Da li je dozvoljeno da se maloljetnicima omogućava javno uživanje nargile, a ne zna se sastav tih supstanci?

Adnan Solaković
Pitanje

Zastupnik Adnan Solaković na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Da li je dozvoljeno da se maloljetnicima omogućava javno uživanje nargila , a ne zna se sastav tih supstanci ? Međutim pouzdano se zna za negativni uticaj na rast i motoričke radnje malodobnih osoba. Da li su te radnje zakonom regulisane, ako jesu koje su to predviđene sankcije za to, a ako nisu za slijedeće Skupštinsko zasjedanje, pripremit ćemo prijedlog mjera kako bi se ova negativna pojava suzbila."

Odgovor: 

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:
"U sklopu redovnih, ali i usmjerenih inspekcijskih nadzora, kantonalna sanitarna inspekcija, između ostalih vrši i pregled objekata u kojima se konzumira nargila s tim da ovaj organ ne raspolaže podatkom o tačnom broju objekata koji pružaju tu vrstu usluga. Sigurno je da se broj ugostiteljskih objekata u kojima se konzumira nargila stalno mijenja i na njega utiče otvaranje novih objekata, kao i mogućnost da već postojeći objekti u ponudu uvrštavaju i ovu vrstu usluge."

Ostatak odgovora je u prilogu.