Zaključak o pripremi prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Obavezuje se Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo po skraćenom postupku. Izmjene se trebaju odnositi na član 20. prijedloga Zakona koji se odnosi na član 49. Zakona o šumama Kantona Sarajevo i na član 60. stav (1) tač. b) Zakona o šumama kako slijedi:

Član 20. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo mijenja se i glasi:
Član 20.
(Izmjena člana 49.)
“Korisnik državnih šuma dužan je plaćati naknadu za korištenje šuma u visini 8% od ostvarenog prihoda od drveta računajući cijenu drveta na panju i prihoda ostvarenog od nedrvnih šumskih proizvoda po cjenovniku iz člana 47. stav (4) i u skladu sa članom 60. ovog zakona.”

U Zakonu o šumama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 5/13 i 10/21) mijenja se član 60. stav (1) tačka b) i glasi:
“U članu 60. u stavu (1) u tački b) procenat: “5%” mijenja se i glasi “7%”.”

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo privrede
Prilog: