Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

Admela Hodžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju i sanaciju krova na Društvenom domu Tarčin u Tarčinu za što je potrebno 80.000,00 KM”.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za postavljanje kamera za videonadzor na području općine Hadžići na određenim lokacijama”.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Da li direktor KJKP GRAS-a gospodin Ismet Kapo ima saglasnost Vlade i resornog ministarstva da Ugovorom o djelu zaposli sebi savjetnika?


Admela Hodžić

11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• S obzirom da je eskalirala situacija u Hadžićima zbog velikog broja migranata, te da se slobodno kreću po teritoriji Općine Hadžići pitam policijskog komesara Nusreta Selimovića i ministra unutrašnjih poslova Admira Katicu šta će poduzeti? Da li će povećati broj patrolnih vozila, broj policijskih službenika, da li planiraju pokriti video nadzorom škole, autobuska stajališta i mjesta gdje je zabilježen najveći broj napada na građane?


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 346.677,60 KM sa PDV-om za rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnice Trzanj-Odžak sa oborinskom i propustom preko rijeke Korča.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da donese odluku kojom će naložiti da se važeći cjenovnici usluga za posjetitelje Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja dopune:
1. RVI - ne plaća se uz dokument,
2. Porodice šehida i poginulih boraca - ne plaća se uz dokument,
3. Osobe sa invaliditetom - ne plaća se uz dokument.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da obezbijedi sredstva izradu projektne dokumentacije i za rekonstrukciju i izgradnju puta na dionici Smucka-Orahovica na Općini Hadžići.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i Ministarstvu komunalne privrede Kantona Sarajevo za izgradnju trotoara i ulične rasvjete uz magistralni put M17 na dijelu puta od Mostarskog raskršća do Hadžića.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za finansiranje uređenja dijela izletišta, odnosno izgradnju novih i sanaciju postojećih sadržaja i opreme za održavanje sportsko-rekreativnog izletišta Kraljevac na općini Hadžići u iznosu od 30.000,00 KM .


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da obezbijedi sredstva u iznosu od cca 1.000.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju puta na dionici ulica XII Hercegovačka - Ban Brdo na Općini Hadžići.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija da direktor JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” dr. Kulić nabavlja akreditacije zaposlenima u iznosu od 38,00 KM? Svi znamo da akreditacija košta 5,00 KM. Usluge Domova zdravlja su jako loše, pacijenti se naručuju a nema reagenasa, aparati su stari, nema medicinskog kadra, a direktor naručuje akreditacije.
• Tražim da mi dostavite svu dokumentaciju o nabavci akreditacija sa svim pristiglim ponudama, odluku direktora o kupovini iste, kao i da nadležno ministarstvo i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom izvrše kontrolu te nabavke?


Admela Hodžić

03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo “da se iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu izdvoje sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za Općinu Hadžići, a u svrhu rješavanja smještaja migranata i poboljšanje uslova života u migrantskom centru Ušivak i okolini koja je u velikoj mjeri zagađena otpadom i otpadnim vodama”.


03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za organizaciju “Povorke ponosa”.


03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za popravku postojećih ili nabavku novih stomatoloških stolica za tri stomatološke službe na općini Hadžići odnosno u Stomatološkoj službi Doma zdravlja Hadžići i Stomatološkim službama Binježevo i Pazarić.