Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo zdravstva

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Postavljavam zasutpničko pitanje UO ZZO Kantona Sarajevo, direktoru Zavoda, ministru zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo kao odgovornim za donošenje odluka i odgovornim u vršenju nadzora nad donošenim odluukama. Zašto je 27.05.2014.godine UO Zavoda dao saglasnost direktoru Zavoda za potpis ugovora o nabavci traka za mjerenje šećera u krvi kada je imao saznanje da je to u suprotnosti sa rješenjem ureda za razmatranje žalbi od 12.03.2014.? i kada je dodjela ugovora putem pregovaračkog postupka u potpunosi u suprotnosti sa zakonom o javnoj nabavci BIH? Zašto su nadležne komiisje i direktor Zavoda surptono rješenju ureda za razmatranje žalbi od 12.03. 2014.godine provodili pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci traka za mjerenje šećera u krvi i to proizvođača ROŠ diagnostic i Bayer za potrebe osiguranika Zavoda umjesto da izvrše izmjenu tenderske dokumentacije u skladu sa instrukcijama ureda za razmatranje žalbi i objave novi postupak nabavke. Zašto je ovim netransparentnim postupkom nabavke probijen finansijski plan Zavoda ako je za nabavku traka predviđen budžet u iznosu od 1.130.000 KM dok vrijednost ugovora na koji je UO da saglasnot iznosi 3.225.000 te je ovom saglasnosti probijen plan zavoda za gotovo tri puta. Čemu služe finansijski planovi i je li to znači da s epotreba za trakama za mjerenje šećera u krvi povećala u tolikom obimu ii da bi se pravile zalike od kojih bi imao korist odabrani dobavljač a na štetu budžeta Zavoda? Zašto je odabrani dobavljač pregovaračkim postupkom kome je data saglasnost za sklapanje ugovora kada se imalo saznanja da isti nema referensi direktni ugovor za pravo za distribuciju proizvoda ROŠ dijagnostik u BIH te da je firma osnovana 2012 godine sa osnivačkim kapitalom od 2000 KM a osnivač firme izvjesna kompanija sa Kipra također osnovana 2012 godine sa osnivačkim kapitalom od 1.000 eura i u vlasništvu jednog lica čiji je identitet prikriven i ima sve povlastice od plaćanja poreza, doprinosa za pet godina rada. I kao takav netransprentnim kranje sumnjivim procesom dobija ugovor u vrijednosti slušajte građani Kantona preko 2 miliona KM? Je li to znači da se osnivanje kompanija u kantonu može povezati sa mandatima minsitra u zdravstvu u Vladi Kantona Sarajevo i direktora Zavoda?
Inicijativa je Ministarstvu saobraćaja i uvaženom direktoru Direkcije. Sami ste svjedoci svaki dan prelazim ovdje preko Skenderije dobro su uradili zatravili teren, ali zaista ako je moguće da naprave jednu malu neškodljivu intervenciju da naprave pješaćki prelaz jer vam građani pokazuju gdje sada trenutno prelaze preko. Govorim iz bezbjednosti građana a ne zbog toga što mi se ne sviđa ono što su uradili. Pa jedna mala kratka intervencija bila bi dobra“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

JKP Sarajevo Šume, KJKP Park, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Uprava za šumarstvo

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020

Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu budući je premijer Nenadić u svome ekspozeu kao jednu od mjera Vlade KS da se poveća broj novih sadnica u KS, sa sadašnjih 100.000 na 200.000. te do kraja mandata posaditi ukupno 400.000 do 500.000 novih sadnica na KS, da svaka osnovna i srednja škola u zavisnosti od prostornih mogućnosti uz pomoć resornih ministarstava i javnih preduzeća uz učešće svojih učenika kao vid edukacije posadi što više ZIMZELENIH vrsta drveća, a naročito onih koje umanuju koncentraciju čvrstih PM10 i PM2.5 čestica”

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

JU Studentski centar, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade