Tačke dnevnog reda van Programa rada

13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština i to


8. Prijedlozi odluka o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupština i to


10. Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


11. PRIJEDLOZI RJEŠENJA : a) o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo; b) o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju;


14. Prijedlog Odluke o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica sa uputstvom za primjenu


15. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina da svaka na svome području obavi parcelaciju zemljišta i utvrdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma Nedžarići


18. Prijedlog programa obilježevanja dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2012. godine


19. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice na području Mjesne zajednice Širokaća - Općina Stari Grad Sarajevo


20. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica sa područja Mjesne zajednice „Dolac“ - Općina Novi Grad Sarajevo


21. Prijedlog odluke o izmjeni naziva JU Srednjoškolski centar Ilijaš


22. Prijedlog odluke o davanju naziva novoformiranoj ulici na području Mjesne zajednice „Stup“ - Općina Ilidža


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za dodjelu pištolja Predragu Kurtešu i Draganu Miokoviću, bivšim uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo


Zapisnici sa 10. i 11. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

4. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobranilaštvu (skraćeni postupak);


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za arhitekturu u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za elektrotehniku u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za genetiku i bioinžinjering u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


14. Prijedlog odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo sa Programom obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo koji je sastavni dio odluke;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnika da svaka na svom području obavi parcelaciju zemljišta i utvdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma u Nedžarićima.


31. Davanje pozitivnog mišljenja na Prostorni plan područja posebnih obilježja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc za period od 2008. do 2028. godine“;


Prima se na znanje Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo povodom navoda policijskog komesara iznesenih na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo


Izvještaj o stanju u prostoru za 2011. godinu na bazi praćenja realizacije dugoročnih usmjerenja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sačinjen na osnovu Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/06), Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH “, br. 63/04 i 50/07) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-18978-12.1/11 od 02.06.2011. godine.


Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2012. - 2014


Zapisnik 10. sjednica