Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

ADS F BIH

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, Odjeljenje za Bosansko-podrinjski i Kanton Sarajevo da mi :
a) dostavi spisak osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih državnih službenika;
b) broj objavljenih javnih konkursa koje je ovo Odjeljenje realizovalo tokom 2014. i 2015. godine i
c) broj eksperata agencije koji se nalaze na listi za izbor državnih službenika (rukovodećih i ostalih) koji su (ne) učestvovali u realizovanim javnim konkursima Agencije tokom 2014. i 2015. godine (pojedinačni pregled).?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

JU Studentski centar, Ministarstvo zdravstva, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Izvještaj o aktivnostima vezano za skrining preglede mladih i studenata od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Studentski centar

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim vas da mi dostavite imena i prezimena svih studenata koji su radili ili rade u JU "Studentski centar" putem "Studentskog servisa" koji se nalazi u sklopu JU "Studentski centar" u proteklih 10 godina."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo sigurnosti BiH

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Pitanje vezano za veliki broj inozemnih kaznenih listova (Kompletno pitanje u attachmentu)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

JU Sudenski centar

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

"Koliko novca je isplaćeno u protekle dvije godine sa računa Studentskog centra i studentskog servisa trenutnom predsjedniku Udruženja studenata studentskog centra Mustafi Ljaljiću i po kom osnovu su vršene isplate? Molim da mi se dostavi informacija kako o gotovinskim, tako i o isplatama preko računa."

Pravobranilaštvo KS, Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupnička pitanja vezana za privredno društvo Termalna Rivijera Ilidža čiji je suvlasnik i suosnivač Kanton Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pravobranilaštvo KS

41.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.04.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje upućeno Pravobanilaštvu Kantona Sarajevo.

Pitanje u prilogu.

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupnička pitanja kojim traži od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo dostavu podataka vezanih za državnu imovinu.

Pitanja uz obrazloženje se nalaze u prilogu.

Odgovor:

Odgovor se nalazi u arhivi Službe i bit će dostavljen Poslaniku/zastupniku

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo postavio je zastupničko pitanje vezano za državnu imovinu.
Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pravobranilaštvo KS, Vlada Kantona

34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na 34 Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Tražim od Vlade KS da dostavi informaciju o poduzetim aktivnostima po kolektivnim ugovorima organa uprave i sudske vlasti, te stanje tužbi sa pregledom isplaćenih i neisplaćenih iznosa, sa razdvojenim glavnicama, kamatama i troškovima advokata. Tražim da se ovi troškovi zateznih kamata i postupaka razdvoje na prvostepene i drugostepene postupke, sa obrazloženjem broja tužbi od strane KS koje su izgubljene, čime su troškovi porasli. Tražim da Vlada KS i Pravobranilaštvo KS navedu korake koje su uradili na zaštiti imovine KS i opseg podnesenih krivičnih prijava."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kabinet Predsjedavajuće, Kabinet premijera, Pravobranilaštvo KS, Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo

34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Tražim od Kabineta premijera Kantona, Kabineta predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine i svih ministarstva Kantona da mi odgovore da li u ovom mandatu imaju osobe angažovane izvan sistema državne službe, na privremenim ugovorima o djelu ili radu. Tražim da dostave ugovore iz kojih se vidi opis poslova koje rade, te izvještaji o urađenom. Tražim izjašnjenje svakog organa koji ih ima o pravnoj osnovi za takve ugovore, obzirom da su izvan Zakona o državnoj službi. Zakona o namještenicima. Zakona o radno-pravnom statusu poslanika. Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade i Zakona o platama. Posebno tražim od svakog ministarstva da navede da li su i koje od ovih osoba nakon toga zaposlene na stalno radno mjesto. Tražim očitovanje Pravobranilaštva da li smatraju da li je ovim ugovorima prekršen zakon i nanešena šteta Kantonu Sarajevo, te da li su poduzeli aktivnosti na zaštiti zakonitosti."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Pravobranilaštvo KS

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Kada se očekuje isplata obaveza po tužbama zaposlenika za koje su sredstva planirana Budžetom za 2016. godinu i da li će isplatom biti obuhvaćeni svi koji su potpisali sporazume kojim se odriču zakonskih kamta, a predali su svu potrebnu dokumentaciju po ovogodišnjem javnom pozivu Ministarstvu finansija " ?

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija postavio uvaženi zastupnik Semir Halilović, dajemo slijedeći odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je 16.09.2016 godine objavila poziv broj: 02-05-27548-3.2/16 u cilju izvršenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenim u organima i institucijama Kantona Sarajevo nastala do 31.12.2013. godine, u kojem je navedeno da će se isplata vršiti prema redoslijedu prijema zahtjeva do predviđenog novčanog iznosa 5.000.000 KM, a prednost imaju potraživanja po ranije podnesenim...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Pravobranilaštvo KS

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

U nekoliko navrata sam postavljala pitanje Ministarstvu privrede da odgovori.

Koje konkretne mjere su poduzete ili se planiraju poduzeti kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?

Kako nisam dobila adekvatan odgovor, usmjeravam pitanje Kantonalnom pravobranilaštvu u dijelu pregleda utuženih obaveza po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.i 2015.godinu; te pregleda zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove usmjeravam drugi dio pitanja koji se odnosi na korisnike koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora I subjekte koji, pod firmom istraživanja vrše eksploataciju mineralnih sirovina i vode, a za koje Uprava ima inspekcijske nalaze ili vodi postupak.

Agencija za državnu službu

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

" Molim Agenciju za državnu službu FBiH da mi dostavi spisak svih trenera za obuku Agencije u 2016. godini, kao i spisak trenera koji su vršili usluge obuke i iznose sredstava koji su im po tom osnovu isplaćeni (pojedinačan pregled)”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Da Agencija za državnu službu pripremi i na svojoj web stranici objavi dokument (uputstvo ili pojašnjenje), načina imenovanja konkursnih komisija za upražnjena radna mjesta državnih službenika, sa Liste eksperata Agencije ali i uopće konkursnih komisija u Federaciji BiH a samim tim i Kantnu Sarajevo. Ovo bi dodatno doprinijelo efikasnosti i transparentnosti rada Agencije" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH da mi odgovori po kojim kriterijima i na koji način se imenuju eksperti sa liste eksperata za učestvovanje u konkursnim komisijama za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo u periodu od 16. januara 2015. do danas?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, da mi dostavi spisak svih osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih družavnih službenika za nivo Kantona Sarajevo kao i spisak eksperata koji su učestvovali u realizaciji javnih konkursa za nivo Kantona Sarajevo (sa brojem konkursa u kojima su učestvovali) u periodu od 16.01.2015. godine do danas ?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Grad Sarajevo

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Zašto se već više od mjesec dana ne dopušta grupi Helem Nejse pristup u Salu gradskog vijeća u Vijećnici u svrhu snimanja kadrova za video spot nove pjesme?”

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim Gradsku upravu Grada Sarajeva, da mi odgovori po kojem pozitivnom zakonskom propisu je moguće da se pomoćnik Gradonačelnika Grada Sarajeva kandiduje na Lokalnim izborima 2016. godine za poziciju načelnika (načelnika Općine Trnovo) i nakon što na tu poziciju ne bude izabran (ponovo bez raspisivanja konkursa), ostane na poziciji (radnom mjestu) pomoćnika Gradonačelnika”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

Zašto su poslednjih dana ploče sa natpisima na ulazu u Gradsku Vječnicu pokrivene zastavama Bosne i Hercegovine i Zastavom Evropske unije.

Naime u mnogobrojnim Tv prenosima sam primjetio da su ploče sa natpisima na ulazu u Gradsku Vijećnicu pokrivene zastavama. Preciznije desna ploča sa natpisom je bila pokrivena Zastavom Bosne i Hercegovine a lijeva ploča sa Zastavom Evropske unije.

Grad Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila zastupničko pitanje vezano za primjenu Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima Kantona Sarajevo.

Direkcija za puteve, Grad Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Općina Novo Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na zahtjev građana Kupreške i ulice Ante Fijamenga podnio inicijativu vezano za izgradnju Južne longitudinale u Sarajevu.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JP Auto ceste F BiH, Ministarstvo saobraćaja

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je postavila zastupničko pitanje vezano za inicijativu koju je zastupnica pokrenula prije skoro godinu dana,a na zahtjev mještana naselja Svrake, Donja Vogošća, Malešići, Luka i Kadarići, "da se na dionici autoceste Vogošća – Ilijaš, postave tzv. bukobrani", kako bi bili pošteđeni buke sa autoceste.

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JP Auto ceste F BiH

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

upućujem inicijativu na zahtjev mještana naselja Svrake, Donja Vogošća, Malešići, Luka i Kadarići, da se na dionici autoceste Vogošća – Ilijaš, postave tzv. bukobrani, kako bi bili pošteđeni buke sa autoceste, za koju tvrde da postaje iz godine u godinu sve izraženija.
Ovaj problem je posebno izražen u ljetnim mjesecima, kada se uprkos visokim temperaturama i vrućinama, prozori na stambenim objektima zbog velike buke sa autoceste doslovno moraju držati zatvorenim.
Molim da se ova inicijativa proslijedi Javnom preduzeću Autoceste FBiH, u čijoj je nadležnosti ova problematika, kako bi se u što kraćem roku odgovorilo zahtjevu mještana navedenih naselja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Općina Centar Sarajevo, Općina Novi Gead Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Amel Mekić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izgradnju parkova za potrebe vlasničkih pasa na području gradskih opština”.