Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.04.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica/poslanica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova:

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva obrazovanja nauke i mladih utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju? Što je bio zahtjev provedene revizije budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu"?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.04.2015

Puni tekst pitanja:

Poslanik Čelik Mirza je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2015. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo sljedeću poslaničku inicijativu, citiramo:
„... smatram neophodnim da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ODMAH pokrene proceduru i dostavi Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine Kantona Sarajevo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju."

Odgovor:

ODGOVOR:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je utvrdilo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i isti je upućen Zakonodavno-pravnoj komsiji Skupštine Kantona Sarajevo radi donošenja, dana 07.05.2015. godine.
Tokom pripreme Prečišćenog teksta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđena je potreba za dodatnim definisanjem pojedinih odredbi, shodno čemu je tekst Zakona dostavljen svim osnovnim i srednjim školama sa zahtjevom da se dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije ovih ustanova na Prečišćeni tekst, kako bi se mogle poduzeti radnje na pripremi...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Mirza Čelik, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade odmah, a najkasnije u roku od 30 dana pokrene proceduru i dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo Zakon o obrazovanju odraslih":
"Kanton Sarajevo u ovom trenutku nema usvojen Zakon o obrazovanju odraslih iako je Zakon o obrazovanju odraslih od strane Vlade i Skupština Kantona Sarajevo u formi nacrta usvojen 2013 godine, nakon čega je upućen na javnu raspravu. Od tada konačan prijedlog zakona nikada nije stavljen na razmatranje. Vijeće ministara je u međuvremenu i usvojilo i u Službenog glasniku BIH objavilo dva veoma bitna dokumenta koja tretiraju ovu oblast. Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u BIH i stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BIH, za period 2014-2020. BIH i Kanton Sarajevo se suočavaju s velikim ekonomskim i socijalnim tenzijama koje su posljedica isključenosti velikog dijela stanovništva iz radne snage, visoke stope nezaposlenosti radno aktivnog stanovništva, izrazito visoke stope nezaposlenosti mladih te niske mobilnosti radne snage. Poboljšanje ovog stanja moguće je osigurati provođenje niza mjera i aktivnosti a jedna od ključnih mjera je donošenje zakona o obrazovanju odraslih. Postoji uzročna povezanost općeg nivoa obrazovanja stanovništva i opće produktivnosti privrede. Zbog toga obrazovanje treba prilagoditi potrebama strukture privrede kako ne bi dolazilo do pojava poznatih kao prekomjerno obrazovanje. Nastanak obrazovanja određenih kvalifikacionih profila koji već ima na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i koji na tržištu ne mogu pronaći zaposlenje. Ili nedovoljno obrazovanje. Neusklađenost obrazovanja, kadrova, i nedovoljne potražnje na tržištu rada ima različite implikacije. U razgovoru sa privrednicima u Kanton Sarajevo nosiocima projekta aktivnosti zapošljavanja pri službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo ukazano mi je da kroz analizu povezanosti potrebnih kadrova za privrednim rastom i raspoloživih ljudskih resursa može identificirati nedostatak nekih obrazovanih profila. Osim nedostatka kadrova u preduzećima je prisutan i nedostatak potrebnih vještina, komunikacije, poznavanja rada na računaru, znanje stranih jezika, primjena CNC tehonologije koja je ušla u svijet industrije te menadžerske i liderske vještine. Navedeni nedostaci uočljivi su i kod osoba koje su završile fakultet. S druge strane tržište ne potražuje niti u mogućnosti apsorbirati ono što obrazovanje nudi te u tom smislu potrebno osigurati efikasnije otvorenije i efektivne modele obrazovanja odraslih u najboljem interesu svih njenih građana koji će kroz vlastiti razvoj doprinijeti ostvarivanju razvoja ciljeva zajednice kojoj pripadaju. Imajući u vidu navedeno pokrećem ovu inicijativu i ujedno tražim od ministarstva da u što kraćem roku pripremi tekst prijedloga zakona o obrazovanju odraslih i isti dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo u dalju proceduru."

Odgovor:

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila, a Skupština Kantona Sarajevo donijela nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, 2013. godine.
Javna rasprava po navedenom nacrtu je okončana.
Komisija koju je formirao ministar za obrazovanje, nauku i mlade dobila je zadatak da obradi primjedbe prispjele u toku javne rasprave, te izvještaj o tome dostave ministru za obrazovanje, nauku i mlade, uključujući i Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i Stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 23.03.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade: "da ministar obrazovanja napravi jedan sveobuhvatan i objektivan uvid u stanje obrazovnih ustanova na području Kantona Sarajevo, na svim nivoima, te da isti u vidu izvještaja dostavi Skupštini na uvid, kako bismo imali uvid u stepen devastiranosti našeg obrazovnog sistema."

Ostatak inicijative možete naći u prilogu.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u okviru svoje nadležnosti u oblasti obrazovanja obuhvata predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku na području Kantona Sarajevo, tako da je stanje u navedenim oblastima sljedeće:

Oblast predškolskog odgoja i obrazovanja

U Registru predškolskih ustanova koji se vodi u Ministasrtvu je registrirano ukupno 19 ustanova, od toga je jedna javna ustanova – „Djeca Sarajeva“ i još 18 privatnih ustanova.
Odgojno-obrazovni rad se regulira u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje ministru za obrazovanje, nauku i mlade:
"Poznato je da se u procesu srednjeg i osnovnog obrazovanja organiziraju stručni ispiti na kojima su ispitivači sa sarajevskih fakulteta. Isto tako znano je da se ti ispiti ne finansiraju na teret budžeta već kandidati sami plaćaju svoje ispite. Grupa profesora koja je angažirana na tim ispitima do sada nije dobijala naknadu za ispite tako da su bili prinuđeni da više ne učestvuju u tom procesu. Zato pitam gdje je novac koji su uplaćivali kandidati da bi polagali stručni ispit i s obzirom da je proces organiziranja tih ispita blokiran kada će i nakoji način biti to odblokirano kako bismo imali stručno osposobljene predavače u srednjim i osnovnim školama."

Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, te podzakonskim aktima (Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Odluka o rokovima i cjenovniku za polaganje stručnog ispita) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ima obavezu organizovanja i realizovanja polaganja stručnih ispita nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se pred komisijom koju imenuje ministar iz...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

36.sjednica zastupnička pitanja, 03.06.2014

Puni tekst pitanja:

Potaknuti obraćanjem Zbora studenata fakulteta grupacije medicinskih nauka, u ime
Kluba Zastupnika SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo pokrećem inicijativu za
izmjenu Zakona o visokom obrazovanju i to:
Člana 79. (Retroaktivna primjena), stava (2) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:43/08, Prečišćeni tekst, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10) u dijelu koji se odnosi na obavezu da se započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine, na sljedeći način:

U Članu 79. (Retroaktivna primjena), na kraju stava (2) nakon teksta: „do 30.09.2015. godine.“ umjesto tačke dodaje se zarez i novi tekst koji glasi: „ a studenti fakulteta medicinske grupacije nauka do 30.09.2017. godine“.

OBRAZLOŽENJE:

- ciklus studija na fakultetima medicinske grupe nauka po starom nastavnom planu i programu je za jednu do dvije godine duži od ciklusa studija na većini fakulteta društvenih i prirodnih nauka, što zakonodavac nije uzeo u obzir prilikom određivanja krajnjeg roka završetka započetog studija i čime se studenti ovih fakulteta dovode u neravnopravan položaj u odnosu na studente ostalih fakulteta. Zakon o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj propisuje da studenti upisani na osnovne četvorogodišnje studije prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti ove studije prema započetom planu i programu studija, najduže do kraja 2014/15. godine, osim studenata upisanih na osnovne studije u trajanju od pet ili šest godina koji mogu završiti ove studije najduže do kraja akademske 2017/18. godine. Iz prethodne činjenice vidljivo je različito tretiranje istog problema i pored iskazanog opredjeljenja za harmonizacijom zakonskih odredbi i jednakopravnosti građana na nivou cijele Bosne i Hercegovine, pri čemu je od strane Republike Srpske uvažena činjenica različite dužine trajanja studijskog ciklusa;
- obimnost i težina nastavnog plana i programa;
- značajan udio praktičnog rada u nastavnom procesu, sa striktnom obavezom prisustva na svim oblicima nastave,
- većina fakulteta na Univerzitetu su, po našim saznanjima, ovoj kategoriji studenata omogućili tzv. „bezuslovni studij“ i prelazak u narednu godinu studija bez obzira na broj položenih ispita, što je na fakultetima medicinskih nauka praktično neizvodivo i kontraproduktivno iz potpuno jasnih razloga;
- značajan broj studenata koji bi bili pogođeni ukoliko se ne izvrši predložena izmjena Zakona, po našim prelimanarnim podacima radi se o više od 400 studenata na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu;
- evidentan deficit kadrova sva tri usmjerenja na nivou Bosne i Hercegovine koji se, imajući u vidu sadašnja kretanja u društvu i izražen odliv kadrova prema zemljama Evropske unije, može samo produbljivati;
- donošenje predmetne izmjene zakona ne uzrokuje izdvajanje značajnijih finansijskih sredstava, obzirom da se radi o završnim godinama studija, gdje se najveći dio nastavnog procesa odvija po manjim grupama studenata, bez obzira da li se radi o starom ili Bolonjskom nastavnom planu i programu. Sa druge strane, imajući u vidu veliku podudarnost nastavnih predmeta u oba nastavna procesa, u značajnom mjeri je moguća i organizacija zajedničkih predavanja.

Ovim je obuhvaćena samo medicinska grupacija fakulteta, a po našim sazanjima na pojedinim fakultetima Univerziteta Sarajevo je prisutan isti problem.

Imajući u vidu naprijed iznesene činjenice uvjereni smo da će Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo imati razumijevanja i izaći u susret zahtjevu studenata i u odgovarajućoj zakonskoj proceduri donijeti predloženu izmjenu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Puni tekst pitanja:

Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo“?

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u programskim aktivnostima za 2013. godinu predvidjelo donošenje Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo.
Komisija koja je formirana u Ministarstvu je utvrdila Nacrt zakona o obrazovanju odraslih i isti uputila Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.
Nakon što je Nacrt Zakona usvojen od strane Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je spomenuti materijal uputila u javnu raspravu relevantnim pravnim subjektima koji provode obrazovanje na području Kantona Sarajevo, a zainteresovani su i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37.sjednica poslanicka pitanja

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.04.2014

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mira Jurić, na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2014. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na pojavu da udžbenici koji su važili u prethodnoj školskoj godini, ne važe u narednoj školskoj godini, na osnovu čega su roditelji prisiljeni kupovati svake godine nove udžbenike

Odgovor:

ODGOVOR
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakonom o srednjem obrazovanju je jasno navedeno da je školski udžbenik obavezno nastavno sredstvo za učenike i nastavnike.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ima koordinirajuću ulogu kada je u pitanju provođenje udžbeničke politike na području Federacije Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi, svake školske godine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

„1. Da li su tačne informacije, koje sam dobio, o samovolji i nezakonitom radu Školskog odbora u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
2. Šta je Ministarstvo obrazovanje, nauke i mladih poduzelo da se spriječi nezakonit rad Školskog odbora JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
3. Kada će Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih dovesti u zakonske okvire stanje u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?“

Odgovor:

U obrazloženju datom uz poslaničko pitanje, pominje se, prilično uopšteno situacija vezana za prijem u radni odnos na poziciju sekretara Škole. S tim u vezi, smatramo potrebnim podrobnije Vas upoznati sa predmetnim događajima.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zaprimilo određeni broj dopisa sa detaljnim i hronološkim prikazom dešavanja vezanih za konkurs za prijem u radni odnos na radno mjesto sekretara JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža. Cjelokupni postupak prijema sekretara Škole je bio i predmet inspekcijskog nadzora o čemu su nadležni inspekcijski...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

„U skladu sa kriterijima u razvijenim zemljama, omogućiti djeci interesantniji, kvalitetniji obrazovni sistem koji će biti prilagođen njihovom uzrastu“.

Odgovor:

ODGOVOR

Uvaženi zastupnik je pokrenuo inicijativu, koja se odnosi na unapređenje obrazovnog sistema općenito, sa mogućnostima preuzimanja modela finskog obrazovnog sistema, u mjeri u kojoj je to moguće primijeniti u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo podržava inicijative, iz kojih je vidljivo da postoji želja i opravdana potreba za reformom obrazovnog sistema općenito. Međutim, skrećemo pažnju da je u proteklom dvadesetogodišnjem periodu, obrazovni sistem na području cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i Kantona Sarajevo doživio nekoliko reformi, od kojih je značajan broj bio...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

„Više puta smo se osvjedočili da se u funkcionisanju Kantona Sarajevo ne poštuju sudske presude, što je, rekli bismo, elementarno nepoštivanje funkcioniranja institucija države Bosne i Hrcegovine. U tom smislu, postavljam pitanje vršiocu dužnosti premijera gospodinu Muhamedu Kozadri, odnosno Ministarstvu za nauku obrazovanje i mlade, zbog čega se, nakon donesene sudske presude Općinskog suda u Sarajevu, br. 65 0 Rs 423919 14, direktorica Dobrinjske gimnazije Sabiha Miskin ne vrati na mjesto direktora, kako bi Gimnazija mogla neometano i normalno funkcionirati i do koje će mjere privatni kaprici jednog dijela članova Školskog odbora Gimnazije biti jači od sudske presude da se direktorica Miskin vrati na posao.“

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade smatra potrebnim upoznati cijenjenog zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo sa nekoliko činjenica relevantnih za razumijevanje situacije u Javnoj ustanovi Gimnazija Dobrinja kao i činjenica u vezi sa poduzetim radnjama iz nadležnosti ovog ministarstva.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kao nosilac aktivnosti u pripremi prijedloga zaključaka, rješenja, odluka i drugih materijala, čije donošenje je u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, uputilo je ovom organu prijedloge odluka o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja, 09.04.2014

Puni tekst pitanja:

Molim predstavnike Ministarstva obrazovanja da otkriju imena osoba i struktura izvan Ministarstva koje vrše pritisak da se iz udžbenika za predmet Zdravi životni stilovi, koji se kao alternativa predaje u petom, šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole, izbaci poglavlje „Očuvanje reproduktivnog zdravlja i rodna pitanja“ i da se udžbenik ponovo štampa bez ikakvog spominjanja seksualnosti“.

Odgovor:

Kao što Vam je poznato, od školske 2013/2014. godine je u osnovnim školama Kantona Sarajevo, u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, za učenike od 5. do 9. razreda, uvedena mogućnost pohađanja još jednog predmeta alternativnog vjeronauci, a to je predmet Zdravi životni stilovi.
U 39 osnovnih škola se realizira nastava iz predmeta Zdravi životni stilovi, a 392 učenika
pohađa nastavu iz ovog predmeta.
Ministarstvo je izradilo Nastavni plan i program za predmet, Priručnik za nastavnike, te Vodič za učenike.
Prema informacijama...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja, 17.03.2014

Puni tekst pitanja:

„Da li je Vlada Kantona Sarajevo, a na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo od 24.02.2014. godine, razriješila sve imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama Javnih ustanova i da li su svi zastupnici i izabrani zvaničnici koji se nalaze u upravljačkim strukturama Javnih ustanova podnijeli ostavke?“

Odgovor:

ODGOVOR

Vlada Kantona Sarajevo nije razriješila imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama u javnim ustanovama-osnovnim i srednjim školama, uz napomenu da je u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, izabran u upravljačke strukture jedan takav predstavnik.
Napominjemo da je u vrijeme donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo istekao četverogodišnji mandat svim članovima školskih odbora osnovnih i srednjih škola, te da je Vlada Kantona Sarajevo imenovala vršioce dužnosti predsjednika i članova školskih odbora do okončanja konkursne procedure, a...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja
Puni tekst pitanja:

„Pokrećem Inicijativu da se u skladu sa nadležnostima i ingerencijama Vlade KS i resornog ministarstva obrazovanja KS, postupi i da ovlaštenje Pravobranilaštvu KS, da se urgentno izuzmu pečati od neovlaštenog lica (privremenom mjerom) i Na taj način deblokira i omogući normalno funkcionisanje JU Osnovne muzičke škole na Ilidži, u skladu sa zakonskim propisima.“

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, od razrješenja direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža od strane Vlade Kantona Sarajevo 2011. godine, aktivno poduzima sve radnje iz svoje nadležnosti, sa namjerom razrješavanja predmetne situacije. Navedene radnje podrazumijevaju i upućivanje Vladi Kantona Sarajevo svih zakonitih prijedloga za rješavanje situacije u toj školi.
Vlada Kantona Sarajevo je redovno informisana o događajima i procedurama koje se vode.
Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-5254-2/14, od 18.03.2014. godine traženo je od Vlade Kantona...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu akta Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine, u kojem je rečeno: „nesporno je utvrđeno da u momentu izbora u nastavno zvanje redovni profesor dr. Muharem Avdispahić nije imao ili nije navedeno u Izvještaju komisije objavljene knjige kao preduvjet predviđen članom 66. Zakona o univerzitetu („Sl. Novine SR BiH“ broj: 39/90), pokrećemo inicijativu za smjenu Muharema Avdispahića sa pozicije rektora Univerziteta u Sarajevu“.

Odgovor:

Uvažavajući činjenicu da se u obrazloženju podnesene inicijative i aktu Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine koji nije potpisan, a koji je dostavljen uz podnesenu inicijativu, navodi da je izbor prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora izvršen 1993. godine, proizilazi da je odluka o izboru stekla svojstvo pravosnažnosti. Shodno odredbi člana 13. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 2/98 i 48/99) odluka koja je stekla svojstvo pravosnažnosti, a kojom su...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 27.11.2013

Puni tekst pitanja:

Da se što je prije moguće pristupi realizaciji inicijative za izmjenu imena Srednje škole metalskih zanimanja“.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u proteklom periodu u više navrata primilo inicijativu Srednje škole metalskih zanimanja za promjenu naziva škole u Srednja politehnička škola.
U vezi sa navedenom inicijativom, Ministarstvo je zauzelo sljedeći stav:
1. Srednja škola metalskih zanimanja i Srednja mašinska srednja škola, koje dijele prostor u okviru jedne školske zgrade, svake školske godine upisuju sve manji broj djece u odnosu na Plan upisa učenika koji donosi Vlada Kantona Sarajevo. S tim u vezi, Ministastvo je bilo pokrenulo...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 13.11.2013

Puni tekst pitanja:

Razloga je za to puno – možda čak i za donošenje novog zakona ako bi izmjene i dopune premašile onih 40% sadržaja, no da ovom prilikom ne oduzimam dragocjeno vrijeme – inicijativu sa obrazloženjem (pogotovo ako se ona prihvata), pa čak i sa ponuđenim konkretnim primjedbama i rješenjima - mogu naknadno dostaviti skupštinskim službama, nadležnom ministarstvu ili Vladi“

Odgovor:

Ministarstvo je na stanovištu da je potrebno uraditi prečišćeni tekst postojećeg zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zatim uskladiti različitu terminologiju koja se koristi za učenike sa pošteškoćama u razvoju, te u upotrebu staviti jedinstven termin „učenici sa posebnim obrazovnim potrebama“.
U vezi sa inicijativom da se pojam „specijalna škola“, zamijeni sa pojmom „Centri za odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama“, upućujemo na sljedeće:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju se osnovne škole dijele na redovne, paralelne i specijalne škole....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

pokrenuo je zastupničku inicijativu da se za sljedeću sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo pripremi i prezentira sveobuhvatna informacija o poštivanju prava na pohađanje nastave iz nacionalne grupe predmeta u školama na području našeg kantona

Odgovor:

astavne planove i programe za sve vrste škola (osnovne i srednje škole) u Kantonu Sarajevo donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u skladu sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa, koje donosi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo proizilaze iz ustavnih ovlaštenja i nadležnosti sadržanih u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije i Ustavu Kantona Sarajevo.
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakon o srednjem obrazovanju u Kantonu...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li će se usvojiti Kriterij za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u područnoj školi na Sedreniku „Mula Mustafa Bašeskija“, te kad će škola imati Budžet koji će biti zasnovan na relativnim pokazateljima, jer u protivnom moglo bi postati upitno kvalitetno obrazovanje učenika.
Radi se o rekonstrukciji JU Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“, koja će direktno utjecati na organizaciju nastavnog procesa, prije svega, na uvijet boravka učenika u školi i ugrozit će njihovo osnovno pravo na kvalitetan odgojno-obrazovni rad u školama. Radi se o zanemarenju činjenice da u okviru škole od školske 2011/2012. godine radi područna škola Sedrenik

Odgovor:

2009. godine formirana je komisija koja je uradila prijedlog Kriterijia za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Prijedlog Kriterija dostavljen je tadašnjem ministru obrazovanja Safetu Keši koji ih je dalje trebao uputiti Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje. Do danas predloženi Kriteriji za finansiranje nisu razmatrani.
U proceduri donošenja Budžeta Kantona Sarajevo svaka škola, na osnovu Instrukcija za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta, koje donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva finasija a vodeći računa o...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 23.09.2013

Puni tekst pitanja:

Da li je tačno i zašto je u julu umanjena za 42% finansijska tranša ANUBiH, dok su drugi instituti koji su na istoj poziciji Budžeta dobili neumanjen iznos?

Odgovor:

- U Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 LAN012 Transfer za nauku odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje naučnih instituta i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato sa ove pozicije finansira/sufinansira se djelatnost pet instituta nauke (Institut za istoriju, Orijentalni institut, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava), kojima je Kantona Sarajevo osnivač (Zakon o visokom...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

Već mjesecima u pojedinim školama se javio problem i upitnost rada produženog boravka zbog neplaćanja obaveza prema dobavljaču usluga, kao i drugih potreba za rad produženog boravka.
Prema informacijama sa koji raspolažem još uvijek nisu plaćeni svi računi ni iz 2012. godine, te zbog otkazivanja daljnje saradnje od strane dobavljača produženi boravak neće raditi od oktobra.
Pošto se radi o sredstvima koje uplaćuju roditelji u visini od 200 KM, a od ove školske godine 220 KM u ime roditelja čija djeca koriste produženi boravak postavljam sljedeća pitanja:

Zašto i kako se moglo desiti da računi nisu plaćeni?
Gdje su utrošene pare koje su roditelji namjenski uplaćivali u Budžet Kantona?
Ko je odobrio nenamjensko trošenje para roditelja?
Ne pitam hoćete li, nego kada ćete i to hitno uplatiti sredstva dobavljačima usluga, kako ne bi produženi boravci od oktobra prestali sa radom?

Odgovor:

Sredstva koja roditelji uplaćuju za smještaj djece u produženom boravku spadaju u vlastite prihode budžetskih korisnika i uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora sa naznakom budžetske organizacije tj. škole na koju se odnose. Ova sredstva se koriste za u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/08 i 23/09). Iako su roditelji uredno uplatili sredstva za smještaj djece u produženom boravku na račun Trezora a škole uredno dostavile Ministarstvu finansija naloge za plaćanje obaveza prema dobavljačima računi...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 05.06.2013

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković, na 27. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.06.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:
„Iz medija saznajemo da dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu osporava pravo na besplatno školovanje djeci šehida i dobitnika najvećih ratnih priznanja. Kako je riječ o zakonom uređenoj oblasti i pravima ove populacije, molim Ministarstvo za hitnu i potpunu informaciju, te promptno djelovanje. “

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.04.2013

Puni tekst pitanja:

Poslanik Branislav Crnogorac, na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je poslaničko pitanje i pokrenuo inicijativu u vezi sa dostavljanjem informacije o inicijalnom prijedlogu Zakona o tehničkoj kulturi iz 1993. godine, koji nije nikad derogiran ni stavljen van snage, a ne primjenjuje se, iako je opredjeljenje društva  iskazano u ovom zakonu, da je tehnička kultura oblast od posebnog društvenog interesa i značaja za državu.

S tim u vezi, Ministarstvu je upućena molba da se provjeri stanje sa inicijalnim prijedlogom Zakona datog nadležnom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Isto tako, upućena je sljedeća inicijativa:

„Ukoliko se po predloženom tekstu Zakona o tehničkoj kulturi nije vodila nikakva aktivnost, ovim putem pokrećem inicijativu za razmatranje i donošenje Zakona o tehničkoj kulturi u Kantonu Sarajevo“. 

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu uputilo stručnoj službi ovog ministarstva – Prosvjetno-pedagoškom zavodu, na mišljenje.

Naime, vodeći računa o činjenici da se nastavni predmet Tehnička kultura izučava od petog do devetog razreda osnovne škole, a jedna od nadležnosti ove stručne službe je praćenje i unapređenje stanja u vezi sa nastavnim planovima i programima, predmetnu inicijativu smo uputili Prosvjetno-pedagoškom zavodu, čije mišljenje će biti proslijeđeno Skupštini Kantona Sarajevo, nakon što Ministarstvo isto zaprimi.

...

Puni tekst pitanja:

U okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja,inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo,naglasivši da je rad mnogih škola otežan zbog velikog kašnjenja imenovanja školskih odbora, pokrenuo je sljedeću inicijativu:

"Iniciram hitnost imenovanja članova školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo po raspisanom konkursu od prije nekoliko mjeseci."

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo smatra da je ova inicijativa izlišna, zbog činjenice da se ova procedura provodi.

Trajanje konkursne procedure uzrokovano je činjenicom da Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 34/03) obavezuje odgovornog javnog službenika (u ovoj situaciji Vladu Kantona Sarajevo) da imenovanje izvrši u skladu sa ovim zakonom.

Prijave po javnom pozivu su dostavljene Ministarstvu (oko 680 prijava), te je obaveza Komisije koju je formirala Vlada da obradi...

Puni tekst pitanja:

„Jeste li upoznati sa informacijom da na sarajevskom Univerzitetu egzistira oko 800 (osamstotina) studijskih programa i da je samo jedan fakultet izdao prošle godine oko 300 (tristotine) različitih diploma, a za istu godinu cijeli Beogradski Univerzitet izdao je svega 88 diploma? Usitnjavanje i pojava velikog broja studijskih programa dovela je u praksi do činjenice da imamo puno vanjskih sardnika čak na nekim fakultetima daleko više nego stalno uposlenih. Smatram da to nije i ne bi smjelo biti opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva da se obrazovanje visokoškolskog kadra odvija na tako velikom procentu vanjskih sradnika. Zbog toga pokrećem inicijativu da se Standardima i normatiivma obuhvati minimalan i maksimalan odnos vanjskih saradnika u odnosu na stalno uposlene. Također, neki dijelovi Standarda i normativa nisu primjenjivi u praksi, pa bi ih trebalo promijeniti“.

Odgovor:

Zakonom o visokom obrazovanju propisana je obaveza provođenja institucionalne akreditacije visokoškolskih ustanova, kao i akreditacije studijskih programa. Provođenje pomenutog procesa omogućit će, kako visokoškolskim ustanovama, tako Ministarstvu za obrazovanje, nauku imlade Kantona Sarajevo, da temeljito razmotre društvenu opravdanost postojanja određenih studijskih programa.

Nadalje, napominjemo da su važeći Standardi i normativi usvojeni prije ili u toku uvođenja tzv. bolonjskog sistema studija na pojednim fakultetima i akademija, te smatramo opravdanom inicjativu kojom se...