Sarajevo je jedini grad u Evropi koji nema vlastitog izvora električne energije što podrazumijeva da je s te distance ovisnik a kao takav, u biti i grad nesigurnog življenja, da li se planiraju aktivirati programi gradnje energetskih objekata?“

Backović Zaim
Pitanje

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeće pitanje:
Obzirom da je Sarajevo jedini grad u Evropi koji nema vlastitog izvora električne energije što podrazumijeva da je s te distance ovisnik a kao takav, u biti i grad nesigurnog življenja, da li se planiraju aktivirati programi gradnje energetskih objekata?“

Proslijeđeno: