Projekti borbe protiv maloljetničkog prijestupništva

Mulaosmanović Fikreta
Pitanje

Projekti borbe protiv maloljetničkog prijestupništva

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Na poziciji Projekti borbe protiv maljoljetničkog prijestupništva Raz.11, Glaa 01. Potrošačka jedinica 0001, ekonsmki kod 614300 subanalitika BAN 001, u Budžetu Kabineta premijera za 2013. godinu je predviđen iznos od 70.000 KM za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo. Pravo podnošenja zahtjeva su imala udruženja i fondacije (nevladine i neprofitne organizacije) koja su ispunjavajla opće kriterije iz Odluke o općim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju – sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, te posebne kriterije navedene u javnom pozivu.

Na osnovu navedenog, premijer Kantona Sarajevo je Odlukom broj: 02-14-11810-1/13, od 20.05.2013. godine imenovao Komisiju za ocjenu i odabir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva finansiranih iz budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa pozicije Kabineta premijera Kantona Saarjevo u sastavu od 5 članova. Članovi Komisije su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nevladinog sektora i Kabineta premijera.

Zadatak Komisije je bio da donese Kriterije za odobir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničke delikvencije, koji će se finasirati iz budžeta za 2013. godinu; pregleda sve prijave pristigle na osnovu objavljenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu; utvrdi ispunjenost općih i posebnih kriterija za sve aplikacije na Javni poziv, kao i blagovremenost podnesenih aplikacija; u skladu sa donesenim Kriterijima utvrdi listu projekata koji će se finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo te pošalje obavještenje udruženjima i nevladinim organizacija čiji projekti nisu odabrani za finansiranje.

Na osnovu Odluke, Komisija je dana 15.05.2013. godine objavila Javni poziv u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Kantona Sarajevo. Na osnovu pristiglih prijava, konstatovano je da jedan dio projektnih prijedloga ne zadovoljava opće i posebne kriterije utvrđene Javnim pozivom te da preostali projekti nisu po svojoj tematici bili dovoljno relevantni kako bi bili odobreni od strane Komisije za finansiranje. S tim u vezi, odlučeno je da se Javni poziv poništi i objavi novi, što je i učinjeno dana 27. 09. 2013. godine. Obavijet o objavi Javnog poziva je izašla u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Kantona Sarajevo, dana 27. 09. 2013. godine.

S obzirom da je Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013 – 2015. godine usvojen na Skupštini Kantona Sarajevo dana 30.10.2013. godine, te da u opštim i posebnim kriterijima nije bilo uslovljeno usklađivanje projektnih aktivnosti sa Akcionim planom (koji još nije bio donesen), Komisija za ocjenu i odabir projekata nije vrijednovala projekte po tom osnovu.

Na osnovu tačke 3. Opštih kriterija iz Javnog poziva sve organizacije/udruženja su dužna dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini. A shodno tačci 4. Javnog poziva primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekata koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata za narednu godinu.

Komiisja je izvršila pregled i bodovanje projekata te je utvrđenu listu dostavila premijeru Kantona Sarajevo radi donošenja odluke o raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu na poziciji Kabineta premijera Kantona Sarajevo.