Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, da mi odgovori; Šta je sa konkursom za
prijem pripravnika u KUCZ,koji je proveden,ali nikad nije realizovan.Obzirom da imam
informaciju kako fali veliki broj vatrogasaca,dali će biti realizovan ovaj konkurs ili će se isti
poništiti i ukoliko hoće zašto?


13.07.2021

Danijela Kristić

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Obzirom na odgovor KJKP GRAS-a 01-04-25258-10/21 navedenu inicijativu dostavljam Vama na nadležno postupanje.
S obzirom na veliku potrebu za mjestima za odlaganje otpadaka na tramvajskim i autobuskim stajalištima (GRAS-a i ev. ostala), molimo da se postave adekvatne korpe za otpatke na istim, te da se ustanovi nadležnost nad čistoćom stajališta (KJKP RAD ili KJKP GRAS), kao i dnevna rutina održavanja čistoće na istim. 
Uočiljivo je da su stajališta prljava, s razasutim otpacima unaokolo.


13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede KS i KJP ZOI '84 da mi dostave kompletnu informaciju vezanu za spor
sa Općinom Trnovo vezano za staze na Bjelašnici, i to:
KJP ZOI '84 da mi dostavi svu dokumentaciju vezano za staze ali i druge objekte na Bjelašnici i
Igmanu (dozvole za građenje, historijat objekata od ideje do upotrebnih dozvola) te šta je
poduzeto na uknjižbi i zaštt imovine?
Također tražim da se dostavi kompletna informacija o povlačenju zabilježbe spora od strane
uprave ZOI '84, šta su organi preduzeća poduzeli po tom pitanju, te šta je Ministarstvo privrede
poduzelo protv uprave koja je donijela odluku o povlačenju zabilježbe spora.
Molim Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da se očituje po pitanju upisa Općine kao vlasnika u
gruntu shodno dokumentaciji na osnovu koje ZOI polaže pravo na staze, te da se aktvno uključi,
ukoliko do sada nije, u ovaj predmet, i u suradnji sa KJP ZOI '84 pribavi i Skupštni KS prezentuje
dokumentaciju na osnovu koje je Općina Trnovo upisana kao vlasnik staze.
Sve gore spomenute molim za kompletnu informaciju o svim poduzetm radnjama na zaštt
imovine KJP ZOI '84 na Bjelašnici i Igmanu.


13.07.2021

Amra Hasagić

13.07.2021

13.07.2021

Danijela Kristić

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

Senad Hasanović

13.07.2021

Amel Mekić

23.06.2021

Sead Milavica

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se oformi stručno tijelo na
nivou Kantona Sarajevo koje bi vršilo verifikaciju lokacija privatnih, stambenih i
drugih objekata koje u svom sastavu sadrže azbest cementni materijal opasan po život
građana, sa ciljem stvaranja baze podataka radi daljih planiranja aktivnosti.


Jasmina Bišćević-Tokić

13.07.2021

13.07.2021

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Ministru komunalne privrede,infrastructure, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i preduzeću KJKP ''RAD" Sarajevo, da li je istina da se
dovodi u pitanje poslovanje preduzeća KJKP Rad Sarajevo, zbog neblagovremenog pokretanja
postupaka javnih nabavki koji su neophodni za rad preduzeća (nabavka goriva, guma, tehnički
pregled vozila itd)?


Hamed Aljović

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola” Ilidža zbog zloupotrebe položaja i nezakonitog otkaza Mehmedu Bajraktarević prof, muzičke kulture u JU“Osnovna Muzička Škola.”


Segmedina Srna-Bajramović

13.07.2021

Vildana Bešlija

13.07.2021

Smiljana Viteškić

13.07.2021

Amra Hasagić

13.07.2021

Elvis Vreto

13.07.2021

13.07.2021

Vedran Jakupović

13.07.2021

Neira Dizdarević

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Ministarstvu predškolskog, osnovnog i
srednjeg obrazovanja i Ministarstvu zdravstva upućujem inicijativu za angažovanje
asistenata medicinskog smjera (medicinske sestre i tehničari) u vrtićima u nadležnosti
JU Djeca Sarajeva i osnovnim školama, kako bi djeca sa dijagnosticiranim dijabetesom
imala brzu i adekvatnu asistenciju prilikom uzimanja inzulinske terapije.
Ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja asistenata, iniciram organizaciju programa
obuke za vaspitače/ice o načinu davanja inzulina i tretmana djece oboljele od dijabetesa.