Zastupnička pitanja

Adnan Solaković

Adnan Solaković

Puni tekst pitanja:

Obratila nam se grupa građana – ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, u vezi na korištenje parking mjesta obilježenih za vozila sa vidno postavljenom, jedinstvenom, parking naljepnicom za tu vrstu parking mjesta, a koju izdaje MUP. Problem su nesavjesni vozači koji prakiraju vozila koja su obilježena sa nevažećim naljepnicama ili raznim akreditacijama, te ova grupa građana veoma često nema mjesta na tim parkinzima.
Ovako često uzurpiranje navedenih parking mjesta dovodi do diskriminacije invalida od strane zdravih ali nesavjesnih vozača. Stoga tražimo od nadležnih iz MUP-a, da u redovnim poslovima na terenu obilaze ova parking mjesta, te sankcionišu parkirana vozila bez adekvatne, validne naljepnice koju izdaje MUP-ov odjel za registraciju vozila, a na osnovu Pravilnika o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetims ( Sl. glasnik br. 13 od 27. Februar 2007. godine)
Razumijemo složenu sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo te da je ovaj slučaj manjeg
značaja, ali je za invalide ovo vrlo ozbiljan problem te smatramo da ga je moguće riješiti.

Odgovor:

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno...


Adnan Solaković

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu kako slijedi:

”Zašto je ministar donio odluku da se Savez ritmičke gimnastike briše koji broji šest klubova ( šest klubova je nastupalo na državnom prvenstvu, ostvarilo najbolje rezultate i u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj konkureniciji), a Gimnastički savez koji se sastoji od tri kluba, samo jedan je učestvovao u državnom prvenstvu a druga dva nisu imali ni registrovane takmičarke na niovu države. Klubovi u Savezu ritmičke gimnastike ostvaruju i na međunarodnom nivou kvalitetne rezultete a odluka ministarstva je dovela u situaciju da se vrši pritisak da klubovi ne mogu učestvovati u takmičenjima, te da se brišu iz saveza.”

”Na osnovu zadnje Odluke ministra za kulturu i sport g-dina Samera Rešidata o poništenju ( brisanju) naziva KANTONALNI, Savezu ritmičke gimnastike Kantona Sarajevo i pored informacije o razlozima formiranja Saveza i potrebe da se ova dva saveza ( Savez ritmičke gimnastike i Gimnastički savez) ujedine na demokratskom i zakonom previđenom principu. Pokrećem inicijativu da se Gimnastički sport ujedini na nivou kantona i da svi klubovi budu ravnopravni, sa istim pravima da biraju i da budu birani kao i prvo na rad. Kantonalni savez nije obično „ Udruženje građana“ i osnivači ne mogu imati ekskluzivno pravo zastupanja i predstavljanja, a naručito ako ne poštuju pravo većine klubova na nivou Kantona. Tražimo da Ministarstvo kulture i sporta KS donese odluku o spajanju ova dva Saveza uz njihovo prisustvo.“


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ 14.januara 2015.godine je odjeknula ekskluzivna vijest od strane MUP-a KS da su pronađeni i uhvaćeni sudionici koji su prenosili 10 kg heroina u vrijednosti od 600.000 KM prilikom čega su uhvaćeni Jašarević Seid, vozač koji je vozio iz Holandije i Šurković Mevludin koji je preuzeo ruksak u kojim su se nalazi narkotici od istoimenovanog vozača. MUP je prilikom svoje izjave rekao : „ Da će se analizom utvrditi da li je to čisti ili izmiksani heroin i da li je za širu prodaju“ . Prilikom toga od MUP-a KS : komesar KS, potparol KS i tadašnji ministar MUP-a su dobili 30% dodatka na platu jer ovo spada pod dijelo izvanrednih rezultate rada. Međutim utvrđeno je da se nije radilo uopšte o heroinu nego se o takozvanoj „heljdi“ ili sportskoj hrani proteini koje uzimaju sportisti. Postavljam pitanje da li će se vratiti novac za stimulans koji su dobili pripadnici MUP-a i ko će snositi novac za tužbe jer će ovi ljudi sigurno dobiti parnicu na sudu za navedeno.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Budući da je tragično stradalo dijete na jednom od sarajevskih igrališta, pokrećem inicijativu da se ovoj skupštini dostavi detaljan izvještaj istrage o okolnostima nesreće i odgovornosti nadležnih. Poznato Vam je da je napravljeno istraživanje koje su objavili mediji da 90 % igrališta ne zadovoljava čak ni elementarne uslove sigurnosti. Ko je odgovoran za ovaj nemar i neodgovornost ?“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova.


Adnan Solaković

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Red je da se čestita i reprezentaciji Sarajevskog Univerziteta koja je osvojila 2 zlatne, 5 srebrenih i 6 bronzanih medalja na Europskom Univerzitetskom karate prvenstvu 23-26.07.2015 Žabljak, Crna Gora.
Ova reprezentacija je bila pobjednik u ženskoj i muškoj konkurenciji pa time i sveukupni pobjednik. Nadam se da će reprezentaciju ( takmičare UKK - Univerzitetski Karate Klub Bosna Sarajevo ) za koje je nadležno ministarstvo sporta, obrazovanja, premijer zajedno sa Skupštinom Kantona organizovano primiti ovu reprezentaciju na prijem kao što se uradilo za druge sportove. Također se nadam nagradi kao što su dobili drugi sportovi kao i refundaciji troškova za učešće , jer naša matična kuća je za razliku od drugih Kanton Sarajevo."


Adnan Solaković

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Da li je dozvoljeno da se maloljetnicima omogućava javno uživanje nargila , a ne zna se sastav tih supstanci ? Međutim pouzdano se zna za negativni uticaj na rast i motoričke radnje malodobnih osoba. Da li su te radnje zakonom regulisane, ako jesu koje su to predviđene sankcije za to, a ako nisu za slijedeće Skupštinsko zasjedanje, pripremit ćemo prijedlog mjera kako bi se ova negativna pojava suzbila."

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:
"U sklopu redovnih, ali i usmjerenih inspekcijskih nadzora, kantonalna sanitarna inspekcija, između ostalih vrši i pregled objekata u kojima se konzumira nargila s tim da ovaj organ ne raspolaže podatkom o tačnom broju objekata koji pružaju tu vrstu usluga. Sigurno je da se broj ugostiteljskih objekata u kojima se konzumira nargila stalno mijenja i na njega utiče otvaranje novih objekata, kao i mogućnost da već postojeći objekti u ponudu uvrštavaju i ovu vrstu usluge."

Ostatak odgovora je u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Na osnovu situacije u kojoj se nalazi firma Sarajevotekstil d.d, sindikat Sarajevotekstila uputio je zahtjev Kantonalnom tužilaštu za izlazak finansijske policije ( inspekcije) za kontrolu i poslovanje firme Sarajevotekstila d.d. Pitanje je "šta je Kantonalno tužilaštvo uradilo po zahtjevu koje je uputio sindikat Sarajevotekstila i da li je finansijska policija izašla po prijavi Sarajevotekstila d.d, te tražimo očitovanje tužilaštva i finansijske policije".

Obrazloženje zastupničkog pitanja :
Radnje koje su vršene i koje se smatraju neregluarnim :
- Prodaja Modne kuće koja je trebala ići javnom licitacijom zbog veće cijene i koristi, što nije urađeno. Prodajom Modne kuće društvo je trebalo poplaćati postojeće dugove prema dobavljačima, a najveći dug je ostao i predmet je spora na sudu. Zbog spora na sudu najveći odliv novca je za advokate otišao preko milion KM, pa se postavlja pitanje da li je to realno ?
- Prelaskom svih objekata i ljudska od strane Sabena d.o.o ugušena je firma "Sarajevotekstil" d.d.Sarajevo, danas je dug 17 plata za koje nisu uplaćeni ni doprinosi.
- Po osnovu kredita koji je Saben d.o.o uzeo, daje se garancija u Bor banci ( oročeni dio sredstava 1.400.000,00 KM firme Sarajevotekstil d.d) koji je sada blokiran zbog kredita, a bio bi dovoljan da firma izbori svoj opstanak i plati dugovanja prema općinama Stari Grad i Centar – spor za poslovne prostore, neplaćanje doprinosa radnika.
- Daje se pozajmica u 2014 godini u iznosu od 1.075.550,00 KM firmi Saben d.o.o od toga vraćeno 675.550,00 pa postavlja se pitanje gdje je nestalo 400.000,00 KM jer firma Saben d.o.o praktično ne postoji
- Daje se pozajmica od 150.000,00 KM advokatu Arminu Zulkiću od toga vraćeno 50.000,00 ostatak duga je fakturisan za učinjene usluge, očito postoji sprega advokatske kancelarije i Sarajevotekstila d.d.

Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo:

"Dana 24.01.2012.godine, u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo je zaprimljena prijava dioničara "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo protiv prijavljenih: Jovanović Gorana, Herba Kenana, Gačanin Eše i Mutapčić Đemaludina, zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlasti iz čl.383. st.1. KZ F BIH i dr.

U predmetu je po zahtjevu Tužilaštva, MUP Kantona Sarajevo, Sektor krim.policije, Odjeljenje za privredni kriminal vršio tražene provjere navoda krivične prijave.

Određeno je vještačenje po vještaku arhitektonske struke...


Adnan Solaković

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo ( Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS) izvršiti zaključak Vlade broj:02-05-12763-46/14 od 08.05.2014.godine (65 sjednica), da se omogući neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, Mehmeda Bajraktarevića, kao i ostale stavke iz navedenih zaključaka?"

Odgovor:

ODGOVOR:

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-12763-46/14, od 18.05.2014. godine utvrđeno je sljedeće:
1. Prihvaćena je informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade o situaciji u JU Osnovna muzička škola Ilidža.
2. Odbačen je, kao formalno-pravno neuredan zahtjev za davanje prethodne saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Osnovna muzička škola donesen na trećoj vanrednoj sjednici Školskog odbora održanoj 21.06.2013. godine.
3. Naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da kroz pružanje asistencije policije, omogući neometan...


Adnan Solaković

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje u ime građana ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, a u vezi prava na korištenje parking mjesta za osobe sa invaliditetom.

"Obratila nam se grupa građana – ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, u vezi na korištenje parking mjesta obilježenih za vozila sa vidno postavljenom, jedinstvenom, parking naljepnicom za tu vrstu parking mjesta, a koju izdaje MUP. Problem su nesavjesni vozači koji prakiraju vozila koja su obilježena sa nevažećim naljepnicama ili raznim akreditacijama, te ova grupa građana veoma često nema mjesta na tim parkinzima.
Ovako često uzurpiranje navedenih parking mjesta dovodi do diskriminacije invalida od strane zdravih ali nesavjesnih vozača. Stoga tražimo od nadležnih iz MUP-a, da u redovnim poslovima na terenu obilaze ova parking mjesta, te sankcionišu parkirana vozila bez adekvatne, validne naljepnice koju izdaje MUP-ov odjel za registraciju vozila, a na osnovu Pravilnika o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetims ( Sl. glasnik br. 13 od 27. Februar 2007. godine)
Razumijemo složenu sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo te da je ovaj slučaj manjeg značaja, ali je za invalide ovo vrlo ozbiljan problem te smatramo da ga je moguće riješiti.„

Odgovor:

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno...


Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Adnan Solaković, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu ispred kluba poslanika SBB "za izmjene člana 30. Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo".

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.