Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se omogući nastavnicima zaključivanje ocjene učenicima sa najvise 10% neispunjenog fonda sati u slučajevima opravdanog odsustva nastavnika kada se na vrijeme uobičajenom procedurom nije mogla naći zamjena, a sve u cilju kako učenici ne bi morali polagati predmetni ispit što je propisano po sadašnjem Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi informaciju ko predstavlja „Udruženje učitelja Kantona Sarajevo" te koliki je iznos novca koji je isplaćen pomenutom udruženju u periodu od 2014. godine do danas.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za izradu registra stručnih lica „asistenata u nastavi”, obaviti inicijalnu procjenu navedenog kadra i vršiti kontinuirana edukacije istih”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastuoničko pitanje u prilogu

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obnovu toaleta u Prvoj osnovnoj školi Ilidža

Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti prema Upravnom odboru JU“Djeca Sarajeva“ koji je izabrao VD direktorice koja ne ispunjava uslove propisane zakonom i ostalim važećim propisima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

U vezi prijave inspekciji direktora Osnovne škole Malta.

Puni tekst pitanja:

Subvencioniranje privatnih vrtića

Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje u vezi zaključaka sa stručnog savjetovanja za predmet bosanski jezik/srpski jezik/hrvatski jezik i književnost.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zašto odluka Vlade KS nije u primjeni a radi se o izmjenama i dopunama odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva, konkretno o usvojenoj izmjeni o smanjenju iznosa takse za registraciju autoškola sa 7.000 na 1.000 hiljadu KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Da li su poduzete aktivnosti u cilju realizacije ove inicijative i da li su započeti procesi u uspostavljanju ovoga fonda?

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Čuperak plavi" koji se nalazio u ulici Drinska 1. općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” nije objekat nakon agresije na BIH preuzela i isti je vraćen vlasniku FDS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Vjeverica" koji se nalazi u ulici Trg međunarodnog prijateljstva na broju 19, Općina Novi Grad. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Mladen Stojanović” koji se nalazi u ulici Džidžikovac na broju 11. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Francuska amabasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed vrtić „Zumbuli" (stari naziv „Marica Uherka” 7) koji se nalazi u ulici A. Ef. Kantamirije na broju 12. Općina Ilidža, kao i da iznađu što prije sredstva za njegovu adaptaciju. JU „Djeca Sarajeva" nije preuzela vrtić nakon agresije na BiH. Dio objekta koristi Medžlis IZ, a veći dio je devastiran.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića “Neven/Narcis” koji se nalazi u ulici Grbavička na broju 12, Općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića “Ciciban” koji se nalazi u ulici Kemala Kapetanovića bb, Općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa u saradnji sa Vijećem roditelja Srednje škole Peta gimnazija podnosim inicijativu o nabavci skijaške opreme za učenike ove škole.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Veseli cvjetovi", koji se nalazio u ulici Šekerova na broju 2. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Fondacija lokalne demokratije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Mlade Bosne" 1a koji se nalazi na Općini Ilidža. Objekat je potpuno devastiran tokom agresije na BiH i Ustanova ga nije preuzela nikada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Čika Jova Zmaj" koji se nalazio u ulici Josipa Štadlera na broju 23. Općina Stari Grad. U objektu se trenutno nalazi Muzej grada, a JU „Djeca Sarajeva" ga nije preuzela nakon agresije na BiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade za stručno mišljenje prednosti i mana ukidanja ocjenjivanja od drugog do petog razreda?
• Naime, na tematskoj sjednici održanoj 22.10.2019. godine se pominjao finski model obrazovanja u kojem u toku osnovnog školovanja uopšte nema ocjenjivanja. Budući da prema trenutnom Zakonu o osnovnom obrazovanju KS uspjeh učenika od drugog do petog razreda ne utiče na nastavak školovanja, navodim ovaj period školovanja kao period u kojem je moguće lakše ukinuti ocjenjivanje, kako bismo poboljšali postojećim sistem obrazovanja.

Puni tekst pitanja:

1. Napravi ​kratku sadržajnu analizu razlike između našeg obrazovnog sistema i sistem države Finske sa naglaskom na ​mogućnost primjene mjera države Finske koje bi mogli u što skorijem roku implementirati u našem sistemu obrazovanja
2. Dostavi kratke informacije na koji način država Finska školuje i obrazuje kadar koji radi u sistemu obrazovanja
3. Stupi u kontakt sa nadležnim ministarstvom u Finskoj kako bi se uspostavila saradnja u cilju poboljšanja našeg sistema obrazovanja, a u prvom koraku moguće je i kontaktirati Počasni konzulat Finske u Sarajevu,
4. Organizuje radnu posjetu Finskoj.

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u kantonalnim institucijama i tijelima, kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo. Takodje, podnosim inicijativu za reviziju diploma zastupnika i zastupnica u Skupštini KS, koji predstavljaju interese građana KS”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori