Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

Admela Hodžić

16.09.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, da se vanredni studij studenata sa invaliditetom izjednači sa redovnim, kako bi studenti sa invaliditetom ostvarili prava da budu stipendirani, kao i nagrađivani, a sve zbog toga što vanredni način studiranja biraju kao olakšavajuću okolnost zbog svog otežanog kretanja.


16.09.2021

Admela Hodžić

10.08.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, - drugi novi prečišćeni tekst broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje ministrici Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS gosp. Naidi Hota-Muminović koliko je održano edukacija uposlenika Vašeg ministarstva, gdje su održane edukacije, koliko je koštala pojedinčno svaka održana edukacija i ko je finansirao edukacije koje se održavaju van obrazovnih ustanova KS odnosno u hotelima?


10.08.2021

Admela Hodžić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13,
47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje Uredu za borbu protiv
korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o
provođenju postupka podnesene prijave dana 02.12.2020. godine zbog sumnje u
određene nepravilnosti prilikom dodjele sredstava Ministarstva privrede Kantona
Sarajevo, a koja se odnose na Javni poziv za finansiranje dijela minimalne
mjesečne neto plaće ( u FBiH ) za mjesec april i maj 2020. godine broj: 07-02-45-
18053/20 od 05.06.2020. godine.


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 41/12- drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15,48/16,
9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo:
• da se u 2021. godini odnosno narednim rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo
izdvoje novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za realizaciju projekta:
subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u iznosu od 10.000,00
KM.
• da se donese nova odluka o subvencioniranju stambenog rješavanja mladih koja
će sadržavati bodovne kriterije (kao ona iz 2019. godine i ranijih godina – vidi
npr. "Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 12/19), a ne samo eliminacione
kriterije kao što je slučaj sa Odlukom Vlade iz 2020. godine, te da se ta Odluka
stavi van snage ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 25/20).
• da se usvajanjem ove inicijative omogući pravo da subvenciju dobiju mladi
ljudi KS koji su kupili stan od 01.01.2020. godine te ga platili više od
100.000,00 KM, a zbog čega subvenciju u 2020. godini nisu mogli dobiti, te
zbog toga bili kažnjeni i diskriminirani od strane Kantona.


Admela Hodžić

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i
48/ pokrećem inicijativu prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvu
za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu
finansija Kantona Sarajevo, da se u što skorijem periodu objavi Javni poziv za dodjelu
sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za april i maj
2020. godine za Kanton Sarajevo, za privredne subjekte koji su Javnim pozivom broj
05-02-45-18053/20 od 05.06.2020. god. isključeni postavljenim kriterijima, vezujući
pravo na naknadu za evidentirani promet preko fiskalnih uređaja registovanih u
Poreznoj upravi FBiH.


Admela Hodžić

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo da u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo obezbijedi edukaciju, odnosno pohađanje kursa znakovnog jezika za zaposlene u organima i institucijama Kantona Sarajevo, kao i druga pravna i fizička lica zainteresovana za učenje znakovnog jezika. a radi obezbjeđenja uspješnije komunikacije sa gluhim licima.

O b r a z l o ž e n j e:

U cilju uključivanja zaposlenih u organima i institucijama Kantona Sarajevo, koji nemaju oštećen sluh u problematiku gluhih lica, humanizacije odnosa prema gluhim licima i omogućavanja uspješnije međusobne komunikacije, kao i to da gluhe osobe ostvare svoje pravo komunikacije Zakononom propisano. Članom 27. Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11/11), propisano je da organi i institucije Kantona, u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo, mogu obezbijediti pohađanje kursa znakovnog jezika za zaposlenike, radi obezbjeđenja uspješnije komunikacije sa gluhim licem. Članom 10. Istog zakona propisano je da udruženje može organizovati edukaciju/ kurseve za organe iinstitucije Kantona, kao i za druga pravna i fizička lica zainteresovana za učenje znakovnog jezika, te da ove poslove Udruženje obavlja kao javna ovlaštenja i kao udruženje od javnog interesa.


Admela Hodžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju i sanaciju krova na Društvenom domu Tarčin u Tarčinu za što je potrebno 80.000,00 KM”.