Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog pomoćnog objekta – ljetna kuhinja radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Minista

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog pomoćnog objekta – ljetna kuhinja radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Plakalo Šefketa sa druge strane u svrhu izgradnje I transverzale – poddionica „Tunel Kobilja Glava“, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“ 18/21)

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
21