Obzirom da sastav Vlade KS nije usklađen sa Amandmanom XXIX na Ustav KS, da li je premijer, kao kandidat za premijera ispoštovao navedeni Amandman prilikom sastavljanja Vlade, ako nije, što je evidentirao, kada će predložiti izmjenu

Mehmedić Besim
Pitanje

Poslanik Besim Mehmedić, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je pitanje:
„Obzirom da sastav Vlade Kantona Sarajevo nije usklađen sa Amandmanom XXIX na Ustav Kantona Sarajevo, da li je premijer, kao kandidat za premijera ispoštovao navedeni Amandman prilikom sastavljanja Vlade, ako nije, što je evidentirao, kada će predložiti izmjenu sastava Vlade s distance primjene Amandmana XXIX na Ustav Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: