Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Puni tekst pitanja:

Zakon o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 31/04), donesen je krajem 2004 godine.

Članom 3. ovog zakona određeno je ukupno devetnaest komunalnih djelatnosti, a u članu 4. date su definicije istih. U stavu 2. člana 4. stoji: „Podzakonskim aktima će se regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti”.

Član 52. glasi: „Vlada Kantona će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonske akte iz člana 4. stav 2. ovog zakona”.

Većina podzakonskih akata do danas nije donesena iz čega se da zaključiti da se Zakon o komunalnim djelatnostima na primjenjuje (nije ga moguće primijeniti) u punom kapacitetu.

Poznato je da je 2013 godine (osam godina poslije donošenja zakona), Vlada donijela Uredbu o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 29/13).

Što se tiče komunalne čistoće, ova oblast je još uvijek regulisana Zakonom o komunalnoj čistoći, iako je predviđeno da bude regulisana podzakonskim aktom u skladu sa prije navedenim.

Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetnaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je Zakon na snazi?
Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?

Odgovor:

ODGOVOR:

Pitanja koja je uvaženi zastupnik Eldar Čomor postavio, ne odnose se na upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
U skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 8/15), utvrđeno je da Ministarstvo prostornog uređenja,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.04.2015

Puni tekst pitanja:

Poslanik Dževad Rađo na Drugoj radnoj sjednici 29.04.2015.godine postavio je pitanje vezano za probleme šehidske porodice Kalabušić nastale dodjelom zemljišta za izgradnju kuće, kao zamjenske lokacije za zemljište koje je postalo aktivno klizište zbog kojeg je njihova kuića u ulici Humska broj 738. potpuno uništena.

Odgovor:

Postupajući po navedenom poslaničkom pitanju, Ministarstvo je zatražilo od Općine novo Sarajevo da dostavi informacije i podatke vezane za aktivnosti koje su nadležne općinske službe vodile prilikom dodjele zemljišta i odobravanja građenja po zahtjevu Kalabušić Senade za izgradnju stambenog objekta u ulici Humska bb u Sarajevu.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.12.2015

Puni tekst pitanja:

Molim ministra za prostorno uređenje i okoliš da mi odgovori sta je sa glamurozno najavljivanim projektom i 13 ILI i 30 neznam više ni kako se zove znam da je na području opštine Novo Sarajevo
Kao i jeli istina da je firma Rama glas pokrenula sudski spor protiv ovog projekta ako jeste koji je razlog.
Molim da mi se odgovori dali je postupak dodjele građevinske dozvole bio sproveden po zakonom propisanoj proceduri kao i da mi se dozvoli uvid u čitav postipak od samog početka.
Takodje želim da vas pitam zašto nisam bio pozvan na javnu rasprav iako sam se uredno prijavio na oglas objavljen u printanim medijima po pitanjuizdavanja ekološke dozvole.

Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo rješavajući po zahtjevu „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo donijelo je rješenje broj: 05-23-733/05  od 05.03.2015.godine kojim se imenovanim daje urbanistička saglasnost za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“ u ulici Kolodvorska Sarajevo, na zemljištu označenom kao kč. br. 3346/11, 3346/12, 3346/46, 3346/47, 3346/48, 3346/49, 3346/50, 3346/51, 3346/52 i 3346/54 K.O. Novo Sarajevo I-novi premjer, što odgovara k.č.br. 421, 415, 2632, 2778, 2779, 2777, 2774, 2775, 2776 i 2773 K.O. Sarajevo-...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 21.07.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Kojim pravom ove države načelnik Opštine Ilidža prodaje zemljište iznad zaštićene zone Vrela Bosne, kad znamo da je to strogo zaštićeni dio izvora sa kojeg se Grad Sarajevo napaja pitkom vodom? Iznad samog izvora Vrela Bosne prodata je velika površina zemljišta na kojem je počela gradnja luksuznih vila kuvajčana. Ima li iko bar malo mozga u glavi kojim bi razmislio i skrenuo pažnju načelniku Opštine Ilidža da to nije njegova babovina nego isključivo vlasništvo građana Grada Sarajeva."

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Što se tiče citiranog poslaničkog pitanja, napominjemo da odredbe čl. 7. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine Federacije BiH“, br 25/03) definišu da je gradsko građevinsko zemljište u privatnom vlasništvu u prometu. Stav 2. istog čl. Precizira da gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini raspolažu vlasnici, samo uz ograničenja i pod uslovima propisanim drugim relevantnim zakonima. S tim u vezi ističemo odredbe čl. 8. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Sl. novine Federacije BiH“,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.04.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica/poslanica Segmedina Srna - Bajramović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori" pokrenula je zastupničku inicijativu za Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97) i to u članovima 32. i 37. koji trenutno glase:
Član 32.
"Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je zaključen.
Ako po isteku ugovorenog vremena poslovne prostorije ne budu ispražnjene i predate, zakupodavac može tužbom kod nadležnog suda tražiti predaju ispražnjenih prostorija."
Član 37.
"Ako zakupac kome je učinjena izjava o odustanku od ugovora ne preda ispražnjene poslovne prostorije u roku određenom u prethodnom članu, zakupodavac može tužbom kod nadležnog suda tražiti predaju ispražnjenih poslovnih prostorija."
Zastupničkom inicijativom predlaže se izmjena ovih odredaba tako da se riječi "tužbom kod nadležnog suda" u čl. 32. i 37. brišu, te iza riječi "prostorija" na kraju rečenica doda tekst "zahtjevom kod mjesnog nadležnog općinskog organa uprave za poslove privrede, koji o zahtjevu zakupodavca odlučuje rješenjem."

Odgovor:

Na navedenu inicijativu dajemo sljedeće izjašnjenje:
Prema predloženim izmjenama postupak iseljenja zakupca iz poslovnih prostorija provodio bi organ uprave u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku. Međutim, odredbama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/97, 3/06 i 29/09) za iseljenje zakupca, u svim slučajevima prestanka ugovora o zakupu, propisana je nadležnost suda, a nadležnost organa uprave propisana je samo u slučaju kada nije zaključen ugovor o zakupu. Ugovor o zakupu je...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu "za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice."

"Pokrećem inicijativu za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice. Skupština Kantona Sarajevo 04.12.1997 donijela Odluku o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, Sl. Novine Kanton Sarajevo 22/97. dakle prije skoro 18 godina. Nakon toga je donesen Zakon o vodama, SL. Novine FBIH 70/06, te na osnovu njega kao podzakonski akt Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbijevanje stanovništva SL. Novine FBIH 88/12. član 15 stav 1 pomenutog Pravilnika traži da se sve odluke o zaštiti izvorišta donesene prije njegovog stupanja na snagu usklade sa njim u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Pravilnika. Prema tome Skupština ovo mora uraditi u ovom sazivu a obaveza dobiva na hitnosti jer se građani Faletića, Donjeg Bisoka te Baruthane susreću sa problemima prilikom dobijanja urbanističke saglasnosti."

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.04.2013

Puni tekst pitanja:

Poslanik Adnan Solaković je pokrenuo inicijativu za izgradnju privremene ograde oko mezarja Kovači.

Odgovor:

Na prijedog Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo, Općinsko vijeće Općine Stari Grad, donijelo je Zaključak da se oko šehidskog mezarja Kovači izgradi ograda, a u svrhu zaštite mezarja i njegovih posjetitelja od pasa lutalica, koja bi bila privremenog karaktera, dok se ne iznađe adekvatno rješenje za problem pasa lutalica. Dana 24.04.2013. godine, aktom broj:13-23-158/13, upućen je, Skupštini Kantona Sarajevo, Klubu poslanika SDP-a i Klubu poslanika SBB-a, zahtjev za donošenje zaključka Skupštine Kantona Sarajevo za izgradnju ograde oko mezarja Kovači....

24. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 11.02.2013

Puni tekst pitanja:

Gdje je prebačeno 200.000,00 KM neutrošenih sredstava od projekta obnove zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka br. 5, Općina Novo Sarajevo, koje je uplatilo Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo u cilju obnove stambenih jedinica, a da ista nije završena kako bi stanari uselili u te obnovljene stambene jedinice

Puni tekst pitanja:

“Zamoljena sam od predstavnika etažnih vlasnika i stanara Alipašinog polja da postavim pitanje Ministru za stambenu politiku da li postoji mogućnost da se izmjeni Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom? Oni imaju primjedbe na neusklađenost ovog Zakona sa Zakonima, a to su:
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastva,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o zaštiti ličnih podataka,
- Zakon o parničnom postupku,
- Odluka o gasnoj instalaciji.

23. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.01.2013

Puni tekst pitanja:

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2013. godine, zastupnik Nase Nabil, postavio je zastupničko  pitanje:

 

Nakon uvida u zapisnik sa sastanka održanog dana 09.01.2013. godine između iodgovornih u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša i predstavnika građana Dejčići u vezi izgradnje farme pilića, citiram slijedeće:

 

" Uvidom u dokumentaciju, koja je zatražena od općine i koju je općina dostavila nakon mjesec dana moglo se zaključiti da je došlo do kršenja procedure u pogledu zaštite okoliša, odnosno da urbanistička saglasnost ima manjkavosti u pogledu nenavođenja nikakvih uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića koji se odnose na atmosferu, vodu i dr. "

 

"Pomoćnica Krvavac je istakla da je kontaktirala glavnog urbanističko-građevinskog inspektora g-đu Raziju Kuduz u pogledu povratnih informacija po ovom pitanju, tj. Inforamcije u vezi zahtjeva koje je uputilo ovo Ministarstvo inspekciji za vršenje inspekcijskog nadzora nad gradnjom objekta u Dejčićima, te da povratne informacije nema i smatra da je neće biti jer nije bilo postupanja po istom zbog odustva inspektora, jer se isti nalaze na bolovanju".

 

Zahtjevam od g-đe Razije Kuduz-glavnog inspektora Inspektorata za urbanističko-građevinsku, ekološku i komunalnu inspekciju da se odmah očituje u vezi kršenja procedure u pgledu zaštite okoliša i uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića, a koji se odnose na atmosferu, vodu i dr.", te da odmah poduzme odgovarajuće zakonske mjere, tj. obustavu daljnje izgradnje i izdavanje dozvole za rad navede farme pilića u Dejčićima.

Puni tekst pitanja:

Prema Vašem dopisu br. 01-05-944/13 od 31.01.2013. godine, zastupnica Edina Papo je na    23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 30.01.2013. godine u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori" postavila zastupničko pitanje, koje glasi:

"Već nekoliko puta su upućivana poslanička pitanja koja su vezana za sanaciju fasada, krovova, liftova. Također su se građani obraćali sa istim pitanjima jer i njima nije bio jasan sam postupak utvrđivanja rang listi, odnosno liste adresa i zgrada po prioritetima, ko ih utvrđuje, ko provodi postupak Javnih nabavki, na osnovu čega neke zgrade budu uvrštene na listu prioriteta, a neke ne, kako se odabiraju najpovoljniji izvođači (građevinske firme)?

Na primjer, zgrada u Ul. Hadželi je sanirana a nije bila na listi prioriteta za 2012. godinu.

Od uvaženog ministra tražim pismeni odgovor.“

Puni tekst pitanja:

Uvaženi poslanik/zastupnik Branislav Crnogorac je na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo postavio slijedeće pitanje:

„Moje treće pitanje se odnosi na izbor upravitelja u Zgradi Papagajci. Koliko sam upućen oko 65 posto etažnih vlasnika u toj zgradi preko dvije godine, pokušava da na legalan i legitiman  način izabere upravitelja kojeg oni žele, kao većina u toj zgradi. Trenutno  je u toj zgradi upravitelj firma Epismont, koja je koliko sam upućen izabrana na osnovu manjeg broja stanara i to na neredovnoj sjednici etažnih vlasnika. Stoga, u ime tih građana, pitam kada će biti riješeno pitanje upravitelja u njihovoj zgradi, jer je besmislica da preko dvije godine traje prepiska na relaciji sa Ministarstvom stambene politike i skoro 65 posto etažnih vlasnika bez zadovoljavajućeg rješenja. U ime njih se nadam pismenom odgovoru u što skorijem vremenu sa rješenjem datog problema bez kršenja Zakonskih odredbi, posebno predviđenih članovima 42. i 62. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradama“.

Puni tekst pitanja:

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane dana, 30.01.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori”, zastupnica Edina Papo, postavila je slijedeće poslaničko pitanje:

 

            „Ministarstvo za Stambenu politiku je dobilo saglasnost za objavu Javnog konkursa u 2012.godini za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu stambene politike KS za radna mjesta na četiri pozicije; jedan stručni savjetnik i tri državna službenika. Pravo prvenstva bi imali uposlenici Ministarstva stambene politike koji su stekli VSS uz rad, a radili su kao namještenici više od 10 godina u organima uprave, a pogotovo za uposlenike kojima je Ministarstvo stambene politike platilo školovanje.

 

            Navedeni javni konkurs je objavljen 14.11.2012.godine u dnevnim novinama „Oslobođenje” i „Avaz”. Na isti se prijavio veliki broj kandidata.

 

            Konkurs je poništen 12.12.2012.godine po dolasku ministra Čedomira Lukića u Ministarstvo.

 

            Zašto je poništen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva stambene politike KS koji je donesen i usvojen u skladu sa propisima?

 

            Zašto je ministar unatoč novčanoj šteti od oko 6.000,00 KM, koju je nanio Ministarstvu poništavanjem konkursa bez ikakvog obrazloženja to uradio, a znamo da svaka objava bilo kojeg konkursa i poništavanjem istog se plaća iz Budžeta KS?

 

            Od uvaženog ministra tražim pismeni odgovor.”

Puni tekst pitanja:

Zahtijevam od gđe. Razije Kuduz-glavnog Inspektora inspektorata za urbanističko-građevinsku, ekološku i komunalnu inspekciju, da se očituje u vezi kršenja procedure u pogledu zaštite okoliša i uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića, a koji se odnose na atmosferu, vode i dr., te da odmah poduzme odgovarajuće zakonske mjere tj. obustavu daljnje izgradnje i izdavanja dozvole za rad navedene farme pilića u Dejčićima

19. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.09.2012

18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 18.07.2012

Puni tekst pitanja:

Na 10. Sjednici Skupštine KS pokrenula sam inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, u dijelu koji se odnosi na zakupca poslovnih zgrada i prostorija koji, nakon odustanka od ugovora, nositelju prava raspolaganja onemogućava da može pristupiti pečaćenju, preuzimanju poslovnih prostorija, odnosno raspolaganju istim što podrazumijeva i oglašavanje.
Neću ponavljati tekst predloženih izmjena članova 36 i 37 jer isti postoji u inicijativi koju sam ranije pokrenula, samo mi dopustite da kažem obrazloženje zbog kojeg ponavljam ovu inicijativu.

Puni tekst pitanja:

“Zašto Trg Harem Kalin hadži Alijine džamije već duže vrijeme izgleda veoma zapušteno i zabo-ravljeno”?
Do konkretnog rješenja ovog prostora, želi da se ovaj prostor uredi i adekvatno ogradi, te da se is-taknu iskopine koje su tamo pronađene i na kraju posadi određena hortikultura.

17. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.06.2012

Puni tekst pitanja:

“Da li je tačno da postoje građani tj. stanovnici Kantona Sarajevo da se nisu vratili u svoje stanove iako su nosioci stanarskog prava. Da li je tačno da nosilac stanarskog prava Trapara Ranislav, iako postoje pravomoćne presude, još uvijek nije u mogućnosti da se vrati u stan, pošto voditelj postupka Ismet Tutić namjerno odugovlači. Šta će Vlada i nadležno Ministarstvo uraditi po tom pitanju jer želimo i moramo da poštujemo Ustav, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima itd.”

16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.06.2012

Puni tekst pitanja:

Ministru prostornog uređenja, da donese odluku bar još za 12 mjeseci da produži legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kako bi građani mogli da podnesu zahtjeve, jer još je veliki broj, naročito boračke populacije koja nije riješila svoje stambeno pitanje. Mislim da je to u interesu općina jer kroz dvije rente plaćanja, odnosno i rente i posebne rente da bi došli do punjenja budžeta opštine, tako da bi to bilo u interesu i općina da to urade."

15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.05.2012

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mira Jurić, na Petnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.05.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,podsjetila je na pitanje koje je postavila na 13.Radnoj sjednici, a u kojem je informisala o stanju u kojem se nalazi šetnica na Otoci, na kojoj su prilikom čišćenja snijega uništeni stubovi od rasvjete, uništen je drvored čije su krošnje stabla taman formirane da liče na aleju, uništena je bankina koja je jedini pokazatelj da je tu kraj ceste, gdje je prije postavljanja bankine, čovjek je sletio u Miljacku jer nije znao da je tu kraj puta.Porodica je digla spomenik na mjestu pogibije, ali su zato ovi koji su uzeli dobre pare za odvoza snijega uništili i spomenik. Nadalje, poslanica je naglasila da je šetnica od stadiona do pješačkog mosta na Otoci je pukla, tako da prijeti opasnost da se obruši kompletna rasvjeta.U skladu sa ovim, zastupnica je postavila sljedeće pitanje:

"Šta je sa spomenikom koji je odnijela rijeka Miljacka,da li će se spomenik uraditi ponovo i kada?“

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

"Da li Ministarstvo stambene politike podržava potpisivanje nezakonitih ugovora o iznajmljivanju zajedničkog prostora?"
"Da li su svi korisnici zajedničkih prostora zgrade uvedeni u sistem plaćanja?"
"Da li je tačno da neki upravitelji i po dva puta naplaćuju svoje usluge?"
"Ko i na koji način kontroliše trošenje novca koji građani uplaćuju na ime održavanja zgrade?"

Puni tekst pitanja:

„Na koji način i u skladu sa kojim normama i standardima se vrši deponovanje i neškodljivo uklanjanje medicinskog i biološkog otpada u Kantonu Sarajevo?“

Puni tekst pitanja:

„Šta je sa Prijedlogom Zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom i kada će biti na Dnevnom redu Skupštine Kantona?“

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"moja se inicijativa odnosi na rad ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo. Svjedoci smo sve većeg dolaska stranih i domaćih gostiju u naš grad. Naš grad ima mnogo toga što može da ponudi turistima preko dana, ali smatram da bi trebalo da imamo i neku ponudu noću. Imidž grada Sarajeva temelji se na dobroj hrani i zabavi. U dosadašnjem zakonu imamo stavku da je muzika uživo dozvoljena u ugostiteljskim objektima do pola noći (00:00h) ili maksimalno do 01.00h poslije ponoći. S obzirom da većina tih restora neradi u večernjim satima, dešava se da gosti budu uskraćeni za slušanje naše prepoznatljive muzike i time ne dobivaju potpuni ugođaj bosanske zabave uz prepoznatljive kulinarske specijalitete BiH. Naravno, moramo voditi računa o našim sugrađanima koji imaju stanove u zgradi ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta. Da bi riješili taj problem, moj prijedlog je da objekti koji žele da imaju muziku uživo tokom cijele noći, podnesu zahtjev resornom ministarstvu a da ministarstvo napravi određene timove koji su specijalizovani da obiđu te objekte i izvrše potrebna mjerenja o količini buke i kako ju riješiti. Nakon pregleda, odabrani tim daje nalog za preinake za zaštitu od buke. Ako ugostiteljski objekti to ispoštuju, dobija se dozvola za produženi rad.
Ovu inicijativu sada iznosim jer je danas na Dnevnom redu Skupštine Zakon o turizmu i Zakon o buci u KS, a u cilju poboljšanja ugostiteljske ponude uz vođenje računa o "miru u kući" naših sugrađana."

Odgovor:

Izjašnjenje:
U skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/09) definisano je da "za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, uluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona."
"Ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

17. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.06.2012

Puni tekst pitanja:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, da učini sve što je u mogućnosti da se stavi u funkciju "PERAČKO VRELO" sa maksimalnim stepenom iskorištenosti njegovih potencijala/ 120 litara vode u sekundi."