Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za tačan iznos novca, izdvojen iz Budžeta Kantona Sarajevo, za sportske omladinske igre EYOF

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Da resorno ministarstvo pruži podršku ideji za organiziranje državnog prvenstva BiH u takmičenju snage “strong man”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:
“Hoće li konačno i zaslužni sportisti moći ostvariti pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila zastupničko pitanje: “Kada će Ministarstvo kulture i sporta početi razmišljati o zaslužnim sportistima Kantona Sarajevo?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 04.04.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Edin Forto je u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio sljedeće zastupničko pitanje:

“Možete li nam objasniti zašto se ne objavljuje spisak klubova i udruženja, koja su dobila novčane transfere po javnom pozivu vašeg ministarstva?”

31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.07.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Edin Forto, na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za donošenje Pravilnika o standardima za dodjelu nagrada za vrhunska sportska ostvarenja".

Inicijativa u prilogu.

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo da mi dostavi raspored korištenja termina koje plaća iz Budžeta u sportskim dvoranama Skenderija i Zetra"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"U vremenu kada BiH ima priliku vidjeti da sportisti ostvaruju izvanredne rezultate, a  uz katastrofalne uslove rada, Centar za sport i rekreaciju ( FIS) podiže cijene svojih usluga za 40 %. Ovim činom dovodi do situacije da mnogi klubovi moraju uraditi slijedeće: Ili otkazati svoje termine ili podići članarine. U oba slučaja veliki broj mladić ostat će uskraćeno da se bavi sportom, i da ovim činom postavljaju stvari na nivo gdje se sportom mogu baviti samo priviligovani, zanemarujući djecu iz radničke klase. Menadžment CRS da bi nadomjestili svoje gubitke, povećavaju cijene iznajmljivanja sala što je apsolutno kontra produktivno u ovom slučaju. To pravdaju povećanjem cijena grijanja. Niko ne bi imao ništa protiv da su i cijene sala povećane u skladu sa povećanjem cijena grijanja, ali povećanje za 40% je van svake pameti. Pokrećem inicijativu da se nešto poduzme po ovom pitanju jer nam ovakvim potezima  menadžment CSR djecu šalje na ulicu i sportiste koji u narednim godinama mogu biti naši slijedeći sportski Ambasadori i šampioni, a sale ostaju prazne." 

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu kako slijedi:

”Zašto je ministar donio odluku da se Savez ritmičke gimnastike briše koji broji šest klubova ( šest klubova je nastupalo na državnom prvenstvu, ostvarilo najbolje rezultate i u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj konkureniciji), a Gimnastički savez koji se sastoji od tri kluba, samo jedan je učestvovao u državnom prvenstvu a druga dva nisu imali ni registrovane takmičarke na niovu države. Klubovi u Savezu ritmičke gimnastike ostvaruju i na međunarodnom nivou kvalitetne rezultete a odluka ministarstva je dovela u situaciju da se vrši pritisak da klubovi ne mogu učestvovati u takmičenjima, te da se brišu iz saveza.”

”Na osnovu zadnje Odluke ministra za kulturu i sport g-dina Samera Rešidata o poništenju ( brisanju) naziva KANTONALNI, Savezu ritmičke gimnastike Kantona Sarajevo i pored informacije o razlozima formiranja Saveza i potrebe da se ova dva saveza ( Savez ritmičke gimnastike i Gimnastički savez) ujedine na demokratskom i zakonom previđenom principu. Pokrećem inicijativu da se Gimnastički sport ujedini na nivou kantona i da svi klubovi budu ravnopravni, sa istim pravima da biraju i da budu birani kao i prvo na rad. Kantonalni savez nije obično „ Udruženje građana“ i osnivači ne mogu imati ekskluzivno pravo zastupanja i predstavljanja, a naručito ako ne poštuju pravo većine klubova na nivou Kantona. Tražimo da Ministarstvo kulture i sporta KS donese odluku o spajanju ova dva Saveza uz njihovo prisustvo.“

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Ana Babić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Kulturna javnost u Kantonu Sarajevo je tražila poništenje konkursa za izabrane članove upravnih i nadzornih odbora svih ustanova kulture. Razlog za ovo je činjenica da u upravnim i nadzornim odborima, većina ljudi ne ispunjava ni osnovne uvjete. Zato tražim da mi u najkraćem roku dostavite imena i prezimena, te biografije članova komisija koje su birale, kao i imena i prezimena te biografije članova koji su izabrani u upravne i nadzorne odbore. Navedene podatke tražim iz razloga da upravni i nadzorni odbori kao takvi (nestručni) imenuju direktore i direktorice i određuju budućnost pozorišta, a to znači da se sluša partijska, a ne stručna profiliranost. Pri tome znamo da je obećanje u kampanji bilo da će se poštovati stručnost. U ime očuvanja kvaliteta kulture, tražim da budete transparentni. Kao umjetnica apeliram na Vas gdin. ministre da konačno poslušate glas umjetničke struke.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta nalazi se u prilogu.

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sejo Bukva, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo, odnosno prema resornom ministru Sameru Rešidatu kojem upućuje čestitke što je prepoznao ovakve uspjehe i što adekvatno podržava sport, a tiče se planiranja sredstava za stipendiranje djece – sportista koji osvajaju zlatne medalje i koji su veliki potencijal i budućnost ove zemlje. Inicijativu je pokrenuo uz sljedeće obrazloženje:

"Naime, svjedoci smo šta su nedavno ta djeca napravila za Kanton Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu. Također smo bili svjedoci da su neujednačeno nagrađeni za svoju uspjehe. S obzirom da postoji zakonska regulativa na nivou Kantona Sarajevo, tj. Zakon o sportu, predlažem da se sistematski uredi ova oblast na način da djeca do 18 godina, a odnosi se na sve sportove, bilo pojedinačno ili ekipno, a koji ostvare rezultat na evropskom ili svjetskom nivou, steknu pravo na stipendiranje od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. Težak i mukotrpan je put do medalje, put pun odricanja i ulaganja. Na ovaj način bi im olakšali da se razvijaju zajedno sa svojim trenerima, koji ih prate na putu prelaska u seniorsku i reprezentativnu ekipu, te u dobroj mjeri spriječili njihov odlazak iz zemlje."

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.04.2015

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Nermin Bjelak na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno ministru kulture i sporta.

S obzirom da se radi o Sportsko rekreativnom centru Bossina koji se nalazi u Zaostrogu a ujedno je u suvlasništvu Kantona Sarajevo. Zatražio bih odgovore na pitanja koja glase:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?
2. Ko upravlja SRC Bossina?
3. Kakvo je trenutno stanje?
4. Da li su članovi skupštine i nadzornog odbora legalni članovi SRC?
5. Da li je podnesen izvještaj o radu Nadzornog odbora i ko su članovi Skupštine i NO iz Sportskog saveza i iz Skupštine KS?

A nadam se da će izvještaj biti pozitivan, jer je prošla Vlada uložila više hiljada za revitalizaciju SRC Bossina. Također, bi zatražio da mi se odgovori dostave u pisanoj formi.“

Odgovor:

U vezi navedenog pitanja Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo daje sljedeći odgovor:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?

BOSSINA d.o.o. Zaostrog je tvrtka (preduzeće) koju su zajednički osnovali Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH u periodu 1999. - 2000. godine i registrovali u Republici Hrvatskoj u Trgovačkom sudu u Splitu kao trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske.
Temeljni (osnovni) kapital za Bossina d.o.o. Zaostrog iznosi 18.600 kuna i vodi se po 50% na...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

36.sjednica zastupnička pitanja, 03.06.2014

Puni tekst pitanja:

Prvo je upućeno Ministarstvu za kulturu i sport. Na 29. sjednici ova Skupština je oborila izvještaj, odnosno nije prihvatila izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište. Tada je i razriješeno kao što je i poznato rukovodstvo NP, znači UO, NO i direktor. Od tada u toj insitutuciji imamo privremene organe upravljanja kao i vršioca dužnosti direktora. Ta situacija traje predugo i nimalo ne doprinosi željeno dobroj organizaciji ili funkcionaranju pomenute javne institucije. Jasno je da je finansijska situacija u pozorištu izuzetno kompleksna. Između ostalog kao i najvećem broju institucija kulture ali ću istači da je u ovoj sezoni koja se polako približava kraju napravljena, govorim o segmentu drame, jedna predstava koja je u potpunosti proizvod NP, dok su ostale nastale u vidu koprodukcija ili prostije rečeno, pozorište je poslužilo više kao prostor a manje kao ustanova koja ima određene zadaće koje terba da ispuni. Da budemo načisto, daleko od toga da sam ja protiv otvorenih vrata i saradnje ali mislim da NP mora jače staviti akcenat na vlasitu proizvodnju. To teško da će se desiti dok se ne izaberu trajni organi upravljanja umjesto privremnih koji će možda sa više odgovornosti prema vlastitoj ustanovi obavljati zadatke koji su im povjereni. Stoga upućujem pitanje prema minsitarstvu kulture i sporta u očekvianju da ću dobiti odgovor do kada će ovakva situacija trajati, odnosno zašto je još uvijek takva kakva jeste.
I Ministarstvu obrazovanja, drugo pitanje. Uvaženi gdine Ministre obrazovanja i mladih, molim vas da mi odgoovrite koliko je naše djece iz osnovnih škola s područja Kantona naučilo da pliva u okviru organizovanih akcija koje škole čine u cilju unapređenja zdravlja djece. Poštovani gospodine ministre molim usmeni odgovor“..

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja, 17.03.2014

Puni tekst pitanja:

Koliko novca se prihoduje putem obezbjeđivanja sportskih manifestacija i sportskih događaja u Kantonu Sarajevo od strane MUP-a?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 13.11.2013

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Druga inicijativa se također odnosi na izgradnju sportsko rekreacionog igrališta sa pratećim sadržajima namjenjeno djeci ovog naselja (Šip). U proteklih sedam dana zbog igre na saobračajnicama u ovom naselju troje djece je srećom lakše povrijeđeno, jer u nedostatku prostora na kojem bi kvalitetno provodili vrijeme u igri ili u drugim sportskim aktivnostima prisiljeni su ih obavljati na parkinzima ili po samim saobračajnicama.

S obzirom da je prošlo sedam godina od naseljavanja novog naselja na Šipu, i da još uvijek nije izgrađena prijeko potrebna osnovna škola, o kojoj se priča od početka gradnje stambenih zgrada u ovom naselju, pokrećem inicijativu da se konačno ozbiljnije pristupi rješavanju ovog izuzetno važnog pitanja za stanovnike ovog naselja, posebno najmlađe, a čiji roditelji uglavnom pripadaju boračkoj populaciji Kantona Sarajevo. Prema podacima iz Općine Centar, u njihovom Budžetu za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM za izradu nedostajuće projektne dokumentacije za izgradnju ovog objekta. Određena je i lokacija na kojoj bi se gradila ova škola. Za realizaciju i sufinansiranje izgradnje ovog objekta nadležno je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS koje treba u koordinaciji sa Općinom Centar iznaći i planirati budžetima za narednu godinu neophodna finansijska sredstva. Razlozi za podnošenje ove inicijative leže i u činjenici da samo iz jedne zgrade u ovom naselju 12-oro djece osnovaca ide u šest različitih škola u KS.“

Odgovor:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno planira u svom Godišnjem programu rada uređenje sportskih ploha-površina, ili izgradnju novih.

Također, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, svake godine, na poziciji „kapitalna sredstva“, planira se određen iznos sredstava za realizaciju Godišnjeg programa rada Ministarstva.

IZJAŠNJENJE:
Članom 10. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.: 10/04, 21/06, 26/05, 31/11) regulisano je osnivanje i rad osnovne škole. U stavu 5. ovog člana rečeno je da...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se prilikom izrade novog ili izmjena postojećeg pravilnika o novčanoj podršci i projektima , uvrsti i da jedan od kriterija podrške Kantona Sarajevo prema sportskim klubovima bude vezan za njihovu saradnju sa školama, podršku marginalizovanim grupama, ali i kroz rad sa rekreativcima”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta

Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za status Rimskog mosta na Ilidži.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vedran Jakupović na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za sufinansiranje Projekta kupovine nekretnine/kuća koja čini sastavni dio ambijentalne cjeline Hadži Sinanove (Silahdar Mustafa-paše) tekije sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem, u iznosu od 150.000,00 KM”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila zastupničko pitanje vezano za primjenu Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Općina Stari Grad Sarajevo

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za pružanje podrške "Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995"

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Red je da se čestita i reprezentaciji Sarajevskog Univerziteta koja je osvojila 2 zlatne, 5 srebrenih i 6 bronzanih medalja na Europskom Univerzitetskom karate prvenstvu 23-26.07.2015 Žabljak, Crna Gora.
Ova reprezentacija je bila pobjednik u ženskoj i muškoj konkurenciji pa time i sveukupni pobjednik. Nadam se da će reprezentaciju ( takmičare UKK - Univerzitetski Karate Klub Bosna Sarajevo ) za koje je nadležno ministarstvo sporta, obrazovanja, premijer zajedno sa Skupštinom Kantona organizovano primiti ovu reprezentaciju na prijem kao što se uradilo za druge sportove. Također se nadam nagradi kao što su dobili drugi sportovi kao i refundaciji troškova za učešće , jer naša matična kuća je za razliku od drugih Kanton Sarajevo."