Molim Vas, šta je sa zahtjevom za postupanje koje je dostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade KS, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova a vezano za informaciju da je direktor Javne Ustanove Osnovne muzičke škole Ilidža opstruirao rad organa upra

Papo Edina
Pitanje

Molim Vas, šta je sa zahtjevom za postupanje koje je dostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade KS, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova a vezano za informaciju da je direktor Javne Ustanove Osnovne muzičke škole Ilidža opstruirao rad organa upravljanja na način da je knjigu protokola i pečat Škole učinio nedostupnim Školskom odboru, što ovom organu onemogućava donošenje valjanih odluka."
" Tražim odgobor od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva obarazovanja, nauke i maladih."
"Molim usmeni i pismeni odgovor"

Odgovor: 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zahtjev za postupanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/04-38-23003/13 od 12.09.2013.godine, u skladu sa članom 230. stav 3. ZKP-a FBiH, dostavilo Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 26.09.2013.godine, na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.

Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija broj T 090 KTA 0057726 13 od 10.10.2013.godine, po kojem je postupljeno i Tužilaštvu je dostavljen operativni materijal našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 28.11.2013.godine.

Predlažemo da se za dozvolu davanja informacija o vršenju predistražnih radnji obratite Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, pozivom na njihov broj predmeta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prenosi poslaničko pitanje u izvornom obliku, bez korekcije tehničkih grešaka.