Većina građana Kantona Sarajevo zna da je situacija u Azilu u Prači veoma teška uslijed nedostatka finansijskih sredstava za funkcionisanje Azila

Filipović Selma
Pitanje

Većina građana Kantona Sarajevo zna da je situacija u Azilu u Prači veoma teška uslijed nedostatka finansijskih sredstava za funkcionisanje Azila. Nevladine organizacije žele znati kakav je status Azila u Prači. Kakav je odnos Kantona prema Azilu? Kakva je sudbina opstanka i funkcionisanja Azila? Da li potpisnice Ugovora sa Pračom ispunjavaju svoje finansijske obaveze?
Šta treba da urade građani Kantona kad se susretnu sa bolesnim i povrijeđenim životinjama bez vlasnika (Ulični psi). Gdje će građani odvesti takvog psa? Ko je nadležan da pruži pomoć povrijeđenoj životinji? Ko će finansirati troškove liječenja, hospitalizacije i daljeg tretmana takve životinje?
Zašto se ne provodi prijedlog mjera javnih politika za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Kantonu Sarajevo?
Da li je Vlada Kantona donijela jedinstvenu odluku o držanju pasa na području Kantona Sarajevo, da li je uspostavila službu hitne pomići u okviru KJP Vet. Stanica? Da li je osnovan higijenski servis Kantona Sarajevo

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

1. Na pitanja vezana za Azil u Prači možemo dati odgovor u kontekstu preuzetih obaveza od strane Kantona Sarajevo. Osnivač Azila u Prači je privredno društvo "Murai" d.o.o. Sarajevo i njegova perspektiva je vezana za rad i poslovanje ovog privrednog društva.
Kanton Sarajevo izmiruje ugovorom preuzete obaveze prema Azilu u Prači. Da li ostali potpisnici ugovora ispunjavaju preuzete obaveze nije nam poznato.
2. Građanin koji se susretne sa bolesnom i povrijeđenom životinjom, postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 25/09), koji u okviru poglavlja IX. članom 27. stav (2) propisuje da: "Lice koje nađe napuštenu ili izgubljenu životinju dužno je o tome obavjestiti najbližu veterinarsku stanicu ili sklonište za životinje". Ovim smo odgovorili i na pitanje liječenja, hospitalizacije i daljeg tretmana takve životinje.
3. Kanton Sarajevo u granicama svojih mogućnosti provodi Prijedlog mjera javnih politika za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Kantonu Sarajevo. To se ogleda i u ispunjavanju svojih obaveza prema Azilu u Prači. Članom 28. stav (4) propisano je: "Sklonište za životinje osniva fizičko ili pravno lice, jedinica lokalne samouprave, općina, grad, kanton ili entitet". Imajući u vidu broj ostavljenih i napuštenih životinja – pasa, zakonodavac je u članu 43. stav (4) propisao da: " Do osnivanja skloništa za životinje iz člana 28. ovog zakona, od tijela predviđenih ovim zakonom, veterinarske stanice u saradnji sa nadležnim općinskim tjelima sprovoditi kastraciju, sterilizaciju i obilježavanje napuštenih životinja, naročito pasa lutalica, te njihovo puštanje na mjesta prirodnog staništa, a s ciljem stabilizacije populacije napuštenih životinja kontrolom njihove reprodukcije".
4. Vlada Kantona Sarajevo nije donijela jedinstvenu odluku o držanju pasa na području Kantona Sarajevo, jer je donesen Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. U Kantonalnom javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo nije u njihovoj organizacionoj šemi predviđeno osnivanje hitne pomoći, niti je osnovan higijenski servis.