Zastupnička pitanja

Jasmina Bišćević-Tokić

13.12.2019

13.12.2019

Neira Dizdarević

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

Vedran Jakupović

16.12.2019

Vildana Bešlija

17.12.2019

17.12.2019

Samir Suljević

18.12.2019

Arijana Memić

17.12.2019

Haris Pleho

18.12.2019

18.12.2019

Sabahudin Delalić

11.12.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.12.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „da se u Budžetu za 2020.godinu osigura 1 milion KM za završetak projekta izgradnje sportsko-rekreacionog centra s bazenenima na Dobrinji”.


11.12.2019

11.12.2019

Zvonko Marić

18.12.2019

18.12.2019

Senad Hasanović

13.12.2019

Elvis Vreto

16.12.2019

Bibija Kerla

11.12.2019

Vibor Handžić

16.12.2019

Samra Ćosović-Hajdarević

17.12.2019

Admela Hodžić

17.12.2019

Danijela Kristić

17.12.2019

Segmedina Srna-Bajramović

13.12.2019