Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2014. Godinu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2014. Godinu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen