Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS kao i Vladi KS, da provede javne konsultacije/raspravu (nastavnici, direktori škola i Vijeće roditelja KS) oko eventualnog budućeg predlaganja Zakona o zabrani upotrebe bilo kakvog uređaja s mogućnošću mrežnog povezivanja poput mobitela ili tableta u osnovnim školama u KS, ili barem razmotri opciju donošenja zakonske odredbe (izmjene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju) kojom će se regulirati ovo pitanje i na izvjestan način ograničiti upotreba mobitela i drugih uređaja za vrijeme nastave”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Molim Vas da mi date informaciju da li je poništen javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo u školskoj 2019/2020 godini raspisanog dana 31.07.2018.godine i ukoliko jeste da mi isto dostavite?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za izradu registra stručnih lica „asistenata u nastavi”, obaviti inicijalnu procjenu navedenog kadra i vršiti kontinuirana edukacije istih”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija rekonstrukcije obdaništa "Bulbuli"?

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za izradu Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika sa teškoćama u razvoju, osnovnih, srednjih škola i specijalnim školama u Kantonu Sarajevo”.

Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi informaciju ko predstavlja „Udruženje učitelja Kantona Sarajevo" te koliki je iznos novca koji je isplaćen pomenutom udruženju u periodu od 2014. godine do danas.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se omogući nastavnicima zaključivanje ocjene učenicima sa najvise 10% neispunjenog fonda sati u slučajevima opravdanog odsustva nastavnika kada se na vrijeme uobičajenom procedurom nije mogla naći zamjena, a sve u cilju kako učenici ne bi morali polagati predmetni ispit što je propisano po sadašnjem Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativu prema nadležnom resornom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da se izvrši adapacija postojećeg objekta područne skole Budišići koja pripada O.Š. „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, na lokaciji Budišići.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Da li su poduzete aktivnosti u cilju realizacije ove inicijative i da li su započeti procesi u uspostavljanju ovoga fonda?

Puni tekst pitanja:

Zašto odluka Vlade KS nije u primjeni a radi se o izmjenama i dopunama odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva, konkretno o usvojenoj izmjeni o smanjenju iznosa takse za registraciju autoškola sa 7.000 na 1.000 hiljadu KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za adaptaciju vrtića „Agan Bostandžić” koji se nalazi u ulici Derviša Numića bb u Općini Stari Grad Sarajevo. Ovaj objekat je uknjižen ali nije u funkciji jer je potpuno devastiran.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Općina Centar Sarajevo, Vlada Kantona

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

KJKP Gras, KJKP Park, KJKP Rad, Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva, SVIM OPĆINAMA, Služba protokola Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u kantonalnim institucijama i tijelima, kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo. Takodje, podnosim inicijativu za reviziju diploma zastupnika i zastupnica u Skupštini KS, koji predstavljaju interese građana KS”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za sanaciju fasade obdaništa Slavuj, JU "Djeca Sarajeva".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Da li su poduzete aktivnosti u cilju pripreme tematske sjednice o procesu inkluzije, sa posebnim osvrtom na proces inkluzivnog obrazovanja? Da li će biti ispoštovan predviđen rok za organiziranje ove tematske sjednice?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Studentski centar, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona