Pitanje vezano za pozicije savjetnika u kantonalnim javnim preduzećima.

Ismir Jusko
Pitanje

Zastupnik Ismir Jusko na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Tražim od direktora Kantonalnih Javnih preduzeća slijedeće informacije :
Da li su zadržali savjetnike, koliko savjetnika i kolika su njihova primanja na godišnjem nivou, nabrojati pojedinačno za svaku savjetničku poziciju?
Da li su ukinuli pozicije savjetnika i kolika je ušteda na godišnjem nivou ukidanjem tih pozicija ?
Da li su bivše savjetnike prebacili na druge radne pozicije, o kojim pozicijama se radi i koliko su savjetnika rasporedili na druga radna mjesta?"

Odgovor: 

Odgovori Ministarstva privrede, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva saobraćaja su u prilogu.