"Šta je Kantonalno tužilaštvo uradilo po zahtjevu koje je uputio sindikat "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo i da li je finansijska policija izašla po prijavi "Sarajevotekstila" d.d Sarajevo?"

Adnan Solaković
Pitanje

Zastupnik Adnan Solaković na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Na osnovu situacije u kojoj se nalazi firma Sarajevotekstil d.d, sindikat Sarajevotekstila uputio je zahtjev Kantonalnom tužilaštu za izlazak finansijske policije ( inspekcije) za kontrolu i poslovanje firme Sarajevotekstila d.d. Pitanje je "šta je Kantonalno tužilaštvo uradilo po zahtjevu koje je uputio sindikat Sarajevotekstila i da li je finansijska policija izašla po prijavi Sarajevotekstila d.d, te tražimo očitovanje tužilaštva i finansijske policije".

Obrazloženje zastupničkog pitanja :
Radnje koje su vršene i koje se smatraju neregluarnim :
- Prodaja Modne kuće koja je trebala ići javnom licitacijom zbog veće cijene i koristi, što nije urađeno. Prodajom Modne kuće društvo je trebalo poplaćati postojeće dugove prema dobavljačima, a najveći dug je ostao i predmet je spora na sudu. Zbog spora na sudu najveći odliv novca je za advokate otišao preko milion KM, pa se postavlja pitanje da li je to realno ?
- Prelaskom svih objekata i ljudska od strane Sabena d.o.o ugušena je firma "Sarajevotekstil" d.d.Sarajevo, danas je dug 17 plata za koje nisu uplaćeni ni doprinosi.
- Po osnovu kredita koji je Saben d.o.o uzeo, daje se garancija u Bor banci ( oročeni dio sredstava 1.400.000,00 KM firme Sarajevotekstil d.d) koji je sada blokiran zbog kredita, a bio bi dovoljan da firma izbori svoj opstanak i plati dugovanja prema općinama Stari Grad i Centar – spor za poslovne prostore, neplaćanje doprinosa radnika.
- Daje se pozajmica u 2014 godini u iznosu od 1.075.550,00 KM firmi Saben d.o.o od toga vraćeno 675.550,00 pa postavlja se pitanje gdje je nestalo 400.000,00 KM jer firma Saben d.o.o praktično ne postoji
- Daje se pozajmica od 150.000,00 KM advokatu Arminu Zulkiću od toga vraćeno 50.000,00 ostatak duga je fakturisan za učinjene usluge, očito postoji sprega advokatske kancelarije i Sarajevotekstila d.d.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo:

"Dana 24.01.2012.godine, u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo je zaprimljena prijava dioničara "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo protiv prijavljenih: Jovanović Gorana, Herba Kenana, Gačanin Eše i Mutapčić Đemaludina, zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlasti iz čl.383. st.1. KZ F BIH i dr.

U predmetu je po zahtjevu Tužilaštva, MUP Kantona Sarajevo, Sektor krim.policije, Odjeljenje za privredni kriminal vršio tražene provjere navoda krivične prijave.

Određeno je vještačenje po vještaku arhitektonske struke, na okolnost procjene tržišne vrijednosti nekretnina koje su bile predmetom prodaje.

Takođe, upućen je zahtjev Finansijskoj policiji za hitnom kontrolom poslovanja "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo 30.06.2015.godine.

S poštovanjem,

GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA
Dalida Burzić