Zastupnička inicijativa upućena Vladi Kantona Sarajevo i Ministrarstvu komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Admela Hodžić
Inicijativa

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 41/12- drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15,48/16,
9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo:
• da se u 2021. godini odnosno narednim rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo
izdvoje novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za realizaciju projekta:
subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u iznosu od 10.000,00
KM.
• da se donese nova odluka o subvencioniranju stambenog rješavanja mladih koja
će sadržavati bodovne kriterije (kao ona iz 2019. godine i ranijih godina – vidi
npr. "Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 12/19), a ne samo eliminacione
kriterije kao što je slučaj sa Odlukom Vlade iz 2020. godine, te da se ta Odluka
stavi van snage ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 25/20).
• da se usvajanjem ove inicijative omogući pravo da subvenciju dobiju mladi
ljudi KS koji su kupili stan od 01.01.2020. godine te ga platili više od
100.000,00 KM, a zbog čega subvenciju u 2020. godini nisu mogli dobiti, te
zbog toga bili kažnjeni i diskriminirani od strane Kantona.

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne