Zastupnička pitanja

Marijela Hašimbegović

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pokretanje postupka procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu ili ako postoji ovakva Studija tražim da se preispita uticaj na okoliš za prostorno plansku dokum.


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je inspekcijskih prekršajnih nalog/kazni plaćeno od strane KJKP u periodu od 01.01.2023. godine do danas? Tražim da mi se naznači vrsta prekršaja sa iznosom i sa koje budžetske stavke se vrši naplata ovih kazn


Damir Marjanović

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je ministrica odgoja i obraz.gđa.Hota Muminović upoznata sa činjenicom da je vijeće roditelja Osnovne škole Abdulah Nakaš podnijelo inicijativu da školsko igralište bude nazvano po poginulom maloljetnom borcu Karlu Ivandiću?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vladi KS organizira tematsku sjednicu pod radnim nazivom kurikularna reforma


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Šta su ministarstva uradila po pitanju zaštite prava i osiguranja neometanog nastavka školovanja učenika D.R. kojeg je majka drugog dječaka pretukla u prostorijama osnovne škole Saburina?


Arijana Memić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je ovo istovremeno donošenje naredbe o provođenju istrage i podizanju optužnice izuzetak ili česta pojava u radu Kantonalnog tužilaštva KS (a vezano za oca Nadin Smajlovići obuhvaćanje njega naredbom o provođenju istrage)?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li ste kao glavna tužiteljica pokrenuli disc.post.protiv službenika za informisanje koji je postupajući po zahtjevu Amine Smajlović donio Rješenje koje su Ombudsmeni BiH označili kao suprotno zakonu pa ste kanisje i Vi poništili..?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto se u predmetu ostećene Nadin Smajlović nikad nije pristupilo ispitivanju postojanja krivičnog djela iz člana 193. KZ FBiH, kao kr.dj.nedozvoljenog korištenja ličnih podataka


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Iz Tužilaštva je potekla info da Vi (Sabina Sarajlija) znate da je Dalida Burzić nezakonito otuđila dokumentaciju iz Kantonalnog tužilaštva KS a koja se odnosi na predmet Dženan Memić. Koje radnje ste poduzeli po tom pitanju?


Danijela Kristić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se status perspektivnog sportiste veže za školsku godinu, a ne kalendarsku


10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 180.000,00 KM


Admela Hodžić

18.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti su poduzete po pitanju mog Zaključka usvojenog na 52. Radnoj sj.Skupštine KS i kakve rezultate ste dobili?


Mersiha Mehmedagić

05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjene i dopune postojeće "Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji KS"


Ilijaz Pilav

10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koliki je ukuoan iznos sredstava doznačen za pomoć povratnicima u Srebrenici? Koliko udruženja i organizacija je dobilo sredstva, koji subjekti i iznosi sredstava? Koliko tih subjekata ima sjedište u Sarajevu ili izvan Srebrenice?


Davor Čičić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje posebnog zakona (Lex specialis) kojim bi se definiralo finansiranje institucijakulture sa nivoa BiH koje djeluje na prostoru KS iz budžeta KS, kao i njihova prava i obaveze po pitanju tog finansiranja i pravdanja utoška sredstava


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno postavljanje usporivača brzine na više lokacija u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, prije svega na prostoru kod Osnovne škole KŠC "Sv.Josip" i post.zvučne i svjetl.sing.upozorenja na lokaciji navedene škol


Smiljana Viteškić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Kada ćete u skupštinsku proceduru uputiti Strategiju razvoja kulture u KS 2022.-2027. g. i Zakon o kulturi KS


Elza Gaković

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je posjeta ministar Bečarević imao RCUO "smiljevići? Dali je upoznat sa programom aktivnosti predviđenih za 2023. godinu? Da li su realizirana sredstva predviđena za ovu namjenu izdvojena u Budžet KS za 2023. godinu


Sanela Klarić

19.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


Jelena Pekić

05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi realizacija refundacije troškova na ime plata, pripadajućih poreza i doprinosa, a po odobrenim sredstava u okviru Programa sufinansiranja saozapošljavanja za 2023. godinu


Vedrana Vujović

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu i dostavljanje Izvještaja o realizaciji projekta/programa za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i dr. pr.l.sa područja Srebenice, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zakona o Gorskoj službi spašavanja KS


Vedrana Vujović

30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Ministru saobraćaja, Adnanu Šteti:

Koliko je Ministarstvo saobraćaja KS izdalo Rješenja o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti za komunalna preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo u periodu od 01.03.2023.godine do danas?

i

Ministru komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Almiru Bečareviću:

Koliko radova u pojasu javne ceste su izvela preduzeća koja se nalaze pod vašim resorom u periodu od 01.03.2023.godine do danas?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 01-04-24618-14/23 MS od 09.08.2023. godine


Vildana Bešlija

12.09.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je dodjela šest taxi oznaka za prijevoz osoba sa invaliditetom?


Davor Čičić

22.08.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo:
1. Na dnevnom redu 8. radne sjednice Skupštine KS nalazi se izvještaj o radu KJP "Sarajevo-šume" za 2020. godinu. Prema posljednjim materijalima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće Baker Tilly Re Opinion doo Sarajevo koje je iskazalo svoje mišljenje sa rezervom što izražava sumnju da dijelovi finansijski izvještaja nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom preduzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka iz mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispoštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. Koji su konkretno resursi potreni i koja je konkretna pomoć potrebna od strane Skupštine KS, Vlade KS ioi Ministarstva privrede KS da bi KJP "Sarajevo-šume" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budući revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću a kako bi osnivač imao puno informaciju o radu i stanju u preduzeću koje upravlja značajnom imovinom građana KS?