Zastupnička pitanja

03.02.2021

Danijela Kristić

03.02.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu mišljenja koje u aktu broj 05/01-04-41956-8/20 od 21.12.2020. godine izrazilo tada Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša podnosim inicijativu da se urgentno napravi revizija projektne dokumentacije Glavnog projekta "Sanacionih radova na infrastrukturi koja tretira otpadne vode na izvorištu vode za piće "Sarajevsko polje" kako bi se Vlada Kantona Sarajevo opredijelila za najbolje rješenje u saradnji više nadležnih institucija, te potom planirala sredstva za implementaciju, a što bi dijelom i finansijski podržalo i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja koja upravlja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne"

Inicijativa za koju sam dobila odgovor odnosi se na izgradnju vodonepropusnih jaraka uz saobraćajnice shodno mjerama iz Odluke o zaštiti izvorišta iz 1987. godine.


21.11.2020

Neira Dizdarević

21.11.2020
Puni tekst pitanja:

“Zahvaljujem na odgovoru akt broj 14-02-04-03810/20 od 17.09.2020. godine.
Ljubazno molim da nastavite nadzor jer u aktu KUIP-a se spominje zapošljavanje samo dva
lica dok u Registru zaposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo ima više lica koja su
zaposlena na određeno u 2019. i 2020. godini.”


31.01.2022

Jasmina Bišćević-Tokić

31.01.2022
Puni tekst pitanja:

"Da li je postojala potreba da građani Kantona Sarajevo, plaćaju put u Dubai za šefove kabineta, savjetnike za medije i druge državne službenike, lično obezbjeđenje, kao i veliki broj predstavnika medija, koji je konkretno njihov doprinos i na koji način ćete opravdati utrošena sredstva?"


31.01.2022
Puni tekst pitanja:

Iz odgovora KJKP RADA koji sam zaprimila proizilazi da je okvirni sporazum i ugovor o nabavci dizel goriva, benzina i lož ulja postojao sa rokom važenja do 01.10.2021. godine. Postavljam pitanje kako je KJKP RAD nabavljao gorivo odnosno koje je gorivo koristio u periodu od 01.10.2021. godine do 09.11.2021. godine.


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

Da sve Javne ustanove koje zakup plaćaju privatnim licima, Federaciji ili drugim pravnim subjektima pređu u kancelarije ili prostore naših JP i JKP, Skenderija, ZOI 84 i sl.“

Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo podržava ovu inicijativu, te Vas informišemo da su po tom pitanju već poduzete aktivnosti, odnosno planirano je da se Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata „IKRE“ preseli u prostorije Centra „Skenderija“, već početkom naredne godine.


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Besim Mehmedić na 30. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 13.11.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je ponovo zastupničko pitanje koja se odnosi na Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo, a koja je usvojena na 34. sjednici Vlade Kantona Sarajevo.

Odgovor:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici održanoj 10.07.2013. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13 od 19.07.2013.godine) kojom je utvrđen asortiman lijekova A i B liste lijekova kao i cijene lijekova za područje Federacije BiH. Tačkom X navedene Odluke utvrđeno je da su kantoni obavezni, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da izvrše usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom...


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo?

Podsjetiću da je ova Skupština još 11.02.2013. godine na 24. Skupštini Kantona Sarajevo usvojila Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih i uputila ga u javnu raspravu.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Na području Kantona Sarajevo u primjeni je Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11) , Zakon o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10) i Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/10) koji djelimično reguliraju obrazovanje odraslih u sistemu formalnog obrazovanja a u cilju cjeloživotnog učenja, razvoja cjelovite ličnosti, razvijanja životnih kompetencija, usklađivanja srednjeg i vsokog obrazovanja sa zahtjevima i potrebama odnosno kretanjima na tržištu rada, kao i usklađivanja osnovnog,
srednjeg i visokog obrazovanja sa tim nivoima obrazovanja u zemljama Evropske unije.
Obzirom da navedena regulativa ne obuhvata i ne može obuhvatiti sve situacije u kojim se nađu zaposlene i nezaposlene odrasle osobe koje imaju potrebu da se u radu koriste novim procesima rada ili se nastoje zaposliti na poslovima koja su postala tražena na tržištu rada, obraćaju se ovom ministarstvu nastojeći pribaviti informaciju da li postoje mogućnosti doedukacije za određena zanimanja i uklju
čiti se u odgovarajući obrazovni program prilagođen edukaciji, doedukaciji, odnosno obrazovanju odraslih.


Puni tekst pitanja:

Za zaštitu od kontinuiranog uništavanja zelenih površina Vilsonovog Šetališta.

Tražim da se na dijelu ( ispred Importane centra do Miljacke) koji je predviđen za izgradnju, a koji je sada pretvoren u divlji parking i ogromnu, ružnu, blatnu površinu uradi sljedeće:

- da se postave fizičke prepreke radi sprječavanja parkiranja,
- ukoliko to nije moguće da se ova površina, do početka izgradnje, uredi za normalno parkiranje kako bi se spriječilo širenje blata i prljanje ulica,

- da se na dijelovima ograde i prilazima ljetnoj pozornici takođe postave fizičke zapreke radi zaustavljanja prolaza autima i uništavanja zelenih površina i prljana Vilsonovog šetališta.

- da se i na drugim dijelovima Vilsonovog šetališta spriječi uništavanje zelenih površina.

Pokrećem ovu incijativu radi zaštite ambijenta jedne prelijepe zelene i mirne oaze u centru grada u kojoj mogu da uživaju posjetioci koji tamo navrate, te kako bi naš grad bar malo imao čistije ulice i ličio bar po tome na svjetske metropole.

Odgovor:

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je zabrana zaustavljanje i parkiranja kao i način sankcionisanja nesavjesnih vozača.

 U skladu sa članom 73. i članom 74.  Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini na pomenutim lokalitetetima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, pripadnici nadležne PU su nadležni da reagiraju i sankcioniraju neodgovorne učesnike u saobraćaju, odnosno da postupa na osnovu člana 75. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i ukloni nepropisno parkirana vozila.

Neodgovorne sugrađane koji...


12.10.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

12.10.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo da
 Izvrši analizu potreba za zapošljavanjem radnika u JU Djeca Sarajeva u skladu sa povećanjem
kapaciteta vrtića;
 Da na osnovu izvršenih analiza obezbijedi potrebna sredstva JU Djeca Sarajeva za zaposlenje
neophodnih radnika;
 Da obezbijede bolje uslove rada za radnike JU Djeca Sarajeva kao i djecu;
 Da JU Djeca Sarajeva raspiše javni oglas za zaposlenje neophodnih radnika na neodređeno
vrijeme.


09.04.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

09.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da li ste upoznati da v.d. izvršna direktorica za
ekonomsko-pravne poslove koja je imenovana dana 22.3.2021. godine, kao član Uprave
KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, ne ispunjava uslove propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta navedenog preduzeća? Ako jeste, koje
ćete mjere po tom pitanju poduzeti?"


27.02.2019

Mirza Čelik

27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da se obezbijede sredstva u iznosu od 900.000 KM za „Kupovina prostora za smještaj djece sa posebnim potrebama, Ilidža“.


21.03.2019

Mirza Čelik

21.03.2019
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva za sanaciju zaštitne ograde i oblaganje instalacija ispod mosta u ulici Rustempašina.


18.03.2021

Bilsena Šahman

18.03.2021
Puni tekst pitanja:

Pozivam JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da donese i objavi redoslijed vakcinacije (prioritetne grupe) i objavi e-mail adresu za prijavu građana koji žele da se vakcinišu, oformi punktove i timove za vakcinaciju


22.04.2019

Jasmina Bišćević-Tokić

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo „za uvrštavanje lijekova za snižavanje temperature kod djece (Antipiretika) na pozitivnu A listu koja se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS-a neće plaćati i dobijat će ih na recept”.


18.01.2021

Admela Hodžić

18.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13,
47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona
Sarajevo da se u narednoj budžetskoj godini, odnosno vremenskom periodu
smanjenog priliva sredstava u Budžetu KS, a koje se odnose na umanjenje
priliva svih vrsta prihoda i zbog negativnih posljedica koje trpe privrednici KS,
da ukoliko za Kanton Sarajevo postoji obaveza za plaćanje regresa, plaćanje
regresa za narednu budžetsku godinu izvrši u vidu turističkih vaućera i to svim
uposlenicima, izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija,
imenovanim licima, državnim službenicima i namještenicima organa državne
službe u KS, odnosno svima koji primaju plaće iz Budžeta Kantona Sarajevo
ili rade u institucijama KS u kojima je osnivač u cijelosti ili djelimićno KS.
Turističke vaučere na kojima treba biti naznačeno da su za pomoć turizmu
dodijeliti poslovnim subjektima koji se bave pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti u
Kantonu Sarajevo, odnosno koji se vode kao obavezni članovi u evidenciji
Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Vaučere dodjeljivati na način, jedan
turistički vaučer za jedan regres upslenika KS - uplatiti za jednog radnika u
turizmu i sredstva isključivo utrošiti u te svrhe.
Također i to da se uštede sredstava na ovakav način rezervišu u okviru
programa pomoći turizmu Kantona Sarajevo, odnosno obaveznim članovima
Turističke zajednice KS koji se bave pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti, a
koji imaju smanjenje ukupnog mjesečnog prometa preko 40% u odnosu na
ukupni prosječni promet u 2019. godini.


02.09.2019

Elvedin Okerić

02.09.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić je dana 02.09.2019.godine pokrenuo zastupničku inicijativu “za rješavanje vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda naselja Poljine i Kromolj -MZ Betanija-Šip, Općina Centar”.


17.02.2022

Jasna Duraković

17.02.2022
Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za predškolsko, osnovno i srednoškolsko obrazovanje i odgoj KS da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju, s obzirom da se bliži navedeni datum?
2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?


04.02.2021

Neira Dizdarević

04.02.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar na Stupu ulica Džemala Bijedića 279L i 279K, lamele B1,
B2, B3, žale se na enormne visine računa za električnu energiju i to na stavci za zajedničku
potrošnju, kao i na nelogičnu raspodjelu na računima jer neki etažni vlasnici su dobili manje,
a neki veće račune po pitanju zajedničke potrošnje.
Objašnjenje koje su dobili od svog predstavnika etažnih vlasnika Kermo Nevzeta da je u
pitanju kvar grijača krova, te traže da se ispita da li je u pitanju kvar ili nemar uposlenika ili
predstavnika etažnih vlasnika da isti ugase.
Etažni vlasnici na računima u okviru stavke zajedničke potrošnje imaju samo evidentiranu
potrošnju stubišne rasvjete i smatraju da je nemoguće ostvariti toliku potrošnju i postavljaju
pitanje da li drugi potrošači zajedničke potrošnje moraju imati svoje brojilo poput lifta,
hidrofora i gore pomenutih grijača krova, jer se na računima etažnih vlasnika drugih zgrada na
računima EPBIH te stavke posebno evidentiraju.
Etažni vlasnici sumnjaju na ilegalne priključke i krađu električne energije, te molim da
obavite nadzor i na tu okolnost.
Također mole da se provjere da li reklame na fasadama imaju posebno brojilo potrošnje
električne energije jer pravno lice B-TIM d.o.o. Kiseljak ima trajno pravo služnosti na
fasadama za postavljanje reklama, te provjerite da li pomenuto pravno lice koristi električnu
energiju koja se evidentira kao zajednička potrošnja zgrade i tako protuzakonito naplaćuje
etažnim vlasnicima.”