Inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta da se ujedine Savez ritmičke gimnastike i Gimnastički savez u jedinstven savez.

Adnan Solaković
Inicijativa

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu kako slijedi:

”Zašto je ministar donio odluku da se Savez ritmičke gimnastike briše koji broji šest klubova ( šest klubova je nastupalo na državnom prvenstvu, ostvarilo najbolje rezultate i u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj konkureniciji), a Gimnastički savez koji se sastoji od tri kluba, samo jedan je učestvovao u državnom prvenstvu a druga dva nisu imali ni registrovane takmičarke na niovu države. Klubovi u Savezu ritmičke gimnastike ostvaruju i na međunarodnom nivou kvalitetne rezultete a odluka ministarstva je dovela u situaciju da se vrši pritisak da klubovi ne mogu učestvovati u takmičenjima, te da se brišu iz saveza.”

”Na osnovu zadnje Odluke ministra za kulturu i sport g-dina Samera Rešidata o poništenju ( brisanju) naziva KANTONALNI, Savezu ritmičke gimnastike Kantona Sarajevo i pored informacije o razlozima formiranja Saveza i potrebe da se ova dva saveza ( Savez ritmičke gimnastike i Gimnastički savez) ujedine na demokratskom i zakonom previđenom principu. Pokrećem inicijativu da se Gimnastički sport ujedini na nivou kantona i da svi klubovi budu ravnopravni, sa istim pravima da biraju i da budu birani kao i prvo na rad. Kantonalni savez nije obično „ Udruženje građana“ i osnivači ne mogu imati ekskluzivno pravo zastupanja i predstavljanja, a naručito ako ne poštuju pravo većine klubova na nivou Kantona. Tražimo da Ministarstvo kulture i sporta KS donese odluku o spajanju ova dva Saveza uz njihovo prisustvo.“