Zastupnička pitanja

Marijela Hašimbegović

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pokretanje postupka procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu ili ako postoji ovakva Studija tražim da se preispita uticaj na okoliš za prostorno plansku dokum.


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je inspekcijskih prekršajnih nalog/kazni plaćeno od strane KJKP u periodu od 01.01.2023. godine do danas? Tražim da mi se naznači vrsta prekršaja sa iznosom i sa koje budžetske stavke se vrši naplata ovih kazn


Damir Marjanović

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je ministrica odgoja i obraz.gđa.Hota Muminović upoznata sa činjenicom da je vijeće roditelja Osnovne škole Abdulah Nakaš podnijelo inicijativu da školsko igralište bude nazvano po poginulom maloljetnom borcu Karlu Ivandiću?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vladi KS organizira tematsku sjednicu pod radnim nazivom kurikularna reforma


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Šta su ministarstva uradila po pitanju zaštite prava i osiguranja neometanog nastavka školovanja učenika D.R. kojeg je majka drugog dječaka pretukla u prostorijama osnovne škole Saburina?


Arijana Memić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je ovo istovremeno donošenje naredbe o provođenju istrage i podizanju optužnice izuzetak ili česta pojava u radu Kantonalnog tužilaštva KS (a vezano za oca Nadin Smajlovići obuhvaćanje njega naredbom o provođenju istrage)?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li ste kao glavna tužiteljica pokrenuli disc.post.protiv službenika za informisanje koji je postupajući po zahtjevu Amine Smajlović donio Rješenje koje su Ombudsmeni BiH označili kao suprotno zakonu pa ste kanisje i Vi poništili..?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Iz Tužilaštva je potekla info da Vi (Sabina Sarajlija) znate da je Dalida Burzić nezakonito otuđila dokumentaciju iz Kantonalnog tužilaštva KS a koja se odnosi na predmet Dženan Memić. Koje radnje ste poduzeli po tom pitanju?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto se u predmetu ostećene Nadin Smajlović nikad nije pristupilo ispitivanju postojanja krivičnog djela iz člana 193. KZ FBiH, kao kr.dj.nedozvoljenog korištenja ličnih podataka


Mersiha Mehmedagić

05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjene i dopune postojeće "Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji KS"


Ilijaz Pilav

10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koliki je ukuoan iznos sredstava doznačen za pomoć povratnicima u Srebrenici? Koliko udruženja i organizacija je dobilo sredstva, koji subjekti i iznosi sredstava? Koliko tih subjekata ima sjedište u Sarajevu ili izvan Srebrenice?


Admela Hodžić

18.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti su poduzete po pitanju mog Zaključka usvojenog na 52. Radnoj sj.Skupštine KS i kakve rezultate ste dobili?


Elza Gaković

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je posjeta ministar Bečarević imao RCUO "smiljevići? Dali je upoznat sa programom aktivnosti predviđenih za 2023. godinu? Da li su realizirana sredstva predviđena za ovu namjenu izdvojena u Budžet KS za 2023. godinu


Davor Čičić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje posebnog zakona (Lex specialis) kojim bi se definiralo finansiranje institucijakulture sa nivoa BiH koje djeluje na prostoru KS iz budžeta KS, kao i njihova prava i obaveze po pitanju tog finansiranja i pravdanja utoška sredstava


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno postavljanje usporivača brzine na više lokacija u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, prije svega na prostoru kod Osnovne škole KŠC "Sv.Josip" i post.zvučne i svjetl.sing.upozorenja na lokaciji navedene škol


Smiljana Viteškić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Kada ćete u skupštinsku proceduru uputiti Strategiju razvoja kulture u KS 2022.-2027. g. i Zakon o kulturi KS


13.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto se ne izvršavaju presude i ko će odgovoarati za to, direktori škola, Min.fin.ili Min.obraz.? Kako jedna škola može imati dva direktora? Koliko je ukupno oštećen Budžet KS za 8 godina..


Jelena Pekić

05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi realizacija refundacije troškova na ime plata, pripadajućih poreza i doprinosa, a po odobrenim sredstava u okviru Programa sufinansiranja saozapošljavanja za 2023. godinu


Danijela Kristić

10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 180.000,00 KM


Sanela Klarić

19.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


Vedrana Vujović

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zakona o Gorskoj službi spašavanja KS


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu i dostavljanje Izvještaja o realizaciji projekta/programa za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i dr. pr.l.sa područja Srebenice, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice


Kristina Petrović

06.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se Roditeljska kuća - Sarajevo - Srce proglasi od posebnog značaja za Kantona Sarajevo


Elvis Vreto

20.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti se provode na ispunjavanju uslova i kakvi su rokovi važenja kako uslovne tako i vodne dozvole?


Adi Kalem

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu novog Prostornog plana KS i produženje važenja starog prostornog plana KS