KJKP VIK

Molim Vladu Kantona Sarajevo, Opštinu Centar Sarajevo, KJKP VIK Sarajevo, te nadležne inspekcije da mi dostave informaciju o oštećenju rezervoara Skenderija, o uzrocima i posljedicama takvog oštećenja i poduzetim mjerama.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Zahtijevam od preduzeća «Vodovod i kanalizacija« i «Sarajevogas» da mi dostave imena ljudi koji su činili komisije za izbor najpovoljnjeg ponuđača za sve javne nabavke koje su ova javna preduzeća obavila u periodu 2012 - 2018.godina.

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Vladi KS i resornom Ministarstvu, da u saradnji sa KJKP "ViK" poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se riješili problemi neadekvatnog skladištenja,transporta i korištenja gasnog hlora,te problem nedovoljnog broja podataka o kvalitetu vode.

Postavljeno na: 
32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

" Molim da mi se odgovori na pitanje koje upućujem Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i menadžmentu KJKP " Vodovod i kanalizacija" u ime pet stotina domaćinstava koji trebaju da legalizuju svoje objekte, koji se nalaze u regulacionom planu

Postavljeno na: 
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Odgovor: