Zastupnička pitanja

Papo Edina

Papo Edina

Puni tekst pitanja:

Izgubljena je funkcija trotoara, pločnika u našem Kantonu. Pogotovo u centralnoj zoni Grada Sarajevo.

Bezočno parkiranje svih vrsta automobila, motocikala i vožnja istih po pločnicima, uslovila je ogromnu štetu na mermernim pločama (koje su veoma, veoma skupe), na potezu Baščaršija-Higijenski zavod.

- Iz kojeg Budžeta će se popraviti oštećeno?
- Do kada ćemo trpjeti vandalizam nesavjesnih građana?
- Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi i sl.)?
- Koga će građani tužiti u slučaju povreda?
- Zašto postoje trotoari, tj. ulice , ceste i parkinzi?”

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničko pitanje

Odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:
„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog...


Puni tekst pitanja:

„Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi)?

Odgovor:

- o d g o v o r -

Parkiranje i zaustavljanje vozila u Kantonu Sarajevo regulisano je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, kao i kantonalnim propisima i to Odlukom o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 14/97, 22/97 i 11/98) i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 18/97).
U nadležnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo jeste da prati problematiku parkiranja i zaustavljanja vozila na trotoarima i zelenim površinama, te da predlaže i provodi mjere u cilju...


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

Kada će se jedan od centralnih dijelova grada Sarajeva, a radi se o ulici Ferhadija, širi dio Baščaršije, kao egzotični mamac za turiste, dovesti u red i pospremiti od invazije i terora prosjaka. Drugo pitanje glasi: KO su ljudi, da li igdje postoji ikakva evidencija, ko su ljudi koji svakodnevno na ovim lokacijama prose? Mi vidimo da su to očigledno socijalni slučajevi, da su to bolesni ljudi, da su to ljudi kojima je potrebna pomoć, koji godinama dolaze na ove lokacije, vidimo čak i djecu na koje motre određene osobe kako se građani prema njima ophode, dakle godinama dolaze, godinama građani udjeljuju pomoć ili sadaku. Kome se odnosi taj novac? Čak vidimo i žene sa malom djecom, bebama. Zašto ovo pitam? Zaista postoje mnoge pritužbe naših građana i stranaca da ne mogu mirno normalno šetati ovim dijelom grada, ne mogu posjećivati kulturno istorijske spomenike itd. Podsjećam ove godien su važne obljetnice. 100 godina obilježavanja od 1. Svjetskog rata. Mnogi projekti sporta i kulture su vezani za ovaj dio godine. Dakle zar je moguće da niko od ministarstava ne može barem ova udarna četiri mjeseca od juna do septembra sprovesti određenu akciju? Da li se tim ljudima može pomoći? Da li ih možemo pomaknuti iz ovog dijela grada? Da li ih možemo nahraniti smjestiti u određene ustanove? Pitam i samo mi nemojte odgovoriti da je za to nadležna opština. Sarajevo je prijestolinica, bio i ostat će, Sarajevo je grad ustoličen još od 15. vijeka. Čija je on nadležnost? Molim vas, mi koji ovdje živimo, koji predstavljamo našu državu i naš grad ponekad se crvenimo jer nismo u stanju riješiti problem koji sve sredine imaju. Od bogatih do manje bogatih. Od država u razvoju do onih koji su to davno završile. Molim vas mislim da je ovo ozbiljan problem i da se ovome treba posvetiti ozbiljna pažnja. Zaista mnoge strane kompanije TV snimaju ove ljude. Ja ne znam koliko ste vi u situaciji da prolazite Ferhadijom, ali tamo postoje ljudi koji su polugoli, prose. Stravičnu sliku dajemo jedne prijestolnice“.


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

Svjedoci smo sve većeg broja problema koji se javljaju zbog enormnog zagađenja vazduha u Kantonu Sarajevo. Zbog ogromne količine prljavih i štetnih materija kao što su sumpor, teški metali, prašina i drugi otrovi, najviše ispaštaju djeca, stare osobe, kao i građani.
Postavljam konkretan upit:
Da li se kontrolišu ložionice koje zagrijavaju kvartove u Sarajevu, koji se energent koristi, ugalj ili mazut i kakvog je kvaliteta?
Koju količinu sumpora sadrži ugalj ako se koristi u takvim kotlovnicama.
Da li postoje inspekcije koje su nadležne za kontrolu privatnih kuća, koje također imaju organizovano grijanje za više objekata?
Tražim da Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo što hitnije djeluje u okvirima svoje nadležnosti povodom rješavanja problema zagađenosti zraka u gradu Sarajevu, te da se inspekcije stave na raspolaganje da bi se ovaj problem počeo rješavati na dobrobit svih.

Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u skladu sa važećom regulativom iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka, provodi dvije vrsta monitoringa zraka i to: mjerenja zagađenosti ambijentalnog zraka putem Zavoda za javno zdravstvo Kantona i mjerenja emisije iz pojedinih izvora zagađenja, u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Kantona.
Monitoring ambijentalnog zraka se vrši sa tri automatske i tri manuelne stanice na lokacijama Alipašina ulica, Otoka i Ilidža, a u mrežu na području Kantona su uvezane i federalne stanice na Bjelavama i Ivan Sedlu....


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

Zašto se i pored određenog mjesta za prodaju popularno nazvanog "Pijaca Sirano" u prolazu i u Titovoj ulici prodaje roba sumnjivog kvaliteta i na ne prikladan način.
Podsjećam da se ovaj mali prostor, odmah do spomenika Oslobodiocima Grada Sarajeva, Vječna vatra iskorištava na ružan način.
Prodaja artikala poredanih na trotoar u kartonskim kutijama i na mjestu gdje u noćnim satima se odlažu veće količine smeća, odaje veoma ružnu sliku.
Umjesto da se prostor oko spomenika u centralnoj zoni grada bolje prezentira mi imamo divlju pijacu (buvljak) i deponiju smeća.
Pitam: "Šta rade kantonalne inspekcije i zašto se ovaj prostor značajan za Sarajevo i sarajlije bolje ne čuva i više poštuje

Odgovor:

Samim formiranjem i početkom rada, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je kao prioritetan zadatak postavila suzbijanje bespravnog prometa roba i bespravno zauzimanje javnih površina na području Kantona Sarajevo.

U cilju suzbijanja naprijed navedenog, cijeneći iskustva sa terena i problematiku s kojom se susreću inspekcijski organi određeno je 16 najkritičnijih lokacija na području KS gdje se vrši bespravan promet roba i zauzimanje javnih površina.

Poseban značaj i angažman inspekcijskih službi koje djeluju unutar ovog organa dat je suzbijanju bespravnog prometa na...


Puni tekst pitanja:

Molim Vas, šta je sa zahtjevom za postupanje koje je dostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade KS, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova a vezano za informaciju da je direktor Javne Ustanove Osnovne muzičke škole Ilidža opstruirao rad organa upravljanja na način da je knjigu protokola i pečat Škole učinio nedostupnim Školskom odboru, što ovom organu onemogućava donošenje valjanih odluka."
" Tražim odgobor od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva obarazovanja, nauke i maladih."
"Molim usmeni i pismeni odgovor"

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zahtjev za postupanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/04-38-23003/13 od 12.09.2013.godine, u skladu sa članom 230. stav 3. ZKP-a FBiH, dostavilo Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 26.09.2013.godine, na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.

Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija broj T 090 KTA 0057726 13 od 10.10.2013.godine, po kojem je postupljeno i Tužilaštvu je dostavljen...


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

"Grupa građana mjesnog područja Željeznička Novo Sarajevo suočena je sa evidentnim problemom saobraćaja u mirovanju kod stambenih objekata (ulice Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne kao i na potezu PU Novo Sarajevo).“

Odgovor:

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je način i uslovi korištenja javnih parking prostora. Legislativa koja reguliše uslove korištenja javnih parking prostora na području Kantona Sarajevo je:

  • “Odluke o sigurnosti i organizaciji promea” (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 14/97);
  • "Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja" ( 'Slutžbene novine Kantona Sarajevo' broj: 11/98, 22/97, 18/97);
  • Zaključak o cijenama parking karte ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 3/02);
  • Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području...

Papo Edina

Odgovor:

U 2012.godini iz razdjela Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Budžetom Kantona Sarajevo putem kreditnih sredstava planirano je 290.000,00 KM za korisnika Općinu Stari Grad, i to za projekat „Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i održavanje komunalne infrastrukture u Općini Stari Grad“. Općina Stari Grad se obratila ovome ministarstvu sa dokumentacijom (prema Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu) koja ispunjava uslove za prenos sredstava u iznosu od 284.113,53 KM, za projekat „Rekonstrukcija i...


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

" Zbog sve češćih špekulacija u Vladi Kantona i među našim kolegama u kantonalnom Parlamentu oko poslovanja ZOI'84 poslije nasilne smjene g-dina Salke Hasanefendića o obavezama i investicijama, te imenovanjima V.D. Nadzornog odbora i V.D. Direktorice, molimo da nam ministar privrede dostavi informaciju od zvanične revizorske kuće, a ne od V.D. Nadzornog odbora i V.D. Direktorice, o stanju ZOI'84, obavezama, projektima i poslovanju.

Molimo da nam dostavite i informaciju da li je tačno da je prekršen Statut ZOI'84 izborom V.D. Direktorice bez potrebnog iskustva (5 godina rukovodnog staža i 8 godina radnog staža). Izabrana V.D. Direktorica je vodila "Fitnes klub" i ima manje od 2,5 godina radnog staža, kao instruktor i trener.

Kako možete biti V.D. Direktor bez menadžerskog iskustva? Da li je tačno da V.D. Direktor i Nadzorni odbor imenuju izvršne direktore koje je još g-din Ajnadžić smjenio zbog kriminalnih radnji u ZOI'84.


Puni tekst pitanja:

„Poštovani ministre Lokmić,

Ne znam da li Vam je poznato da direktor Zavoda zdravstveog osiguranja KS, prof. Faris Gavrankapetanović, sklapa ugovor sa privatnom zdravstvenom ustanovom za patohistološku dijagnostiku, koja je, možda i najvažnija dijagnostička metoda jer odlučuje o sudbini pacijenta, o životu ili smtri, načinu liječenja, ishodu.....

Poznato je da velike zdravstvene kuće koje zapošljavaju više patologa konzilijarno odlučuju, a nerijetko traže mišljenje eminentnih patoloških ustanova iz inostranstva da bi došli do prave dijagnoze.

Radi svega gore navedenog smatram neprihvatljivim i neozbiljnim ovako važnu metodu kao što je PHD dijagnostika dati jednoj maloj zdravstvenoj ustanovi sa jednim patologom , dok Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, u koje je ovo društvo uložilo ogromna sredstva , stoji neiskorišteno“


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane dana, 30.01.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori”, zastupnica Edina Papo, postavila je slijedeće poslaničko pitanje:

 

            „Ministarstvo za Stambenu politiku je dobilo saglasnost za objavu Javnog konkursa u 2012.godini za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu stambene politike KS za radna mjesta na četiri pozicije; jedan stručni savjetnik i tri državna službenika. Pravo prvenstva bi imali uposlenici Ministarstva stambene politike koji su stekli VSS uz rad, a radili su kao namještenici više od 10 godina u organima uprave, a pogotovo za uposlenike kojima je Ministarstvo stambene politike platilo školovanje.

 

            Navedeni javni konkurs je objavljen 14.11.2012.godine u dnevnim novinama „Oslobođenje” i „Avaz”. Na isti se prijavio veliki broj kandidata.

 

            Konkurs je poništen 12.12.2012.godine po dolasku ministra Čedomira Lukića u Ministarstvo.

 

            Zašto je poništen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva stambene politike KS koji je donesen i usvojen u skladu sa propisima?

 

            Zašto je ministar unatoč novčanoj šteti od oko 6.000,00 KM, koju je nanio Ministarstvu poništavanjem konkursa bez ikakvog obrazloženja to uradio, a znamo da svaka objava bilo kojeg konkursa i poništavanjem istog se plaća iz Budžeta KS?

 

            Od uvaženog ministra tražim pismeni odgovor.”


Puni tekst pitanja:

Prema Vašem dopisu br. 01-05-944/13 od 31.01.2013. godine, zastupnica Edina Papo je na    23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 30.01.2013. godine u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori" postavila zastupničko pitanje, koje glasi:

"Već nekoliko puta su upućivana poslanička pitanja koja su vezana za sanaciju fasada, krovova, liftova. Također su se građani obraćali sa istim pitanjima jer i njima nije bio jasan sam postupak utvrđivanja rang listi, odnosno liste adresa i zgrada po prioritetima, ko ih utvrđuje, ko provodi postupak Javnih nabavki, na osnovu čega neke zgrade budu uvrštene na listu prioriteta, a neke ne, kako se odabiraju najpovoljniji izvođači (građevinske firme)?

Na primjer, zgrada u Ul. Hadželi je sanirana a nije bila na listi prioriteta za 2012. godinu.

Od uvaženog ministra tražim pismeni odgovor.“


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

„Uvaženog Ministra zdravstva Kantona Sarajevo, G-dina Lokmića i uvaženog Direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja, G-dina Gavrankapetanovića, pitam:
Kako je moguće i ko će snositi odgovornost da nakon nezakonito donesene Odluke Vlade Kantona Sarajevo o razrješenju članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja, a koje je uradjeno 06.12.2012. godine, razriješeni članovi nisu do 24.12.2012. godine primili rješenje o razrješenju ?


Puni tekst pitanja:

„Da li je tačno da je G-dja, Zlata Hašimbegović, šefica Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, dok je obavljala funkciju predsjendice Upravnog odbora Javne ustanove Fakultet zdravstvenih studija , u tu Javnu ustanovu zaposlena njena kćerka, Selma Hašimbegović-Ibrahimović, u statusu asistenta na predmetu „Primjenjena epidemologija u okolinskom zdravlju“.


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

“Zašto Trg Harem Kalin hadži Alijine džamije već duže vrijeme izgleda veoma zapušteno i zabo-ravljeno”?
Do konkretnog rješenja ovog prostora, želi da se ovaj prostor uredi i adekvatno ogradi, te da se is-taknu iskopine koje su tamo pronađene i na kraju posadi određena hortikultura.


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

„Da li je svečana sjednica u povodu 1.marta Dana nezavisnosti BiH bila obavezujuća, pitam za one koji su primili ovakav poziv?“


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

„Da li je moguće „stati u kraj“ prebrzoj i prebučnoj vožnji motociklistim, u večernjim satima, u centru grada, posebno u ulicama Titova i Obala Kulina bana, kada je naviše šetača,starijih, omladine i djece upravo u tim ulicama?“


Puni tekst pitanja:

„“Ko je dao dozvolu da se preko spomenika antifašizmu i oslobodiocima Sarajeva, kod Vječne vatre u Ulici Titova, postavi reklamni pano koji gotovo u cijelosti zaklanja ovaj značajan spomenik kulture i graditeljkskog naslijeđa?“


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

Na 30.oj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 13.11.2013.godine, zastupnica Edina Papo u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je sljedeću inicijativu:
„Pokrećem inicijativu da se zaustave sva imenovanja menadžera u JKP i KJKP dok Skupština Kantona Sarajevo ne bude razmatrala njihove izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2012.godinu“

Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.
U pogledu imenovanja menadžera u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima koja su pod resorom ovoga ministarstva obavještavamo Vas da sva imenovanja direktora u preduzećima vrše nadzorni odbori preduzeća, a nadzorne odbore imenuju skupštine preduzeća.
Članom 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 8/05) regulisano je da:
„ Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata koji po menadžerskim...