Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovorne osobe u JU OŠ " Hasan Kikić" zbog kršenja odredaba Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo a što je utvrdio i Inspektorat rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije – Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo a u vezi sa Odlukom o izboru kandidata na radno mjesto nastavnik/ca hemije i kulture življenja" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvoza obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevoda mi odgovori:

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

"Da li član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu može istovremeno biti i član još dvije Skupštine društava u preduzećima kojima je osnivač Kanton Sarajevo?"

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

U skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo zastupničku inicijativu, vezano za obnovu zgrade nekadašnjeg hotela „Nacional“.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, podržava inicijativu zastupnika Edina Forto za iznalaženje mogućih rješenje za pitanje nekadašnjeg hotela „Nacional“ sa ciljem jačanja turističkih kapaciteta Kantona Sarajevo.
Koristimo se prilikom da Skupštinu Kantona Sarajevo još jednom informišemo da smo pribavili potrebnu dokumentaciju iz koje se može sagledati da je dio devastiranog hotela Nacional rekonstruisan na kojem je JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola, na osnovu Rješenja Općine Stari Grad od 09.03.2004. br.: UP-I-06-31-617/04-III, upisana...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da ispita rješenje o prestanku radnog odnosa između OŠ "Skender Kulenović" Dobrinja i profesorice biologije Dokara Indire, nakon više od šest godina neprekidnog radnog staža. Tražim da se dostave podaci o svim zaključenim ugovorima od 2009. godine do danas i zabrani prijem novog uposlenika na mjesto prof. biologije do okončanja navedenog postupka. Također tržim od Ministarstva da pribavi podatke o zaključenim ugovorima na određeno vrijeme u svim školama u navedenom periodu, a prioritetno onim koje iskazuju potrebe za novim upošljavanjem, kako bi se spriječila mogućnost ugrožavanja radno-pravnog statusa uposlenika koji se možda nalaze u sličnoj situaciji."

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

Šta se trenutno dešava u JU "Studentski centar" Sarajevo? Zašto još uvijek i nakon više od dva i pol mjeseca od kako je izglasana inicijativa mi na dnevnom redu nemamo finansijske izvještaje za 2014. i 2015. godinu ove ustanove?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

nstitut za istoriju u Sarajevu je javna naučna ustanova Kantona Sarajevo. Prije rata Institut je bio republička ustanova, a nakon rata KS je zbog značaja ove ustanove preuzeo osnivačka prava.

Prema informacijama kojima raspolažemo stanje u toj ustanovi je kritično.

ođ Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade tražim sljedeće odgovore.

1. Da li je tacno da je na čelu Instituta već 14 godina ista osoba i da je u svakom mandatu izbor bio nezakonit.

2. Da li je tačno da je direktor Instituta, zajedno sa svojom zamjenicom formirao Vijeće naučnog instituta (Naučno vijeće) u kojem su od uposlenika samo njih dvoje. S obzirom na činjenicu da Vijeće broji pet članova, ostala tri su vanjski članovi (od čega dva penzionera, uz to teškog zdravstvenog stanja). Budući da Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti (čl. 28) nalaže da su članovi Vijeća svi uposlenici u stalnom radnom odnosu u zvanju doktora nauka i punim radnim vremenom, kao i odgovarajući broj magistara, očigledno je da je ovo Vijeće formirano suprotno zakonu. Ovako sastavljeno Naučno vijeće do sada je bilo potpuno u funkciji direktora. S obzirom na činjenicu da ovo Vijeće vrši izbor direktora Instituta, ono je dobilo zadatak da postavi dosadašnju zamjenicu, koja je zajedno sa direktorom učestvovala u svim mahinacijama, a sve s ciljem da se nezakonitosti koje su činili u proteklih 14 godina zataškaju. Napominjem da je u toku procedura za izbor direktora........

Puni tekst pitanja:

S obzirom da u javnosti već mjesecima slušamo zabrinjavajuće informacije oko zakonitosti utroška javnih sredstava u okviru SPUS radi se o stotinama hiljada maraka, smatram kako je izuzetno važno da zbog cjelokupne studentske populacije raščistimo navedenu situaciju. Iz gore navedenih razloga tražim od nadležnih da se dostave finansijski izvještaji za sve one godine za koje nisu dostavljeni.......

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

ZASTO SE U JAVNOJ USTANOVI OS „HRASNO" TRENUTNO NALAZE DVA DIREKTORA - SEJDO MRVIC KOJEM JE ISTEKAO MANDAT 06.03.2016 GODINE J ADMIR MUJKIC KOJEG JE RESORNI MINISTAR KAVAZOVIC OVLASTIO DA OBAVLJA POSLOVE IZ NADLEŽNOSTI DIREKTORA ŠKOLE, A U SKLADU SA ČLANOM 19 PRAVILNIKA O IZBORU DIREKTORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO. GOSPODINU MUJKICU JE ONEMOGUĆENO OBAVLJANJE FUNKCIJE U SKLADU SA RJEŠENJEM REORNOG MINISTRA. OVA SITUACIJA ZA POSLEDICU IMA NEPOKRETANJE PROCEDURE PREDVIDJENJE PRAVILNIKOM O IZVODJENJU EKSURZIJA I ŠKOLA U PRIRODI. TE ZATO UCENICI 4 RAZREDA NE MOGU ICI U ŠKOLU U PRIEODU, A UCENICI ZAVRŠNIH RAZREDA NA EKSURZIJU KOJE SU PLANIRANA PROGRAMOM RADA ŠKOLE. PITAM VAS ZAR DJECA TREBAJU BITI KAŽNJENA ZBOG NERJESENIH ODNOSA U ŠKOLI. RODITELJI SU ZABRINUTI I ZA IZDAVANJE VALIDNI SVJEDOČANSTAVA UCENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA. TAKODE TREBA NAPOMENITI DA U POSLEDNJIH 6 MJESECI SKOLSKI ODBOR KAO ORGAN UPRAVLJANJA ŠKOLE NE FUNKCIONISE. KO ODGOVARA ZA SIGURNOST DJECE U TOJ ŠKOLI. MOLIM DA POD HITNO RIJEŠITE SITUACIJU U IME 730 UČENIKA OVE ŠKOLE.

Puni tekst pitanja:

"Smatram neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo osigura zaštitu ili minimalno ravnopravan položaj objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo u odnosu na važeći normativni okvir koji uređuje pitanje organizacije i realizacije izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi."

Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zakonitost utroška javnih sredstava u okviru studentske organizacije SPUS

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Traži se od Vlade KS i Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS da se u Budžetu planiraju sredstva za adaptaciju fiskulturne sale OŠ "Džemaludin Čaušević".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

U nadi da ukažu na vrlo ozbiljan problem nev funkcionalne fiskulturne sale, Vijeće roditelja i učenika zajedno sa direktoricom O.Š. Džemaludin Čaušević su me pozvali da ih posjetim i da pronađemo sistemsko rješenje za njihov problem. Ovoj djeci je potrebno omogućiti adekvatne uvjete za realizaciju nastave iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i normalan psihofizički razvoj. Škola je stara 54. godine ali nakon rata nije renovirana, kao što je slučaj sa ostalim školama i izgleda kao da je iz kamenog doba. Krov je od azbestnih ploča i prokišnjava, zidovi popucali, stolarija dotrajala.

I pored ovako teških uvjeta ova djeca - učenici postižu nevjerojatne sportske rezultate, a jedina im je želja da san o fiskulturnoj sali postane java.

Zato Vas molim, uvaženi ministri i zastupnici da se odmah izjasnimo po ovoj inicijativi, te je uputimo prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu.

lAona glasi:

/Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo^ da se u Budžetu planiraju sredstva za adaptaciju fiskulturne sale O.Š. Džemaludin Čaušević.

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo, podržava Inicijativu da se na narednu sjednicu Skupštine uvrsti tačka dnevnog reda: Informacija o saznanjima i poduzetim mjerama nadležnih tijela po pitanju slučaja trovanja djece u JU „Djeca Sarajeva“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

U nadi da ukažu na vrlo ozbiljan problem nev funkcionalne fiskulturne sale, Vijeće roditelja i učenika zajedno sa direktoricom O.Š. Džemaludin Čaušević su me pozvali da ih posjetim i da pronađemo sistemsko rješenje za njihov problem. Ovoj djeci je potrebno omogućiti adekvatne uvjete za realizaciju nastave iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i normalan psihofizički razvoj. Škola je stara 54. godine ali nakon rata nije renovirana, kao što je slučaj sa ostalim školama i izgleda kao da je iz kamenog doba. Krov je od azbestnih ploča i prokišnjava, zidovi popucali, stolarija dotrajala.

I pored ovako teških uvjeta ova djeca - učenici postižu nevjerojatne sportske rezultate, a jedina im je želja da san o fiskulturnoj sali postane java.

Zato Vas molim, uvaženi ministri i zastupnici da se odmah izjasnimo po ovoj inicijativi, te je uputimo prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu.

lAona glasi:

/Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo^ da se u Budžetu planiraju sredstva za adaptaciju fiskulturne sale O.Š. Džemaludin Čaušević.

Puni tekst pitanja:

Program povezivanja poduzetnika-proizvođaća i i škola u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Puni tekst pitanja:

. Zastupnicko pitanje vezano za inicijativu koju sam podnijela na 6. Radnoj sjednici Skupstine Kantona Sarajevo, za uvodjenje dvokratnog radnog vremena u vrticima JU ''Djeca Sarajeva''
Nakon sto sam dobila odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i JU ''Djeca Sarajeva'', u kojem je navedeno da ne postoji potrebna zainteresovanost roditelja za uvodjenjem druge smjene u vrtice, javili su mi se nezadovoljni roditelji malisana koji koriste usluge vrtica ''Djeca Sarajeva''. Naime, prema informacijama koje sam dobila, moja inicijativa je provedena na nacin da je roditeljima ponudjeno da se izjasne da li ce njihovo dijete koristiti uvijek i iskljucivo samo prvu ili samo drugu smjenu. Ovo je primjer apsolutno pogresne interpretacije moje zastupnicke inicijative.
Naravno da se na ovako koncipiran upitnik roditelji izjasnjavaju za prvu smjenu, jer je lakse naci nacin da se dijete zbrine u poslijepodnevnim satima. Cilj moje inicijative jeste maksimalno prilagodjavanje potrebama roditelja, koji se danas bave zanimanjima koja zahtijevaju rad u smjenama i dezurstva, tako da radni dan nerijetko zavrsava u kasnim vecernjim satima. Stoga, zelim da mi se dostavi anketni upitnik iz kojeg je vidljivo na koji nacin je ispitano misljenje roditelja po ovom pitanju.
Takodje, znamo da je prije par mjeseci cijena vrtica povecana za 20 KM i tu nema apsolutno nista sporno – svima nam je cilj da se djeci pruze sto bolji uvjeti boravka. Molim nadlezne da mi odgovore gdje su usmjerena ova sredstva i na koji nacin je poboljsana prvenstveno ishrana malisana, kao i da li je tacna informacija da se u pojedinim vrticima roditeljima svako dvije sedmice salje posteljina na pranje? Odgovore očekujem u pismenoj formi, u rokovima predvidjenim Poslovnikom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Zašto UO Studentskog centra nije postupio po zakonu i nakon više od dva mjeseca od izglasavanja dva negativna finansijska izvještaja smijenio direktora a što su bili dužni" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Želim da vas upoznam da se u Studentskim domovima vrši zastrašivanje svih studenata koji su se usudili progovoriti protiv direktora Kadrića.

Ti studenti su se usudili reći javno da je stanje u Studentskim domovima katastrofalno a u domovima ih je nakon nekoliko dana dočekala opomena pred isključenje iz domova.

Student Haris Silajdžić iz Goražda je dobio opomenu pred isključenje iz studentskih domova zbog izazivanja buke i nemira u svojoj sobi iako taj dan uopće nije bio u Sarajevu nego kući u Goraždu.

U opomeni koju je dobio navodi se da je policija dolazila i napravila zapisnik o događajima te da će biti isključen iz domova ako se nešto slično ponovi.

Haris je otišao u policijsku stanicu da provjeri navode o prijavi i tamo su mu rekli da nemaju nikakvu prijavu u domovima za datum koji se navodi te da nisu zaprimili nikakav poziv.

No, na direktorovu nesreću čovjek je taj dan preuzimao vozačku dozvolu u Goraždu, išao na trening stonogtenisa te cijeli vikend proveo u Goraždu za šta posjeduje i materijalne dokaze iz MUP-a te niz svjedoka koji mogu potvrditi da je on zaista bio u Goraždu taj vikend.

Upućujem inicijativu ministarstvu obrazovanja da provjeri sve ove navode te pokrene radnje u svojoj nadležnosti ako se utvrdi da direktor vrši ovakvu nedopustivu vrstu pritisaka na studente.

Molim vas da izvjestite Skupštinu u narednih mjesec dana da li su ove tvrdnje tačne te koje su radnje poduzete.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

U vezi sa odgovorom broj A - 653 / 16 od 09.06.2016. godine kojim nas nadležno tužilaštvo informiše da nije nadležno za kontrolu rada SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO ( SSOOIOFBIH - KS SSOOIO KS), s obzirom daje sindikat u nadležnosti Federalnog Ministarstva pravde.
Smatramo da je ovo vid prebacivanja odgovornosti, jer ovde nije riječ o imaginarnom sindikatu, već o radnjama lica koje je lako moguće identifikovati, a koji već godinama, po opće poznatim činjenicama vode pomenuti Sindikat, finansiran iz budžetskih sredstava ovog Kantona, u višemilijunskom iznosu na godišnjem niovu. Laičko posmatranje dovodi nas do zaključka da su radnjama pomenutih lica ostvarena bila krivična djela sadržana u članovima: 280. KZ FBIH, povreda prava iz radnih odnosa 294. Prevara,

296. Ucjena,

297. Lažno predstvljanje,

340. Udruživanje radi izvršenja krivičnih dijela, 373. Krivotovrenje isprava

Zbog toga tražimo od nadležnog tužilaštva da podužem svc^ncophodne radnje s ciljem

/ /

pokretanja istrage i zaštite intresa građana, kao i interesa-riboslenih u osnovnom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

Problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo.....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Šta se trenutno dešava u JU „Studentski centar" Sarajevo? Zašto još uvijek i nakon više od dva i pol mjeseca od kako je izglasana inicijativa mi na dnevnom redu nemamo finansijske izvještaje za 2014. i 2015. godinu ove ustanove?

Mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se dokumenti pripreme i upute u skupštinsku

proceduru te ovim putem pitam kada ćemo ove izvještaje konačno imati na stolu?

Na sjednici prije više od mjesec premijer je rekao da će izvještaji biti čim prije upućeni

Skupštini no mi ih ni dan danas nemamo pred nama.

Zamolio bih ministra Kazazovića da odgovori na ovo pitanje usmeno.

Također, proslijeđujem upit i Tužilaštvu KS da se provjeri i Skupština izvjesti u kojoj se fazi

trenutno nalazi slučaj JU „Studentski centar" Sarajevo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Došlo se do poražavajućih podataka da više malodobnika već od 12. godina, skoro svakodnevno konzumira nargilu, a pri tome nisu informirani o brojnim štetnim posljedicama konzumiranja iste.

Obrazloženje: Zbog konzumiranja nargile javljaju se česte glavobolje, manjak koncentracije, velika bezvoljnost, a to se odražava na njihove rezultate u školi, a i na fakultetu. Mladi postaju napeti, što ne rijetko prelazi u agresivnost, a zabilježene su i ozbiljne depresije.

Zato molim odgovorne institucije vlasti da ovaj problem smatraju visoko ozbiljnim, te da se poduzmu mjere kako bi se javnost o ovome educirala. A plašim se da će ovaj problem izmaći kontroli, ako ne bismo preventivno djelovali.

Zato treba pojačati inspekcijski nadzor nad nargilama, a od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo tražim potporu u iznalaženju rješenja za navedeni problem.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori