Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo zdravstva

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

" Da li Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH i to konkretno u članu 15. i članu 40”?

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Na osnovu kojih kriterija i u koju svrhu se donosi odluka da se jedini aparat za mjerenje gustoće kostiju prebacuje iz Opšte bolnice u UKCS " ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pitanje vezano za imenovanje kandidata u Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

" Da li privatne zdravstvene ustanove dostavljaju izvještaj o radu, godišnji? A ako ne dostavljaju zašto i šta će Ministarstvo zdravstva preduzeti u tom smislu" ?

Odgovor:

Pravni osnov za izvještavanje javnih zdravstvenih ustanova je član 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), i član 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH”, br. 46/10, 75/13) kojom se definiše obaveza Upravnog odbora da podnese izvještaj o poslovanju ustanove i to osnivaču najmanje jedanput godišnje. Kako je Skupština Kantona Sarajevo osnivač javnih zdravstvenih ustanova, putem Ministarstva zdravstva isti se traže, obrađuju i upućuju na razmatranje Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.
Međutim, član 172. definiše...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezana za obilježavanje svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća, sa ciljem podizanja svijesti o ovom oboljenju i njegove prevencije

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva podržalo je inicijativu uvažene zastupnice Sabine Čudić, koja se odnosi na obilježavanje svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a).
Ministarstvo zdravstva, u skladu sa evidencijom značajnih datuma vezanih za zdravstvo, provodi određene aktivnosti u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, a u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije određenih bolesti, pa tako i hronične opstruktivne bolesti pluća.
S tim u vezi, a povodom obilježavanja Svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća ovo ministarstvo, je u saradnji sa Općom...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pitanje vezano za Zavod medicine rada KS i još nekoliko pitanja upućenih Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.
Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da ove porodice u vremenu dok odsustvtju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Traži se da Ministrica zdravstva pismeno odgovori koji je status Jedinice intenzivne internističke terapije na KCUS, posebno imajući u vidu da se ovaj odjel navodi u Planu rada KCUS za 2016. godinu u kojem se planiraju dodjele specijalizacija, dok isti ima informaciju od građana da je ova jedinica zatvorena, a osoblje raspoređeno na druga radna mjesta.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

" Već dugo najavljujete reformu zdravstva u Kantonu Sarajevo i reformski dokument koji priprema posebna radna grupa stručanjaka iz oblasti zdravstva.
Možete li nam dostaviti imena osoba koje se nalaze u ovoj grupi? Možete li nam reći da li je neki od članova te grupe u sukobu interesa na način da je na čelu neke od institucija koje grupa treba reformirati? Ko je u pomenutoj grupi predstavnik privatnog sektora zdravstva u Kantonu Sarajevo?"

Odgovor:

O D G O V O R

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo imenovala je radnu grupu za izradu Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, u sastavu:

1. dr Alma Kadić/ Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/
2. Alen Katović, dipl. prav./ Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/
3. dr Seniha Čelik / JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo/
4. Suada Muhović, dipl.ecc. / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu/
5. Alma Pehlić, dipl.prav. /Klinički centar Univerziteta u Sarajevu/
6. prim.dr...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Problem stomatoloških usluga za osobe sa težim invaliditetom...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

S obzirom da već mjesecima čekamo revizorski izvještaj kako bismo mogli razmatrati Izvještaj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a uzimajući u obzir da smo na nivou federalnog Doma naroda imali tematsku sjednicu o zdravstvu na kojoj su se definisali odredjeni konkretni zaključci koji se odnose i na Klinički centar, postavljam pitanje kada je planirano zakonski predvidjeno razmatranje izvještaja..ili se od istih za ovu godinu odustalo trajno..
asno je kako smo mjesecima bili izloženi vrlo ozbiljnim medijskim navodima o stanju u Kliničkom centru i Opštoj bolnici kada je u pitanju kvalitet zdravstvene zaštite koja se pruža našim sugradjanima, te smo i iz tog aspekta dužni da odredjene stvari raščistimo do kraja..

Razmatranje Izvještaja su zakonski predvidjeni termini kada imamo priliku da razmotrimo kvalitet rada pojedinih ustanova za period koji je iza nas, a dodatno provjerimo sve one činjenice koje ozbiljno narušavaju samo povjerenje u sistem.

Navesti cu samo neke, polazeći od rata saopštenjima oko zlatnog sata, haosa na relaciji Opšta bolnica- KCUS oko hitnog zbrinjavanja pacijenata, kadrovske devastacije Kliničkog centra, do ozbiljnih navoda o zlouopotrebama kada je u pitanju patohistologija što sve zajedno ozbiljno narušava povjerenje gradjana u zdravstveni sistem.

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo te Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva da svaki od istih poduzmu aktivnosti na izmjenama odredaba koje tretiraju oblast naplate usluga policije i hitne pomoći prilikom održavanja sportskih manifestacija, čiji su učesnici reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine u bilo kojem sportu, a koje se organizuju na području Kantona Sarajevo.

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Shodno vašem aktu broj i datum veze, razmotrili smo pokrenutu inicijativu, koja se odnosi na izmjene odredbi propisa koji tretiraju oblast naplate usluga angažovnja policijskih službenika ovog Ministarstva, za osiguranje sportskih manifestacija čiji su učesnici reprezentativne selekcije BiH u bilo kojem sportu, a koje se održavaju na području Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, obavještavamo vas da su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, a nakon toga i provedbenih...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Tražim da ministrica zdravstva Zilha Ademaj pismeno odgovori da li u svojoj najavljenoj reformi planira urediti oblast medicine rada?

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva ima obavezu i dužnost da štiti javne zdravstvene ustanove i njihovu imovinu koja je dijelom finansirana sredstvima građana, među koje spade i JU Zavod za medicine rada Kantona Sarajevo. Isto tako, ovo ministarstvo ima obavezu kreirati zdravstvenu politiku kojom će se, u narednom periodu, osigurati finansiranje zdravstva na održivim osnovama, uz istovremeno osiguranje potreba stanovništva za zdravstvenom zaštitom, a saglasno zakonskim odredbama.
Upravo iz tog razloga, ovo ministarstvo je preduzelo aktivnosti na izradi Plana restruktuiranja zdravstvene...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

U kantonu Sarajevo već više od deset godina nije riješen problem pružanja stomatoloških usluga djeci sa poteškoćama. Održano je više okruglih stolova na ovu temu i na žalosti pitanje stomatoloških usluga nije riješeno.

U osnovi^ procedura navedene usluge se sastoji od laboratorijskih pretraga, opće anestezije i sanacije zuba. Ovakva vrsta stomatoloških usluga ne može se ni porediti sa onim standardnim, jer zahtjeva mnogo veću odgovornost, a naročito kada se radi o djeci sa poteškoćama.

U privatnim klinikama navedene usluge koštaju od minimalno 600KM pa naviše, koje većina roditelja djece sa poteškoćama ne mogu priuštiti te su djeca prisiljena na trajnu patnju i agoniju u slučaju zubobolje.

Tokom zadnjeg sastanka koji se održao 10.02.2016. u Zavodu Mjedenica, rečeno je da:

"Pitanje stomatološke zaštite i osiguranja dostupnosti ove usluge za djecu s poteškoćama u razvoju tokom 24 sata će se rješavati u saradnji sa Stomatološkim fakultetom".

Stoga pokrećem ovu inicijativu da se riješi problem pružanja stomatoloških usluga djeci sa poteškoćama kako bi roditelji, kao i roditelji tipične djece u razvoju, mogli odvesti svoju djecu s poteškoćama kod zubara.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, vezano za problem koji je evidentan i aktuelan upravo u ovom periodu, po završetku školske godine. Radi se o situaciji sa kojom se susreću učenici sa stečenim obrazovanjem zdravstvenog usmjerenja, a to je pitanje kako i gdje obaviti pripravnički staž.
Naime, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, zdravstveni radnici su obavezni nakon završenog obrazovanja obaviti pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci. Upravo pripravnički staž je uslov za polaganje stručnog ispita.
Navedimo samo jedan primjer: po Programu stažiranja, medicinska sestra – tehničar dio specijalnog pripravničkog staža u trajanju od 3 mjeseca mora odraditi u bolničkoj ustanovi. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od sredine decembra prošle godine obustavljeno je stažiranje, a prema mojim saznanjima i u Općoj bolnici ''Abdulah Nakaš'' još uvijek je na snazi odluka donesena prije 2 godine od strane tadašnjeg menadžmenta, o obustavljanju stažiranja. Ovim putem tražim od Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da se očituje po navedenom problemu i jasno definiše na koji način ovi učenici mogu da obave pripravnički staž, što im je zakonska obaveza i preduslov za polaganje stručnog ispita?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo zdravstva KS i Vlada KS ima jasan stav i politiku o zaštiti javnog sektora u zdravstvu kao i jasnu viziju očuvanja javnog sektora u zdravstvu koja će nam garantovati da se javni sektor u zdravstvu izgrađen novcima građana i osiguranika neće degradirati u odnosu na privatni sektor. Ako takva vrsta stava ili politike postoji molim da mi se predoči. Ukoliko ne postoji također molim da mi se pismenim pitem definiše ne postojanje takvog stava, odnosno politike.

Ovo ne znači bilo kakav pritisak na postojeći Pravni okvir koji izjednačava javni i privatni sektor nego isključivo izraz zabrinutosti za stanje javnog sektora u zdravstvu čija degradacije može inicirati ozbiljnu nejednakost u zdravlju. Nedostatak zajemčenih usluga iz davno usvojenog Osnovnog paketa zdravstvenih prava značajno može siromašne građane ugroziti i diskriminirati u odnosu na one koji su u prilici zdravstvene usluge plaćati iz vlastitog džepa.

2. Da li za Kanton Sarajevo postoji funkcionalna analiza primjene izuzetno nepovoljnih Standarda i normativa zdravstvene zaštite i nomenklature usluga u FBiH "Plava knjiga" 2014. ( "SI novine Federacije BiH, broj 82/14), i da li Ministarstvo zdravstva KS povodom ovoga namjerava održati stručne rasprave i zagovarati što hitnije izmjene ovog dokumenta koji nas vraća dvadeset godina unazad.
3. Da li u Ministarstvu zdravstva KS postoje analitički dokumenti koji su dostupni svim zainteresiranim stranama (profesionalci u zdravstvu, staleška udruženja, osiguranici , pacijenti , stručna i laička javnost) koji čine dokumentacionu osnovu za najavljenu "reformu zdravstva " u Kantonu Sarajevo i ako postoje molim da mi se navedu i predoče.

4. Da li postoji bilo koji analitički dokument koji bi mogao da nam da jasan uvid u stanje privatnog sektora u zdravstvu u Kantonu Sarajevo.

5. Kako i na koji način će se građani, pacijenti, osiguranici, profesionalci u zdravstvu moći informirati o zacrtanim ciljevima i njihovom izvršenju najavljenje reforme u zdravstvu KS , odnosno na koji način će u ovaj proces biti uključene sve zainteresirane strane.

6. Da li proces reforme zdravstva u KS inicira i neophodne izmjena pravnog okvira Zakona o zdravstvenoj zaštiti (SI. novine F BiH broj 46/10) i nedopustivo zastarjelog i gotovo neprimjenjivog Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (SI. novine F BiH 30/97), te brojnih provedbenih propisa koji su u potpunosti kompromitirali sistem zdravstvene zaštite u KS i Federaciji BiH. Da budem precizniji da li je u ovakvom pravnom okviru uopće moguće napraviti efikasne I efektivne reformske smjernice.

Pokrećem inicijativu za hitno donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao jednih od osnovnih preduvjeta za ulazak u Reformu zdravstvenog sistema.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Prvo pitanje se odnosilo na podršku slijepim i slabovidnim osobama, koje prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (SI. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje. To ne može ni približno zadovoljiti stvarne potrebe ovih osoba, koje zbog težine i vrste invaliditeta imaju mnogo teškoća u organizovanju svakodnevnog života.

Stoga, ponavljam pitanje upućeno Vladi i Ministarstvu zdravstva - da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unapređenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta?

Drugo pitanje, upućeno takođe Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na koje nisam dobila odgovor, je glasilo: kada će se konačno pristupiti rješavanju problema stomatoloških usluga za osobe sa težim invaliditetom, posebno za djecu sa posebnim potrebama?

Naime, stomatološki zahvati kod djece s posebnim potrebama rade se pod općom anestezijom. Popravak zuba pod općom anestezijom u BiH trenutno se radi samo u mostarskom Caritasovom centru Sveta obitelj, gdje obučen tim stomatologa i anesteziologa obavlja zahvate ove vrste. Kako je ovo za sada jedina ustanova tog tipa u Bosni i Hercegovini, liste čekanja su, naravno, sve duže i duže. Takođe, Trebinje i Banja Luka su u prošloj godini pokrenuli rješavanje ovog problema. Klinički centar u Sarajevu u saradnji sa Stomatološkom klinikom, prema mojim saznanjima, ima potrebnu opremu, ali se iz nekog razloga ne vrše ove usluge.

Dakle, roditelji čija su djeca zdrava imaju zagarantovanu zdravstvenu uslugu, a roditelji djece s posebnim potrebama zaštitu koja im je zakonom zagarantovana - ne mogu iskoristiti. Smatram da je krajnje vrijeme da se ovaj problem počne rješavati i ponovo molim za odgovor da li nadležni rade na rješavanju istog i koje su eventualne aktivnosti koje će se poduzeti u, nadam se, skorijem periodu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje ministrici zdravstva Kantona Sarajevo da li je bila upoznata sa pismom Ljekarske komore koje je 17.05.2016. upućeno prema zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevu, a na koje je Ljekarska komora dobila istovrsni odgovor od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za hitnu mediicnsku pomoć, u kojem se umjesto da se obrazlože postojeći problemi u vezi sa redovnim i urgentnim pacijentima, odgovara sa kontrapitanja, propitivanja kompetencije Ljekarske komore i optužbama da se građanima 'plasiraju netačne informacije'? Napominjem da je ovaj dopis o zabrintutosti i pozivom na hitnu reakciju stigao par dana prije nedavnog tragičnog ishoda nakon petosatne drame oko prebacivanja pacijenta radnika koji je pao sa skele na Ilidži 23.05.2016.? Šta će Ministarstvo zdravstva poduzeti po ovom pitanju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

„Pokrećem inicijativu za pokretanje obrazovnog programa za ortoprotetičke tehničare (izrađivače ortopedskih pomagala) u okviru sistema dodatnog osposobljavanja lica sa završenom srednjom stručnom spremom“

Odgovor:

O D G O V O R

Srednje škole zdravstvenog usmjerenja u trajanju od 4 školske godine trenutno školuju i produkuju kadar za 10 smjerova i to:
1. Medicinska sestra-tehničar
2. Akušersko ginekološka sestra-tehničar
3. Pedijatrijska sestra-tehničar
4. Laboratorijski tehničar
5. Sanitarno ekološki tehničar
6. Fizioterapeutski tehničar
7. Stomatološka sestra
8. Zubni tehničar
9. Farmaceutski tehničar
10. Psihogerijatrijska sestra-tehničar

Činjenica je da se svakodnevno javlja potreba za novim smjerovima, usko...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Več mjesecima imamo priliku da se suočavamo sa dijametralno suprotnim tj. apsolutno kontradiktornim informacijama kada je u pitanju stanje u UKCS.....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu koje odluke JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo naplaćuje participaciju za tretman manuelne masaže cijele kičme u iznosu 10 KM pacijentima upućenim na fizikalne terapije"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

„Kada možemo očekivati poduzimanje urgentnih mjera od strane Vlade KS, Ministarstva zdravstva KS, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, zdravstvenih ustanova u KS, odnosno izdavanje pismenih naredbi od strane nadležnih organa u KS, a u cilju sređivanja aktuelne situacije u pogledu zbrinjavnja bolesnika na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u KS, odnosno uspostavu adekvatne organizacije zbrinjavanja redovnih i urgentnih bolesnika u KS?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo zdravstva

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

Neformalnim putem ( portal SB) došla sam u posjedf dokumenta broj: 116-05-962616, 25.05.2016. pod nazivom prijedlog Zaključka Vladi KS kojim je navodno ministrica Zilha Ademaj dostavila prijedlog Zaključka Vladi KS koji predlaže Vladi £da se smijene članovi upravnog odbora i rukovodstvo KC na čelu sa direktoricom Sebijom Izetbgović.

Tražim odmah usmeni odgovor ministrice Zilhe Ademaj kako bi se poduzeli slijedeći koraci o tome da li je ministarstvo predalo dokument Vladi Kantona Sarajevo i ako nije da nas eventualno upozna sa svojim saznanjima o ovom komprometirajućem dokumentu.

Također od ministarstva Pravde i uprave, ministra Marija Nenadića tražim da informira ovu Skupštinu koji su slijedeći koraci kako bi se ovo pitanje riješilo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori