Izgubljena je funkcija trotoara, pločnika u našem Kantonu. Pogotovo u centralnoj zoni Grada Sarajevo

Papo Edina
Pitanje

Izgubljena je funkcija trotoara, pločnika u našem Kantonu. Pogotovo u centralnoj zoni Grada Sarajevo.

Bezočno parkiranje svih vrsta automobila, motocikala i vožnja istih po pločnicima, uslovila je ogromnu štetu na mermernim pločama (koje su veoma, veoma skupe), na potezu Baščaršija-Higijenski zavod.

- Iz kojeg Budžeta će se popraviti oštećeno?
- Do kada ćemo trpjeti vandalizam nesavjesnih građana?
- Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi i sl.)?
- Koga će građani tužiti u slučaju povreda?
- Zašto postoje trotoari, tj. ulice , ceste i parkinzi?”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

B. Odgovor na poslaničko pitanje

Odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:
„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom.
(2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. “
I pored ograničenih ljudskih resursa, jer postupanje po Zakonu o osnovama bezjednosti saobraćaja na putevima u BiH, nije jedina nadležnost ovog Ministarstva, u periodu januara-juni 2014.godine, policijski službenici ovog Ministarstva su izdali ukupno 25 324 prekšajna naloga, zbog nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, od čega su policijski službenici PS Stari grad Sarajevo i PS Centar Sarajevo izdali 9 415 prekršajnih naloga.
Pored navedenog, specijalnim vozilom „Pauk”, izvršeno je premještanje 1 311 vozila, od čega su policijski službenici PS Stari grad Sarajevo i PS Centar Sarajevo, izvršili premještanje 705 vozila.
U cilju rješavanja problema, koji je više nego evidentan, predlažemo sljedeće:

1. Da se izgradi veći broj parking mjesta, jer prema našim podacima, broj parking mjesta na kojima se vrši naplata je oko 8 000, dok je na području Kantona Sarajevo registrovano više od 100 000 vozila.
2. Da se smanji cijena korištenja parkinga, gdje bi se većom izmjenom vozila postigao isti finansijski efekat, a ujedno znato doprinijelo bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
3. Da se fizičkim prekrekama- pneumatskim stubićima onemogući ulazak u pješačku zonu, vozilima koja za to nemaju propisano odobrenje.
4. Da se ne izdaju odobrenja za ulazak vozila u pješačku zonu, čije je osovinsko opterećenje ili ukupna masa, veća od propisane.
5. Rješiti problem pristupa prodajnim i uslužnim objektima u ul. Maršala Tita, zbog čega je najvjerovatnije došlo do oštećenja trotoara u istoj.
ODGOVOR 2:
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upoznata je są navedenim problemom i u okviru svojih nadležnosti pokušava uticati na rješavanje istog. Što se tiče Vašeg pitanja, obavještavamo Vas da je Direkcija za puteve zadnjih godina vršila popločavanje trotoara i sanaciju kamenih ploča na području Općine Centar, ulica Maršala Tita, dionica od Vječne vatre do ulice Radićeva. U sklopu tih radova podignut je nivo trotoara, kako bi se spriječilo penjanje vozila na isti. Takođe, Direkcija je finansirala i ugradnju kamenih ploča na području Općine Stari Grad. Međutim, obaveza održavanja trotoara je u nadležnosti općina na kojima se predmetni trotoari nalaze. U dijelu sankcija za nesavjesne vozače postupa se prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službene novine BiH" broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), za čije je provođenje nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.