Inicijativa prema Tužilaštvu KS

Efendić Faruk
Inicijativa

Obzirom na značaj poslova Inspekcijskog nadzora zaštite od požara koji su vezani za sigurnost građana KS, pokrećem inicijativu prema Kantonalnom tužilaštvu KS da ispita zakonitost donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS, broj: 01-345/13 od 30.5.2013. godine na koji je Vlada KS dala saglasnost Odlukom broj: 02-05-17477-20/13 od 13.6.2013, radi poduzimanja odgovarajućih radnji i mjera, zbog postojanja osnovanih sumnji da su kod njegovog donošenja počinjena krivična djela nesavjesnog rada u službi i zloupotrebe položaja, jer su tim Pravilnikom u nadležnost Uprave policije stavljeni poslovi Inspekcijskog nadzora zaštite od požara, što je upotpunosti neosnovano i nedopustivo, jer se nadležnosti organa i dodjeljivanje dodatnih prava mogu propisivati i uređivati samo Zakonom, a ne podzakonskim aktima, u ovom slučaju Pravilnikom.

Proslijeđeno: