Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo zdravstva

37.sjednica poslanicka pitanja, 26.06.2014

Puni tekst pitanja:

Obratila nam se grupa građana, srčanih bolesnika, vezano za lijekove koji su obavezni dio njihove treapije. To su bolesnici koji su imali infarkte ili koji imaju kardiovaskularne bolesti trajnog karaktera.
Naime, lijek Plavix (od 75 mg), koji bolesnici moraju piti duže vrijeme, prema uputi neke od nadležnih ustanova na KS, može se dobijati na recept samo 12 mjeseci. Taj lijek se pije radi razbijanja trombova. Iako specijalisti internisti, propisuju da se taj lijek uzima i duži period od 12 mjeseci, nakon isteka perioda od 12 mjeseci, od početka uzimanja ovog lijeka, ljekarima porodične medicine je zabranjeno da više izdaju i recept za ovaj lijek, pa su pacijenti prinuđeni da ga sami plaćaju u punom iznosu. Mjesečno moraju izdvojiti oko 60 KM za ovaj lijek. To je godišnje 720,00 KM.
Inisistiram da nam se da informacija, ko je donio odluku o ovome i da se prioritetno omogući da ovi pacijenti lijek Plavix (ili adekvatnu zamjenu, da ne bude da protežiram neku farmaceutsku industriju) mogu dobijati čitavo vrijeme liječenja po prijedlogu specijaliste, odnosno dok za tim imaju potrebu, na recept i bez naknade. Tražim da se Vlada KS zaduži da ovo riješi i da nas na narednoj sjednici o ovome informiše.
Drugo, ista kategorija pacijenata, pije i lijek Crestor ili Sortis, koji je do prošle godine bio na esencijalnoj listi lijekova, te se mogao uzimati na recept i bez naknade. Prema novoj listi, pacijenti plaćaju participaciju od skoro 30 KM mjesečno, što godišnje iznosi 360,00 KM. Sa gore navedenim izdacima, jedan pacijent godišnje mora za svoju terapiju izdvojiti preko 1.000,00 KM.
Insistiram da se i ovaj lijek vrati na esencijalnu listu, odnosno da se omogući da pacijenti isti koriste na recept i bez participacije.
Zašto na ovom insistiram, nakon agresije, najveći broj bolesti su iz oblasti kardiovaskularnog sistema. To je sve posljedica ogromnog stresa i napora koje smo svi zajedno ovdje proživjeli. Trebamo li nakon svega toga, sada kažnjavati žrtve tog stanja, a to su naši sugrađani. Ako već nemamo zadovoljavajuću primarnu prevenciju ovih bolesti, moramo građanima omogućiti bar besplatnu terapiju

Puni tekst pitanja:

Na 34. Skupštini Kantona Sarajevo postavio sam pitanje vezano za zapošljavanje u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i tražio da mi se dostave detaljne informacije o broju i strukturi zaposlenih i saglasnost Vlade za zapošljavanje.

Pošto nisam dobio saglasnosti Vlade KS da se u JU Dom zdravlja KS uposli novi kadar tražim od vršioca dužnosti premijera g. Kozadre da mi dostavi tražene saglasnosti.
Takođe tražim da mi se dostave javni pozivi za zapošljavanje u ovoj JU i kada i gdje su objavljeni.

36.sjednica zastupnička pitanja, 03.06.2014

Puni tekst pitanja:

„Zbog cega je JU Dom zdravlja KS pokrenula tuzbu protiv JU Apoteke Sarajevo za zatvaranje objekta ove ustanove u Domu zdravlja Vrazova.
Naime, prije nepune dvije godine JU Dom zdravlja Sarajevo i JU Apoteke Sarajevo potpisale su Sporazum o poslovno-tehnickoj saradnji sa opredjeljenjem da se u objektu JU Dom zdravlja Centar, poznatiji pod imenom Vrazova, otvori apoteka.
I sve je bilo u najboljem redu ,do prije izvjesnog vremena kada je novom menandzmentu i upravi JU Dom zdravlja Sarajevo “palo na pamet”da tuze JU Apoteke i da sudskim putem traze zatvaranje novootvorene PJ Apoteka u ovom objektu.
Ni to ne bi bilo nimalo čudno obzirom na sva dešavanja u oblasti zdravstva Kantona Sarajevo u posljednje dvije godine, da se slučaj “ekspresno” nije odradio u sudu donosenjem privremene mjere i njenih hitnim izvrsenjem tj. zatvaranjem Apoteke, a da Ministarstvo zdravlja KS za tu aktuvnost jednostavnim rječnikom rečeno nije pokazalo nikakav interes.
Da ništa nije prepušteno slucaju i da se stvar morala odraditi po “nečijem naredjenju” jasno pokazuje i činjenica da se kao advokat tuzitelja pojavljuje svemoćni Esad Hrvačić, osoba koja je ujedno i čan Zakonodavno-pravne komisije ove Skupstine i neko ko bi u pravilu zbog funkcije koju obnaša u ovom skupštinskom tijelu trebao štititi Zakon i biti njegov tumač u zaštiti interesa i imovine čiji je osnvač i vlasnik Kanton Sarajevo.
Radi javnosti i svih nas ovdje prisutnih želim kazati da je ova Apoteka kao dio poslovne jedinice Apoteka Centar na godišnjem nivou ostvarivala promet od preko 1,5 mil. KM da je imala šest uposlenih, da je u velikoj mjeri svojim prometom pokrivala nekoliko nerentabilnih apoteka na rubnim područjima KS i na sve te ostvarene poslovne uspjehe je rezultat umjesto pohvale stiže kazna zatvaranja ovog objekta.
Ne treba previše biti vidovit pa otvreno sumnjati da privatni kapital i vlasnici susjedne , pedesetak metara udaljene Apoteke Lupril imaju u ovome itekako važnu ulogu.
Tražim od ministarstva da nam danas da usmeni odgovor na ovo moje pitanje, a ujedno pokrećem inicijativu prema Vladi kantona Sarajevo da se sagleda predmetna situacija i Skupštini dostavi cjelovita informacija o ovom slučaju u roku kako je to propisano Poslovnikom o radu ove Skupštine.“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37.sjednica poslanicka pitanja
Puni tekst pitanja:

Svi znamo da je dr. Kenan Crnkić direktor ZZO Kantona Sarajevo najavio beskompromisnu borbu protiv korupcije u zdravstvu. Izgleda da je sva ta gormoglasno javljivana beskompromisna borba ishodovala jedino priznanjem Evropskog pokrta u BiH u povodu Dana Evrope za izuzetan doprinos u borbi protiv korupcije i uspostavi vladavine prava. Pitamo se ili pitamo gdje us konkrenti rezultati borbe protiv korupcije u zdravstvu? Ko je i kada procesuiran za između ostalog neprimjereno štancanje recepata za lijekove? Pitamo se imaju li u kantonalnom Ministarstvu zdravstva neposredne informacije pa da se i mi pridružimo čestitkama direktoru dr. Kenanu Crnikuću“?

Puni tekst pitanja:

„Po čijem nalogu i na osnovu kojeg akta je izvršena ova ispravka kada je opće poznato da je Finansijski plan ZZO KS za 2014. godinu donijela ova Skupština i koliko je meni poznato ukoliko je bilo potrebno mijenjati dio sadržaja ovog dokumenta ili eventualno otkloniti neke tehničke greške onda je ta procedura morala biti provedena na isti način kao što je bila procedura prilikom donošenja ovog finansijskog dokumenta?

Činom brisanja broja finansiranih zaposlenika samo i jedino iz Plana ove zdravstvene ustanove, a zadržavanjem svih ostalih iskazanih pokazatelja o broju zaposlenika koji će se finansirati u 2014. godini i iz drugih javnih ustanova iz oblasti zdravstva KS otvara, u namanju ruku, pitanje nekontrolisanog broja zapošljavanja u JU Dom zdravlja KS, a ujedno i pitanje odgovornosti Sekretara Skupštine koji je i potpisnik ove ispravke u Službenim novinama KS.

Tražim od nadležnih, prije svega ministra zdravstva KS, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, predsjednika UO ZZO KS da mi se danas usmeno odgovori na ovo pitanje, a od Skupštine KS utvrđivanje odgovornosti Sekretra Skupštine u smislu da li je prekoračio svoja ovlaštenja u proceduri provođenja ispravke Finansijskog plana ZZO KS za 2014. godinu i njene objave.“

Odgovor:

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je uputila Amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu putem resornog ministarstva, a u vezi sa 34. Radnom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 31.03.2014. godine.
Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 28.03.2014. godine prihvatila Amandmane da se u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvrše određene korekcije u načinu raspodjele finansijskih sredstava po odrđenim pozicijama.
U prilogu Vam dostavljamo Izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo broj...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37.sjednica poslanicka pitanja
Puni tekst pitanja:

:“ Da li postoje propisane procedure za liste čekanja za UZ dijagnostičke i terapeutske usluge ambulantnih pacijenata a ukoliko nema bilo bi uputno propisati budući da građani jako dugo čekaju na ovu medicinsku intervenciju. Tada sam dobio odgovor od Doma zdravlja Kantona Sarajevo koji kažu da proceudre za naručuvanje pacijenata postoji od zavisnosti od vrše pregleda koji je potrebno uraditi. Naime, hitni slučajevi koji su naglašeni od strane porodičnog ljekara primaju se odmah ili u toku dana. UZ djece također spada u prioritet. Ako je prioritet UZ pregled djece koja ćekaju na pregled UZ kičme ili kukova tri do četiri mjeseca, onda je to za pohvaliti. Preporuka ljekara sa klinike Porodilišta je da dijete od šest do osam sedmica treba uraditi UZ kukova. Međutim u Domu zdravlja naruđba za djecu za UZ kukova je od tri do četiri mjeseca,a ista takva je situacija je sa UZ za kičmu. Od KCUS sam tada dobio odgovor da ne postoje liste čekanja za dijagnostički UZ pregled i normalno je da prednost imaju hospitalizirajući pacijenti a ambulantni pacijenti obavljaju UZ pregled na klinici za radiologiju samo u specifičnim slučajevima kao što su muskuloskeletni UZ, kolordopler i UZ pregled kukova. Također ni za ove pacijente ne postoje liste čekanja te im nisu potrebne pisane procedure za liste čekanja dijagnostičkog UZ pregleda. Javlja se i problem kod trudnica nalaz za amniocentezu, nalaz se čeka od 30 do 40 dana, da li zbog nedostatka reagenasa a znamo da ne daj bože kakvih anomalija može se zakasniti sa terapijom ili onim što bi trebalo uraditi. Kašnjenje od 10 dana može biti pogubno. Za sve UZ preglede liste čekanja su preduge. To građani Kantona dobro znaju koji se najavlju za UZ preglede bilo čega. I ovi naši stariji pacijenti čekajući na UZ prije presele na drugi svijet nego što dočekaju da snime ono što trebaju

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.04.2014

Puni tekst pitanja:

„DES Sarajevo postoji više od 60 godina i obavlja djelatnost profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja je u smislu odredbi pozitivnih zakonskih propisa djelatnost od posebnog javnog interesa i spada u oblast socijalne zaštite po članu 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine FBiH“, broj 9/10).
U svojoj dugogodišnjoj tradiciji ovo invalidno preduzeće bilo je prepoznatljivo na tržištu ovih prostora po izuzetno kvalitetnim proizvodima i uslugama iz domena grafičko-knjigovezačke, tekstilno-konfekcijske (krojenje i šivanje HTZ opreme) i pečatorezačko-graverske djelatnosti.

Napominjemo da su u direktnom prizvodno uslužnom procesu uposlena invalidna lica oštećenog sluha i govora sa 100%-im invaliditetom. Zbog specifičnog karaktera ovo privredno preduzeće se u zadnjih par godina zbog uslova poslovanja i okruženja susretalo sa velikim poteškoćama u radu i poslovanju, te se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji koju sam nije u mogućnosti prevazići bez pomoći i podrške šire društvene zajednice.

Upravo iz razloga strukture zaposlenih radnika, odnosno procenta zastupljenosti uposlenih invalida važeći Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 9/10) daje DES-u pravo i mogućnost da se obrati na ovaj način svim pravnim subjektima pozivajući se načlan 50. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji decidno reguliše da su pravni subjekti čiji je večinski vlasnik kapitala država, državni organi, organi pravosuđa, organi lokalne uprave, javne službe, ustanove, fondovi i javna preduzeća dužni najmanje 35% od svojih potreba zadovoljiti proizvodima i uslugama proizvedenim i pruženim u invalidnim preduzećima, zaštitnim radionicama i dr. pod uvjetima koji važe na tržištu, u skladu sa tim pokrećem moju poslaničku inicijativu radi spasa našeg preduzeća DES“.

Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zadravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis broj 10-05-8046-1/14 od 28.05.2014 godine svim javno zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo u prilogu kojeg je dostavilo inicijativu uvaženog poslanika Nasera Nabila, a sa ciljem da se zdravstvene ustanove upoznaju sa sadržajem iste, imajući u vidu navedene odredbe zakona.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja, 09.04.2014

Puni tekst pitanja:

Imamo saznanja da je nakon postavljanja novog menadžmenta JU Dom zdravlja KS bilo novih zapošljavanja stoga tražim od Vlade Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva da mi dostave detaljnu informaciju o broju i strukturi zaposlenih, kao i saglasnosti Vlade na zapošljavanje u JU Dom zdravlja KS od imenovanja novog menadžmenta

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje v.d. premijeru i resornom ministru kada ćete razriješiti Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja, s obzirom da nije usvojen izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZZO za 2013. godinu.

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja, 17.03.2014

Puni tekst pitanja:

S obzirom na natalitetnu stopu, motralitetnu stopu i prirodni eksterni priliv stanovništva, da li ministarstva rade na izradi strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantonu Sarajevo“.

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavlja analizu o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti Skupštini Kantona Sarajevo za svaku godinu, koja pored ostalog sadrži i vitalne pokazatelje ( natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj i vitalni index).

Kada je u pitanju izrada strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantona Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ne može biti nosilac aktivnosti

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 23.12.2013

Puni tekst pitanja:

Imenovanje osobe protiv koje je podnesena krivična prijava na poziciju Pomoćnika direktora za medicinske poslove u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, imenovan od strane direktorice ustanove

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo.

Odgovor:

1. Komisija za lijekove je formirana u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Formiranje Komisije nije ni u jednom stavu u suprotnosti sa odredbama članova 23-25. Pravilnika o o bližim kriterijima za izbor lijekova...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na predzadnjim sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, razmatrani su statuti javnozdravstvenih ustanova s područja Kantona Sarajevo te je na ista data saglasnost. Postavljam pitanje kada će se na dnevnom redu ove skupštine naći Statut Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu koji je da podsjetim, nadležnim organima Kantona Sarajevo dostavljen još u septembru 2012. Godine. Stoga urgiram hitno dostavljanje Statuta UKC Sarajevo u proceduru davanja saglasnosti prema Skupštini KS. Napominjem da statut UKC Sarajevo nije upućen u proceduru davanja saglasnosti prema Skupštini KS ni nakon donošenja Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU KCUS broj: 01-05-14304/13 od 15.05.2013. godine objavljen u Sl. Novinama KS“, br. 20/13.
KCU Sarajevo ne može biti talac nijednog nivoa vlasti, te mora imati statut kao opći akt usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a kojim se uređuje organizacija i poslovanje ove zdravstvene ustanove. Iz tog razloga insistiram da na predstojećoj sjednici Skupštine KS razmatramo Statut UKC Sarajevo a s ciljem davanaj saglasnosti na isti saglasno članu 63. Stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Odgovor:

U Kantonu Sarajevo je preko 600.000 stanovnika kojima Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obezbjeđuje odgovarajući nivo zdravstvene zaštite. Pored toga, a s obzirom na visok standard zdravstvene zaštite koji se obezbjeđuje u ovom kantonu, prema njemu je izražena i neselektivna migracija stanovništva iz drugih kantona slabije ekonomske moći.
I pored činjenice da je rok za usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti istekao u augustu mjesecu 2012.g, Federacija BiH još uvijek nije pokrenula inicijativu za preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS. Odredbom člana 234. Zakona o...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 27.11.2013

Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo zdravstva ima saznanja da se lijek Controloc pokušao nabaviti ili čak nabavila određena količina istog iz Indije, sumnjivog kvaliteta, a ako jeste da li je ista prošla kontrolu ispravnosti kod Agencije za lijekove ili ne? Ako tu kontrolu nije prošao, da li ćete preduzeti bilo šta da odgovorno lice koje je potpisalo odobrenje, te dovelo građane KS u opasnost po zdravlje odgovarati pred nadležnim institucijama KS?

Odgovor:

U skladu sa članom 7. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik 58/98) kojim je utvrđen djelokrug Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u oblasti lijekova posebno u dijelu odobravanja uvoza, poslova laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova, praćenja farmakovigilance i informisanja o istom koji su definisani u tačkama b), f) , j) i m) pomenutog člana, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo pomenutoj Agenciji i po prijemu odgovora biće proslijeđeno Skupštinskoj službi i zastupniku Ademović Kenanu.

Ovim putem...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 13.11.2013

Puni tekst pitanja:

„Da li na Kliničkom centru imamo medicinski ciklotron ili moramo uvoziti radiofarmake neophodne u korištenju samog PET/CT skenera“?

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo dopis Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, broj:10-05-27711/13 od 27.11.2013 godine, kao i urgenciju na isto broj 10-05-27711-1/13 od 03.02.2014 godine, kojim se tražilo izjašnjenje na postavljeno poslaničko pitanje.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je aktom br. 0202-11134 od 14.03.2014. godine dostavio ovom ministarstvu sljedeći odgovor a koji glasi:
„ U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ne postoji ciklotron u kojem bi se proizvodili radioizotopi za nuklearno medicinske pretrage, što uključuje i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 23.09.2013

Puni tekst pitanja:

"Na 22. Radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo je donijela odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013.godine. Da li je donošenje navedene odluke od strane Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskom osnovom, tj. u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju?"

Puni tekst pitanja:

1. Koliko je doktora medicine (opšte prakse i specijalista) primljeno u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme od 2010. do danas u svim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo...? Da li su primljeni putem Konkursa odnosno na osnovu čega je izvršen njihov prijem u radni odnos i da li je prethodno tražena saglasnost Ministarstva zdravstva? Ljubazno molim da svaka ustanova u svom odgovoru da podatke prvo izdvojeno po godinama a potom zbirno.
2. Koliko ima nepriznatog kadra unutar zdravstvenih ustanova i kakva je struktura nepriznatog kadra u svim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Da li je tačno da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaposlio veći broj građana u proteklom periodu i to bez konkursa? Ako je to tačno, molim da mi se dostave imena tih lica."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 28.08.2013

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u Domu zdravlja Novi Grad, a pri Područnoj ambulanti Saraj polje uspostavi ljekarska usluga za pulmološka snimanja.
Pored već postojećih ljekarskih usluga koje pruža ova ambulanta, sa kojima su građani uglavnom zadovoljni, već duže vremena se ukazala potreba i za uslugom pulmološkog snimanja.
Ovoj ambulanti gravitiraju stanovnici Alipašinog polja B i C faze, Vojničkog polja kao i kompletne Dobrinje gdje živi veliki broj stanovnika, a posebno starije životne dobi. Ne treba posebno isticati koliko bi uspostavljanje ove usluge pomoglo građanima ovog dijela našeg grada da brže i jeftinije dodju do potrebne usluge.
Nadam se da će Ministarstvo zdravlja pozitivno odgovoriti na ovu opravdanu inicijativu građana pomeutih naselja.

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva, kako slijedi:

"Zanima me kada će i da li će agirati i provesti odluku Kantonalnog suda u Sarajevu kojim je stavljena privremena mjera na ZZO KS, u smislu vraćanja starog Upravnog odbora na posao. Validnošću rješenja Kantonalnog suda, predsjednica Upravnog odbora kojoj je sud vratio mandat, zatražila je sazivanje sjednice. Odgovor i odbijanje sazivanja sjednice napisao je lično predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Esed Radeljaš, koji se u zaglavlju i u potpisu označava kao institucija, imenom i prezimenom, a ne na memorandumu ZZO KS, što je dokaz potpuno privatizirane funkcije. Moguće da ovom činu nije nikoga konsultirao. Radi navedenog, želim vas obavijestiti da je podnesena krivična prijava protiv odgovornih za neprovođenje odluke suda. Tražimo od Vlade Kantona Sarajevo da javno, odmah sada, kažu zašto ne sprovode izrečene mjere?
U protivnom, mogli bismo pomisliti da je Vlada Kantona Sarajevo protiv funkcioniranja pravne države."

Molimo vas da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj 41/12 i broj 15/13) odgovore, u pisanom obliku, uputite predsjedavajućoj Skupštine Kantona Sarajevo kako bi iste dostavili zastupnici Bajramović, kao i ostalim zastupnicima Skupštine.

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 05.06.2013

Puni tekst pitanja:

„Na koji način se ljekari opšte medicine primaju u radni odnos u zdravstvenim institucijama Kantona Sarajevo. Da li preko Konkursa odnosno preko posredovanja Službe za zapošljavanje? Koliko je ljekara primljeno u 2012 i 2013 godini preko Konkursa odnosno preko posredovanja Službe za zapošljavanje. Da li se prilikom prijema u radni odnos vodi računa o vremenu koje je osoba provela na birou rada (valjda je logično da se zaposle prvo oni koji su duže proveli vremena na birou). Određen broj ljekara je prijavljen na birou rada od novembra 2011. godine, i oni nikada nisu pozvani od strane Biroa za zapošljavanje sa ponudom bilo kakvog posla za doktora medicine. Takođe nikada nisu vidjeli od juna 2012. godine ni Konkurs za prijem u radni odnos u Domu zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, a istovremeno zaposlili su se drugi ljudi u Dom zdravlja i druge zdravstvene institucije“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.04.2013

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Hodžić na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo je inicijativu i istu dostavio u pisanoj formi „da se CIRKUMCIZIJA uključi u BESPLATAN PAKET medicinsko-zdravstvenih usluga“.

Odgovor:

Cirkumcizija, kao zdravstvena usluga, u najvećem broju slučajeva nije medicinski indicirana, već se obavlja na lični zahtjev. Iz tog razloga, ona nije obuhvaćena Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09), od 01.04.2009. godine. Eventualna promjena sadržaja osnovnog paketa zdravstvenih usluga se treba desiti na federalnom nivou, s obzirom da je Federacija donosilac pomenute Odluke.

 M I N I S T A R

dr Eldan Lokmić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

Ponovo postavljam pitanje da dobijemo tražene podatke od Ministarstva zdravstva koji se odnose na imenovanje upravnih i nadzornih odbora iz oblasti zdravstva. Na moje zadnje pitanje i pozivanje na Zakon o pristupu informacijama, iako je našim Poslovnikom regulisano da se zastupniku moraju dostaviti svi traženi podaci za obavljanje njegovih poslova, ministar Eldan Lokmić se sakriva iza Zakona o zaštiti ličnih podataka. Pošto je Klub SDP-a smatrao da smo potpunosti u pravu da ne kršimo niti jedan zakon, a pogotovo ne spomenuti zakon, obratili smo se Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH i dobili mišljenje da nema nikakvih zakonskih prepreka da dobijemo tražene podatke. Molim Skupštinsku službu da ovo mišljenje umnoži i podijeli zastupnicima jer im može poslužiti prilikom traženja informacija. Poštovani ministra Lokmiću, ne morate se brinuti da ćete prekršiti bar ovaj zakon ako nam dodatne informacije koje kao zastupnici od vas tražimo i koje ste, kao ministar, dužni da ih dadnete.“

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vas je aktom broj: 10-37-2517/13 od 18.03.2013. godine kao i aktom od 05.04.2013. godine informisalo o proceduri koju je resorno ministarstvo provelo za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo kako sllijedi: Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 09.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 2/13“ također...

Puni tekst pitanja:

Moje današnje pitanje upućem Premijeru KS, gosp. Zeljkoviću  I Ministru zdravstva, gosp. Lokmiću.

 

Uvaženi premijeru, u svakom vašem nastupu, bilo za ovom govornicom u Skupštini ili u medijskim istupima, ističete da ste vi legalist I borac za zaštitu zakonitosti I pravednosti.

To je razlog vise da I vas I ministra Lokmića pitam po kojem osnovu ste smijenili generalnog direktora Domova zdravlja KS, prim. Dr. Milana Miokovića?!

 

Da bi građani znali koje se igre igraju u politici vladajuće skupštinske većine I Vlade KS, želim dati nekoliko podatakoa o prim. Miokoviću. Rođen je u Sarajevu, školovao se u rodnom gradu, cijeli rat proveo u BiH kao pripadnik Armije BiH I nije član nijedne političke stranke.

Znači da Mioković na dužnost generalnog direktora DZ nije postavljken po starnačkoj pripadnosti I poslušnosti, nego prema stručnim I ljudskim kvalitetima. Prijedlog za njegovo imenovanje, ako niste znali, potekao je iz baze, od Sindikata, a prihvaćen od Ministarstva zdravstva I Vlade KS u starom sazivu..

 

A sada nešto o radu prim.dr. Miokovića, na mjesto  gen. dir. je postavljen prije nešto manje od godinu dana.Primio je Dom zdravlja sa ogromnim dugovima I viškom kadra, ogromnim dugovima zbog kojih su blokirani I računi, isključivani telefoni, struja…Njegovim dolaskom na čelnu poziciju, stvari u ovoj ustanovi su krenule nabolje. Zaustavljeno je stihijsko zapošljavanje bez ikakve kontrole, deb lokirani su računi, vraćen veliki dio dugova, u zadnjem period oko 2 miliona KM duga. Po prvi put u zadnjih 5 godina, DZ nije gubitaš. Finansijski izvještaj DZ je pozitivan, a o tome govori I revizorski izvještaj. U normalnim zemljama ovakav čovjek bi bio nagrađen.

 

Zato vas pozivam da preispitate svoju odluku, a meni, molim vas, odgovorite zašto je smijenjen dr. Mioković.

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.03.2013

Puni tekst pitanja:

„Poštovani ministre Lokmić,

Ne znam da li Vam je poznato da direktor Zavoda zdravstveog osiguranja KS, prof. Faris Gavrankapetanović, sklapa ugovor sa privatnom zdravstvenom ustanovom za patohistološku dijagnostiku, koja je, možda i najvažnija dijagnostička metoda jer odlučuje o sudbini pacijenta, o životu ili smtri, načinu liječenja, ishodu.....

Poznato je da velike zdravstvene kuće koje zapošljavaju više patologa konzilijarno odlučuju, a nerijetko traže mišljenje eminentnih patoloških ustanova iz inostranstva da bi došli do prave dijagnoze.

Radi svega gore navedenog smatram neprihvatljivim i neozbiljnim ovako važnu metodu kao što je PHD dijagnostika dati jednoj maloj zdravstvenoj ustanovi sa jednim patologom , dok Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, u koje je ovo društvo uložilo ogromna sredstva , stoji neiskorišteno“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri