Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Da li može biti osigurana puna informacija o regulacionim planovima na internet stranici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, što znači da tu budu svi važeći i prethodni regulacioni planovi, svi sa datumima pokretanja, donošenja i prestanka važenja" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.04.2017

Puni tekst pitanja:

" Podnosim inicijativu prema Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo da što hitnije pristupi proceduri oko zaključivanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta sa Općinom Ilidža, označenog kao k.č.21/13 i 21/4 K.O. Donji Butmir, zajedno sa kućom a radi preuređenja i adaptacije iste od strane Općine Ilidža u svrhu obezbjeđenja adekvatnog prostora za Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno direktorici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran?
b) Koje aktivnosti Uprava za stambena pitanja poduzima kako bi stan u ul. Samira Ćatovića Kobre br. 19/IV-15, vlasništvo Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo od "privremenog" korisnika vratili vlasniku tj. Zavodu za izgradnju – Kantonu Sarajevo?"

Odgovor:

O D G O V O R:

Zastupničko pitanje se u drugom dijelu pod b), odnosi na Upravu za stambena pitanja Kantona Sarajevo i u tom dijelu dajemo odgovor na postavljeno zastupničko pitanje.

Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo je pored ostalih nadležnosti, nadležna i za rješavanje zahtjeva za vraćanje stanova na raspolaganje podnesenih od strane davalaca stana na korištenje, a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Sl. novine Fedracije BiH“, broj; 28/05 i 2/08), koji je stupio na snagu dana 19.05.2005. godine.

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ovom...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Zašto je za poslanike/zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo tajna ko koristi stanove Zavoda i na osnovu kog pravnog akta sa imenima i prezimenima?
Koji član Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se odnosi na podatke koje sam tražio u poslaničkom/zastupničkom pitanju upućenom prema Zavodu za izgradnju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi dostavi imena i prezimena svih osoba koja koriste stanove koji su upisani u knjigovodstvene i finansijske knjige Zavoda, kao i pravni osnov za to, uključujući i stanove Zavoda, koji su dati na čuvanje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvu za stambene poslove Kantona Sarajevo i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH? "

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Koliko je djece ove godine (2016.) evidentirano da je primalo terapiju zbog respiratornih upala u Kantonu Sarajevo" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

36.sjednica zastupnička pitanja, 03.06.2014

Puni tekst pitanja:

Šta se događa sa statističkim podatcima na zvaničnoj web stranici Skupštine Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37.sjednica poslanicka pitanja

16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.06.2012

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bajramović Srna Segmedina je na 16-oj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2012. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“ - podsjetivši da Kanton Sarajevo ima i Zavod za informatiku i statistiku, te da je opravdano na dugotrajnom bolovanju saradnik koji upravlja tehnikom, već više od šest mjeseci postoji problem da se obezbjedi stručno lice za ovaj segment rada Skupštine, da u Zavodu za informatiku i statistiku postoji kvalificirana osoba, ali direktor Timur Gadžo odbija suradnju sa skupštinom, čak po dobivenim informacijama odbija primiti dopise u kojima ga se poziva na suradnju, odnosno da obezbjedi suradnika koji ne brine samo ovdje o mikrofonima, nego i o elektronskom glasanju, o audio i video zapisu itd - postavila poslaničko pitanje:
"Ko može narediti direktoru Zavoda za informatiku i statistiku da radi svoj posao?"

Kantonalna agencija za privatizaciju, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi detaljna informacija o postupku sprovedbe privatizacije kompanije Magros Veletrgovina - da li je postupak privatizacije okončan i da li je rađen u skladu sa Zakonom o privatizaciji?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Kantonalna agencija za privatizaciju

13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.03.2012

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je u procesu privatizacije veliki broj firmi u skladu sa potpisanim ugovorima trebao danas imati nemjerljivo veći broj zaposlenih, a mi u Kantonu svakodnevno imamo nemjerljivo veći broj nezaposlenih, tražim da nam KAP dostavi nomenklaturu svih potpisanih ugovora firmi iz oblasti proizvodne djelatnosti sa brojem novo uposlenih od dana privatizacije do danas ili do ovjere privatizacije.“

Puni tekst pitanja:

„Molim Kantonalnu agenciju za privatizaciju da mi dostave sve pojedinačne izvještaje, a vezane za potpisivanje Aneksa ugovora za prolongiranje izvršenja obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora, i to za sljedeće firme: Robno transportni centar Uniklima, Unimont, Bosanka, Higijena, Kamenorezac, Holiday Inn, Marketi, Magros Export import, Magros veletrgovina, Stupeks,Upi Simens. I da mi dostave svu dokumentaciju zbog čega su te firme potpisale aneks ugovora za produživanje obaveza prema istima.“

Profesionalna vatrogasna brigada

36.sjednica zastupnička pitanja, 03.06.2014

Puni tekst pitanja:

Predlažem tematsku sjendicu za rješavanje dugogodišnjeg problema Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. S obzirom da tim ljudima niko ne pruža ruku a da je oni pružaju svima u najtežim momentima. Profeisonalna vatrogasna brigada zadnjih 15 godina se susreće sa problemima kako vezanim za starost uposlenih, odnosno nedostatak mlađih osoba, preko loše opreme, oskudnog voznog parka. Prosjek godina uposlenika kod njih je 45 godina, što je uveleiko premašilo sve standarde. Oni imaju sedam vozila za rad na visinama, ali ni jendo nije ispravno, odnosno ni jedno nema atest i ta vozila su iz 1970 godine. Civilna zaštita je u zadnjih godinu i po kupila šest vozila ali kako uposlenici kažu ta vozila su na terenu neipotrebljiva. Ti hrabri ljudi nemaju čim raditi, nemaju u čemu raditi i rizik je ogroman ali niko do naših građana kada okrene 123 naveden problem ne osjeti. Stoga smatram da na treba tematska sjedinca da vidimo šta su gorući problemi i na koji način se to može premostiti dok još ima vremena.
Imam jedno pitanje. Pitanje iako smo usvojili odluke o kupovini stanova po povoljnijim uslovima na proteklim sjednicama. Dakle kupovina stanova pod povoljnim uvjetima za mlade, zahtijevam da Socijalno ekonomsko vijeće putem resornog ministarstva sada naknadno da mišljenje na povoljnost pri kupovini stanova za mlade i da mi ga dostavi u pisanoj formi. Odnosno zahtijevam da Socijalno ekonomsko vijeće napravi kalkulaciju koliko će u konačnici, odnosno koliko bi trebao koštati stan od hajde recimo 50, 60, 70 i više metara kvadratnih za mlade ljude po navedenim uslovima, odnosno kako mi to volimo reći pod povoljnim uvjetima, a ja ću reći da to uistinu nisu povoljni uvjeti bar po nekim mojim kalkulacijama“.

Tužilaštvo KS

44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.09.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za provjeru navoda iz odgovora na zastupničko pitanje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.03.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

1. Molim Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo da mi u pisanom obliku odgovori da li su završene provjere, okončani pokrenuti krivični postupci i donesene konačne tužilačke odluke za predmete navedene u odgovoru na moje pitanje od strane ovog Tužilaštva broj: A-380/15 od 12.06.2015. godine.
2. Također molim Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo da mi odgovori da li je bilo podnesenih krivičnih prijava protiv Direktora KJP ,,ZOI 84 - Olimpijski centar" Sarajevo, Midhata Hubijara u periodu 2014-2018 godine, i u kom su statusu te eventualno podnesene prijave (provjere, donesene konačne tužilačke odluke i dr.).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Za glavnu tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva, gospođu Dalidu Burzić, da nas izvjesti u kojoj je fazi predmet Nikole Džamonje, krivičnog djela koje je počinio 06.08.2013. godine u ulici Braće Mulića br. 51, Općina Novi Grad, Sarajevo" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

" Za koliko lica koja su uhapšena po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo u periodu 2000.-2016. godina, je zatražena mjera pritvora, za koliko njih nije zatražena mjera pritvora već su pušteni da se brane sa slobode, te za koliko uhapšenih u traženom periodu je zatražena neka od mjera ”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da mi odgovorite koliko je nagodbi o priznanju krivice Tužilaštvo Kantona Sarajevo postiglo sa optuženim licima u svim oblastima krivičnih djela u vremenskom periodu od 1996 – 2016. godine" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Tužiteljstvo da mi odgovori u kojoj je fazi moja prijava (inicijativa) o djelovanju ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo" (Inicijativa proslijeđena putem Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, akt br. 03-03-05-8246/16 od 16.03.2016. godine)?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Postavljam zastupničko pitanje da mi se dostavi informacija koliko u Tužilaštvu Kantona Sarajevo ima predmeta neriješenih slučajeva ubistva po poznatom i nepoznatom počiniocu bez obzira na period počinjenog krivičnog djela. U odgovor pored broja neriješenih ubistava u Kantonu Sarajevo zahtijevam da mi se dostave imena oštećenih ovim krivičnim djelom, godina počinjenja krivičnog djela i stepen stanja rada na predmetu

Nezavisni odbor za izbor i reviziju pol.komesara, Tužilaštvo KS, UPRAVA POLICIJE

44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.09.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Tužilaštvo KS

43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.06.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje te isto dostavio u pisanoj formi. Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je pokrenula zastupničku incijativu i ona se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Šta se trenutno dešava u JU „Studentski centar" Sarajevo? Zašto još uvijek i nakon više od dva i pol mjeseca od kako je izglasana inicijativa mi na dnevnom redu nemamo finansijske izvještaje za 2014. i 2015. godinu ove ustanove?

Mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se dokumenti pripreme i upute u skupštinsku

proceduru te ovim putem pitam kada ćemo ove izvještaje konačno imati na stolu?

Na sjednici prije više od mjesec premijer je rekao da će izvještaji biti čim prije upućeni

Skupštini no mi ih ni dan danas nemamo pred nama.

Zamolio bih ministra Kazazovića da odgovori na ovo pitanje usmeno.

Također, proslijeđujem upit i Tužilaštvu KS da se provjeri i Skupština izvjesti u kojoj se fazi

trenutno nalazi slučaj JU „Studentski centar" Sarajevo.