Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Javna ustanova “Djeca Sarajeva”, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:
- Koji je sadržaj programa "Zdravo odrastanje" potpisanog između Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, JU "Djeca Sarajeva" i Asocijacije XY? 
- Koji je sadržaj "priručnika, didaktičkog materijala, memorijskih kartica, postera i lutki" - koji su navedeni u saopštenju za javnost? Također, tražim dostavu navedenih materijala.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Likovna akademija i fakultet zdravstvenih studija

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši revizija odobrenih kvota za upise na Magistrske studije po različitim smjerovima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši preraspodjela sredstava kako bi osigurali nedostajuća sredstva za normalno funkcionisanje J.U Studentski Centar Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za osnivanje Fonda za nauku, inovacije i razvoj Kantona Sarajevo

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se ispravi diskriminacija po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2023. godinu od 18.05.2023. godine

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Šta planirate da poduzmete po pitanju realizacije odluka tematske sjednice o reformi obrazovanja koje je Skupština Kantona Sarajevo donijela i kao takve su obavezujeće za izvršnu vlast i Vaš resor?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Kako misite riješiti problem financiranja višegodišnjih naučno-istraživačkih projekata bez korištenja UNDP servisa?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom i problemima sa kojima se susreću studenti Američkoga univerziteta i da li je pokrenulo određene aktivosti u cilju rješavanja njihovoga statusa?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Ponovo tražim da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekli pravo da budu oslobođeni plaćanja, ostali uskraćeni za vraćanje iste? Ako ste upoznati zanima nas da nam pojasnite razlog nastanka ove situacije i šta je resorno ministarstvo učinili da se ova zakonska obaveza ispoštuje?

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekli pravo da budu oslobođeni plaćanja, ostali uskraćeni za vraćanje iste? Ako ste upoznati zanima nas da nam pojasnite razlog nastanka ove situacije i šta je resorno ministarstvo učinili da se ova zakonska obaveza ispoštuje?

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori, 25.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši finansijska procjena osnivanja Studentskog Fonda slodarnosti za studente koji studiraju na javnim univerzitetima u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Kada ste zadnji put izvjestili Skupštinu Kantona Sarajevo o procesu reforme obrazovanja u KS, a što ste dužni raditi najmanje jednom u tri mjeseca?

· U kojoj mjeri će reforma obrazovanja koju sprovodite osposobiti obrazovni sistem da se bori protiv konkretnih životnih problema u cilju educiranja novih generacija o opasnostima nesavjesnog korištenja online prostora i društvenih mreža, nesavjesne upotrebe motornih vozila kao i svega onoga što u stvarnome svijetu predstavlja najveći izazov za mlade ljude? Tražim konkretne podatke i informacije o predviđenom modelu i obimu navedene edukacije iz ove oblasti u predviđenim reformskim aktivnostima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje fonda mobilnosti mladih u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zašto je Program B.1.c:"Sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu" fokusiran samo na Univerzitet u Sarajevu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Da li ste Vi pripremali mjere iz oblasti nauke, visokoga obrazovanja i položaja mladih u dokumentu PROGRAM SKUPŠTINSKE VEĆINE U KANTONU SARAJEVO 2023-2026?

• Na koji način sa pozicije člana izvršne vlasti planirate da realizirate prve tri mjere iz Vašeg resora kada one uopće nisu u domenu rada izvršne vlasti, i svako Vaše interveniranje kao ministra bi u tom pogledu bilo zadiranje u akademsku autonomiju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo da obrazloži kako se implementirala inicijativa da se školarine za studente koji su ispunili uslove vrate i da se status redovnih studenata počne primjenjivati jer je prošli Zakon o visokom obrazovanju to zapravo propisao.

Kabinet premijera KS, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izvrše izmjene i dopune Nastavnog plana i programa UNSA za fakultete društvenih formacija radi uvođenja predmeta za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida počinjenog u BiH u periodu od 1992-1995 godine

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo zdravstva

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Ovim putem pokrećem inicijativu za unaprjeđenje procesa stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka kroz potpisivanje odgovaraju ćih sporazuma o saradnji sa Općom bolnicom „Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo kao nastavnom bazom. Konačan cilj je podizanje kvaliteta obrazovnog i stručnog rada u vidu stručne prakse i praktičnog rada studenata završnih godina studija medicinskih nauka .
Svjedoci smo da u Kantonu Sarajevo nisu na adekvatan način uređena pitanja obavljanja stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka, kao ni pitanja povezivanja stručne prakse i praktičnog rada studenata sa visokim obrazovanjem iz oblasti medicinskih nauka. Zbog ovakvih okolnosti svjedočimo da studenti iz Kantona Sarajevo, pored dva veli ka medicinska centra tj bolnice, obavezni praktični rad i stručnu praksu realiziraju u mjestima izvan Kantona Sarajevo tj u drugim kantonima u FBiH.

U kontekstu prethodnoga iniciramo da se rukovodstvo Opće bolnice poveže posebnim sporazumima sa visokoškolskim ustanovama iz oblasti medicinskih nauka i u najkraćem roku organiziraju u skladu sa važećim propisima, praktični rad i stručnu praksu studenata .

U slučaju potrebe stručnu pomoć i podršku u realizaciji ovih aktivnosti, pružit će Ministarstvo zdravstva KS, Ministarstvo visokog obrazovanja KS i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Fakultet političkih nauka, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU, Vlada Kantona

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, Dekanu Fakulteta političkih nauka i Instituciji ombdusmena za ljudska prava BIH zašto se ne sprovodi član 67. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo koji precizira prava na individualizaciju u postupku realizacije nastavnog procesa studentima sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom u kantonu Sarajevu koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu?
Naime, naša sugrađanka je dijete sa poteškoćama i kao takva je završila redovno osnovnu i srednju školu (po prilagodjenom programu) i od 2020 godine redovno je upisana na FPN Univerziteta u Sarajevu/ odsjek socijalni rad, na prijedlog i asistenciju Ureda za podršku studentima. Studentica je izgubila prošlu godinu obzirom da je studirala po redovnom programu a ne po prilagodjenom programu kako zakonska regulativa nalaže. Na sastanku sa dekanom FPN rečeno je da imaju određene probleme sa profesorima obzirom da pomoć/asistenciju za takve studente treba da obezbjedi Ured za podršku studentima, a poslije tog sastanka drugi semestar u prošloj godini je imala asistenta od strane Ureda kao i pomoć u svojstvu svjedoka prilikom usmenog polaganja ispita (obzirom da studentica ispite ne može polagati pismeno). Na tom sastanku je bilo dogovoreno da će se pokušati naći rješenje da joj se omogući studiranje po prilagodjenom programu, medjutim evidentno da od strane predmetnih profesora nije bilo dobre volje i razumjevanja tako da, do dana današnjeg nije učinjeno ništa po tom pitanju. Studentica je imala u prošloj godini sve potpise obzirom da je redovno pratila predavanja a u ovoj godini istih je oslobodjena. Što se ispita tiče u

prošloj godini je dala par parcijala i ali za polaganje integralnih ispita jednostavno nisu imali razumjevanja.

Tražim da mi se hitno dostave sve informacije vezano za ovaj slučaj, ali i zahtjevam od nadležnih institucija da mi odgovore ko je i zašto suprotno odredbama člana 67. stav (2). Zakona o visokom obrazovanju KS zaustavio studiranje osoba sa invaliditetom?

Pozivam Instituciju ombdusmena za ljudska prava BIH da se uključe u nadležni slučaj kako bi omogućili jednako pravo za studirenje svim studentima u Kantonu Sarajevo.

Odgovor:

Odgovor Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH-prosljeđivanje akta Univerziteta u Sarajevu
Odgovor Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH-prosljeđivanje akta upućenog Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za art terapiju pri Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim institucijama uveli art terapiju kao naučno dokazani vid terapije i rehabilitacije, a uslov za to je i obrazovanje potrebnog kadra.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za muzikoterapiju pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim institucijama uveli muzikoterapiju kao naučno dokazani vid terapije i rehabilitacije, a uslov za to je i obrazovanje potrebnog kadra.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU, Vlada Kantona

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.03.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, zbog čega Rektorat Univerziteta u Sarajevu nije potpisao Odluku Vijeća Elektrotehičkog fakulteta u Sarajevu o izboru dekana?

Izbor dekana ETF-a je izvršen na osnovu Javnog konkursa čiji tekst je identičan tekstu konkursa na svim drugim fakultetima. Naime ovdje se problematizira tekst konkursa, iako identican tekst nije problematiziran na ostalim fakultetima čije Odluke o izboru rukovodioca je potpisan.

Nadalje tražim da se Rektorat očituje zbog čega nije blagovremeno reagovao (prije objave ili u toku trajanja konkursa), ukoliko je smatrano da tekst konkursa nije uskladjeno sa Zakonom, a isti je objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu? Da li se svjesno čekalo da se okonča kompletna procedura i reagira kad bude izabran dekan.

Rektorat je bio u obavezi ne objaviti tekst konkursa na web stranici Univerziteta u Sarajevu ukoliko je smatrano da postoji nilo kakva njegova zakonska neuskladjenosti i zatražiti da se isti uskladi sa zakonom, a što nije učinjeno

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo privrede

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Posljednji slučajevi zaraze studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Q groznicom nameću jedan temeljitiji rad i pripremu farmi za praktičnu nastavu studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Postavljam pitanje za koji tražim usmeni odgovor ministra privrede:

- Da li je rađena analiza zaraznih bolesti (zoonoza) životinja na PD “Butmir” I ostalim farmama na kojim studenti obavljaju praktičnu nastavu?

- ako je rađena analiza ko je radio analizu i kojim metodama je analiza rađena?

- koliko često se na godišnjem nivou radi analiza životinja na zarazna oboljenja na PD “Butmir” i na ostalim farmama?

- Da li je Inspektorat veterinarske inspekcije KS izvršio pregled živototinja na PD “Butmir” i ukoliko je izvršen pregled tražim da mi se dostavi zapisnik.

Q groznica kod ljudi dovodi do teških oboljenja centralnog nervog sistema, trajnih oštećenja srca i steriliteta. U cilju zaštite studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu podnosim inicijativu:

- obzirom da su Budžetom Ministrarstva privrede Kantona Sarajevo za 2022.godinu predviđena finansijska sredstva u visini od 500 000.00 KM za namjenu veterinarsko zdravstvenih pregleda I kontrole podnosim inicijativu da se vrše obavezne godišnje analize životinja u cilju sprečavanja, otkrivanja, kontrole i suzbijanja zaraznih i parazitarnih bolesti i da tek nakon dostavljanja potvrde farmi na kojim se realizira praktična nastava prema Veterinarskom fakultetu u Sarajevu o negativnim uzorcima na zoonoze i druge zarazne bolesti studenti se šalju na praksu.

- U okviru ovoga podnosim inicijativu za kupovinu jednoktarne zaštitne opreme za studente Veterinarskog fakulteta u Sarajevu koja je neophodna kao uslov za sigurnu zaštitu na određenim praktičnim vježbama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori