Tačke dnevnog reda po sjednicama

35. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2021. godinu


10. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2021. godine;


11. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2020. godinu;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo-hitni postupak;


3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;


4. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


5. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2021. godinu;


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o nastavku realizacije Projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe – II faza;


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz H, Lamela H2, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine Voljevica Kenan i Voljevica Sabrina iz Sarajeva;


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salmir Kaplan);


12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “VODOVOD I KANALIZACIJA” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


13. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine;


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine putem neposredne pogodbe sa Društvom za izdavačku i štamparsku djelatnost „Avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo


16. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2020. godine-februar 2021. godine


17. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2020. godinu


18. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2021. godine


Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U-7, U-37 i U-56


XIX HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija Vlade Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo;


2. Prijedlog Odluke o Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o turizmu-skraćeni postupak


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA