tekuću godinu, kao i svim ostalim budžetskim korisnicima.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na osnovu javnog poziva koji se svake godine objavljuje finansira/sufinansira rad udruženja građana i humanitarnih organizacija.

Na ovaj način sufinansira se i rad Udruženja humanitarne organizacije „Merhamet“ iz razloga što ovo udruženje svoju djelatnost zasniva na pružanju pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, promovisanju solidarnosti kao i drugim humanitarnim djelatnostima. Finansijska sredstva koja se izdvajaju za rad ovog udruženja osiguravaju se iz budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije ovog ministarstva, a u skladu sa dostavljenim Programom rada Udruženja za tekuću godinu. Isto ima obavezu kvartalno i godišnje dostavljati finansijski obračun o utrošku doznačenih sredstva, a što redovno čini. Uvidom u dostavljene izvještaje vidljivo je da se sredstva troše namjenski, u skladu sa djelatnošću i programskim aktivnostima Udruženja. Napominjemo da Ministarstvo redovno prati rad ovog udruženja te da do sada nisu uočene nepravilnosti u radu sa aspekta utroška sredstava i pružanju usluga licima u stanju socijalne potrebe.