Zastupnička pitanja

Rasim Lakota

Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Lakota, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Pitanje se upućuje Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, a resorno ministarstvo će potrebne podatke eventualno zatražiti od Kantonalno javnog komunalnog preduzeća „RAD“. Pitanje se odnosi na odvoz smeća i čistoću u našem gradu. Navodna nebriga ili nedovoljna briga KJKP „RAD“, izazvala je nezadovoljstvo građana Ilidže, što se čak navodi i kao razlog ili jedan od razloga zbog kojeg Ilidža želi da pokrene inicijativu za izdvajanje iz sastava Grada Sarajeva i formiranje grada Ilidža. Mene interesuje da li je iko od nadležnih iz Vlade Kantona Sarajevo i KJKP „RAD“, razgovarao sa građanima Ilidže, provjerio stanje i poduzeo mjere za otklanjanje eventualnih nekorektnosti u obavljanju ove komunalne djelatnosti."


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Lakota, na 40. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 04.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

Tražim odgovor od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u vezi sa poduzetim aktivnostima i dinamikom implementacije Zakona o visokom obrazovanju, posebno u dijelu kojim se propisuje obaveza:
a) usklađivanja pravnog statuta Univerziteta u Sarajevu i njegovih članica sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u BiH i Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kao i u odnosu na
b) uvođenje Univerziteta u Sarajevu u sistem trezorskog poslovanja shodno obavezi utvrđenoj Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i Zakonom o trezoru u FBiH.


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Lakota na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Ima li legalnih ili možda ilegalnih tranzita i boravaka migranata u Kantonu Sarajevo,
- Koji im je pravni status odobren u BiH i Kantonu Sarajevo, i šta im taj status garantira u smislu pristupa pravima za vrijeme boravka u BiH (smještaj ishrana, liječenje, školovanje, soc.zaštita...)?

Pitanje u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Lakota, na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se odnosi na “pravne pretpostavke za imenovanja i promjene upravljačkih struktura u javnim komunalnim i drugim preduzećima i privrednim subjektima u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo”.

Pitanje u prilogu.


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Lakota je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu zdravstva i Vladi Kantona Sarajevo, a vezana je za "Odluku o osnivanju mreže ambulanti porodične/obiteljske medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo".


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Lakota je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "da se pripadnicima MUP-a KS vrati ustavni izgled jedinstvene policijske uniforme svih policijskih snaga u FBIH, kao i oznake koje se nose na uniformi".


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Lakota na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "slučajeve diskriminacije demobilisanih boraca koji nisu proveli rat u Sarajevu".


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

“S obzirom da je plaćanje usluga KJKP „Vodovod i kanalizacije“ i KJKP „Rad“ građanima s područja općina Ilidža, Ilijaš i Hadžići trenuto moguće izvršiti samo na šalterima J.P „ BH Pošta“ uz naknadu od 2 KM po računu, pokrećem inicijativu u ime građana općina Ilidža, Ilijaš i Hadžići za otvaranje naplatnog mjesta KJKP „Vodovod i kanalizacije“ i KJKP „Rad“ na području navedenih općina”.


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, vezano za utuživanje zaposlenika iz nekoliko oblasti na osnovu ugovora o radu


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, vezano za KJKP "GRAS" d.o.o.


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

" Potrebno je da KJKP RAD dostavi informaciju za 2016.godinu koja se odnosi na broj podignutih i dovezenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk “ u krug parkinga na Ciglanama :

-Broj motornih vozila koje su uklonili redari za naplatu parking mjesta
-Broj uklonjenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk“ gdje je asistirala policija odnosno na zahtjev policijskog organa
-Broj uklonjenih motornih vozila po bilo kojem osnovu
-Koliko je novca naplaćeno po ovom osnovu za 2016.godinu" ?


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

" Hitno pristupiti donošenju nove Odluke o listi radnih mjesta i dužnosti za lica koja su predmet sigurnosnih provjera u MUP-u KS, te staviti van snage trenutnu važeću odluku broj: 1-03-14/13 od 08.05.2013.godine. Naime, predhodna odluka je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o zaštiti trajnih podataka ( sl.glasnik broj: 12/04 i 50/05) naručito sa članom 30 i 31 uslijed čega je ogroman broj novoprimljenih policajaca (oko 300) kao i policijskih službenika koji su već bili rasposređeni unutrar uprave policije MUP-a u KS, nisu izvršene zakonom obavezne sigurnosne provjere za stepen povjerljivo. Potrebno je hitno donošenje nove odluke, obzirom na činjenicu da ova Vlada i Skupština planira da u 2017.godini izvrši prijem 200 novih policajaca.
Ukoliko se ne promjeni ova odluka ponovo se krši zakon i time se otvara mogućnost da se u redove policije primaju lica koja ne bi smjela biti zaposlena u organima sigurnosti”.


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

" Član 92. glasi :Kada radnik koji obavlja neposredno odgojno – obrazovni rad napuni 65 godina života i 40 godina staža osiguranja, ima pravo da ostane na poslovima koje je do tada obavljao u cilju održavanja kontinuiteta obrazovnog procesa do kraja školske godine u kojem radnik stiče uslove za penziju.
Iz ovog teksta proizlazi da radnik koji je ispunio oba uslova za odlazak u penziju ostaje na radnom mjestu još jednu godinu, što znači da će u tom slučaju imati 41 godinu staža i 66 godina života. Pitamo se da li je to u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o PIO / MIO, Zakonom o raspodjeli budžetskih sredstava i sa svim ostalim pravnim aktima koji se odnose na opću racionalizaciju i uštede o kojim se u posljednje vrijeme mnogo govori. Također, ovo će imati uticaj i na zapošljavanje mladih koji ionako masovno odlaze iz BIH. Prije stupanja na snagu novog Kolektivnog ugovora bio je na snazi zaključak Vlade KS, u kojem je bilo precizirano da se radniku koji je u direktnom obrazovnom procesu može omogućiti da nastavi raditi do kraja polugodišta u kojem je stekao uslove za odlazak u penziju radi kontinuiteta obrazovnog procesa, što je donekle opravdano, ali da radnik ostane još cijelu godinu, to je neprihvatljivo ( Zaključak Vlade KS broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016.godina). Stupanjem na snagu novog Kolektivnog ugovora ovaj zaključak Vlade je prestao da važi .


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

U kantonu Sarajevo već više od deset godina nije riješen problem pružanja stomatoloških usluga djeci sa poteškoćama. Održano je više okruglih stolova na ovu temu i na žalosti pitanje stomatoloških usluga nije riješeno.

U osnovi^ procedura navedene usluge se sastoji od laboratorijskih pretraga, opće anestezije i sanacije zuba. Ovakva vrsta stomatoloških usluga ne može se ni porediti sa onim standardnim, jer zahtjeva mnogo veću odgovornost, a naročito kada se radi o djeci sa poteškoćama.

U privatnim klinikama navedene usluge koštaju od minimalno 600KM pa naviše, koje većina roditelja djece sa poteškoćama ne mogu priuštiti te su djeca prisiljena na trajnu patnju i agoniju u slučaju zubobolje.

Tokom zadnjeg sastanka koji se održao 10.02.2016. u Zavodu Mjedenica, rečeno je da:

"Pitanje stomatološke zaštite i osiguranja dostupnosti ove usluge za djecu s poteškoćama u razvoju tokom 24 sata će se rješavati u saradnji sa Stomatološkim fakultetom".

Stoga pokrećem ovu inicijativu da se riješi problem pružanja stomatoloških usluga djeci sa poteškoćama kako bi roditelji, kao i roditelji tipične djece u razvoju, mogli odvesti svoju djecu s poteškoćama kod zubara.


Puni tekst pitanja:

Kako smo upoznati, veliki broj ministarstva u Vladi Kantona, radi na pripremi granskih kolektivnih ugovora za različite oblasti (državna uprava, zdravstvo, školstvo, privreda i dr.).

Stupio je na snagu Opći kolektivni ugovor i ističe vrijeme za usklađivanje granskih ugovora.

Tražim odgovore na pitanja : koji se ugovori trenutno usklađuju, dokle se došlo sa pregovorima, kada se očekuje potpisivanje i šta je Vlada planirala poduzeti u slučaju da ne dođe do usaglašavanja pojedinih granskih ugovora sa Općim kolektivnim ugovorom ?


Puni tekst pitanja:

U prethodnom periodu dosta se govorilo o uklanjanju pasa lutalica sa ulica Kantona Sarajevo i vidim iz izvještaja da Vlada često raspravlja o ovom pitanju .

Podržavam mjere Vlade na rješavanju ovog pitanja.

Interesuje me da li je došlo do stvarnog smanjenja broja pasa lutalica na ulicama Kantona Sarajevo, šta Vlada Kantona trenutno poduzima na tom planu i kada se očekuju konkretni i vidljivi rezultati na ovom planu ?

Ujedno tražim informaciju koju treba da pripremi Ministarstvo pravde i uprave, a odnosi se na broj eventualnih tužbi građana zbog ujeda pasa lutalica i koji se iznosi potražuju po tom osnovu .


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

Ovih dana možemo vidjeti da su Vlada Kantona Sarajevo, a i Vlada Federacije BiH veoma opterećene nerješenim problemom legitimiteta, legaliteta i reprezentativnosti sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo i šire.

Problem je tim veći i aktuelniji, ako se zna da ovih dana očekujemo stupanje na snagu Općeg kolektivnog ugovora u FBiH, nakon čega treba otpočeti sa usaglašavanjem granskih kolektivnih ugovora za pojedine oblasti.

r" Dodatno, znamo da postoji veoma složena ustavna organizacija Federacije BiH i kantona, kao i Grada i općina u Kantonu Sarajevo, kada i je riječ o pojedinim oblastima za koje treba usaglašavati i potpisati granske kolektivne ugovore.

Ovo je pitanje koje je u Kantonu Sarajevo, a i u čitavoj Federaciji bilo jako zapušteno i to je rezultiralo jednim pravnim i stvarnim haosom, koji se i dalje produbljuje.

Dodatan problem su skupi sudski postupci, a vidimo zadnjih dana i tužbe čak i zbog nepoštivanja hronologije isplate dosuđenih sredstava tužitelja državnih službenika.

Tražim da se ovoj Skupštini od strane resornih ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, dostavi pregled :

- registriranih sindikata na nivou Kantona Sarajevo,

- pregled reprezentativnih sindikata na nivou Kantona Sarajevo i FBiH, kao i onih čija se reprezentativnost trenutno utvrđuje, kao i

- dostupne informacije u kojoj su fazi i sa kojim sindikatima, pripreme za pokretanje procesa usaglašavanja granskih kolektivnih ugovora po različitim oblastima (obrazovanje, državna služba, komunalna privreda i dr.), ko i u kojoj proceduri će zastupati Vladu Kantona Sarajevo


Puni tekst pitanja:

Nedavno sam bio blago rečeno, iznenađen, kada sam od resornog ministra pravde i uprave, kod kojeg se vodi evidencija udruženja građana, čuo da u Kantonu imamo preko 2150 registrovanih udruženja građana.

Jako me interesuje da li su sva ta udruženja aktivna, na koji način se vrši nadzor nad njihovim radiom, ako se vrši i kako se financiraju .

Dodatno me interesuje koliko se sredstava za rad ovih udruženja izdvaja iz kantonalnog budžeta i na koji način se osigurava transparentnost procesa dodjele tih sredstava.

Tražim da mi se dostavi pregled izdvajanja za ove namjene, po ministarstvima, razvrstano prema vrstama registrovane djelatnosti i iznosu dodjeljenih sredstava.

Molim pismeni odgovor od Ministarstva pravde i uprave u dijelu registracije udruženja, a od Ministarstva financija u dijelu načina dodjele, rasporeda i trošenja sredstava !


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

"Zašto se sanacini plan koji je sačinila firma ZOI 84, a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?"


Puni tekst pitanja:

Zašto se sanacioni plan koji je sačinila ZOI 84 a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?