Inicijativa Senad Hasanović (22.02.2022)

Na osnovu čl. 106., 117., 120., i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na je 48. Radnoj sjednici održanoj dana 22.02.2022. godine, na prijedlog zastupnika Hasanović Senada, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se inicijativa da se organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija na Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Smiljevići“.

2. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednih 60 dana pripremi cjelovitu informaciju o trenutnom stanju na deponiji kao i o mjerama koje se trenutno poduzimaju.

Broj: 01-04-1035-2/22 PREDSJEDAVAJUĆI
22.02.2022. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Zastupnik: