Poslaničko pitanja koje su vezana za sanaciju fasada, krovova, liftova

Papo Edina
Pitanje

Prema Vašem dopisu br. 01-05-944/13 od 31.01.2013. godine, zastupnica Edina Papo je na    23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 30.01.2013. godine u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori" postavila zastupničko pitanje, koje glasi:

"Već nekoliko puta su upućivana poslanička pitanja koja su vezana za sanaciju fasada, krovova, liftova. Također su se građani obraćali sa istim pitanjima jer i njima nije bio jasan sam postupak utvrđivanja rang listi, odnosno liste adresa i zgrada po prioritetima, ko ih utvrđuje, ko provodi postupak Javnih nabavki, na osnovu čega neke zgrade budu uvrštene na listu prioriteta, a neke ne, kako se odabiraju najpovoljniji izvođači (građevinske firme)?

Na primjer, zgrada u Ul. Hadželi je sanirana a nije bila na listi prioriteta za 2012. godinu.

Od uvaženog ministra tražim pismeni odgovor.“