Zašto se i pored određenog mjesta za prodaju popularno nazvanog "Pijaca Sirano" u prolazu i u Titovoj ulici prodaje roba sumnjivog kvaliteta i na ne prikladan način.

Papo Edina
Pitanje

Zašto se i pored određenog mjesta za prodaju popularno nazvanog "Pijaca Sirano" u prolazu i u Titovoj ulici prodaje roba sumnjivog kvaliteta i na ne prikladan način.
Podsjećam da se ovaj mali prostor, odmah do spomenika Oslobodiocima Grada Sarajeva, Vječna vatra iskorištava na ružan način.
Prodaja artikala poredanih na trotoar u kartonskim kutijama i na mjestu gdje u noćnim satima se odlažu veće količine smeća, odaje veoma ružnu sliku.
Umjesto da se prostor oko spomenika u centralnoj zoni grada bolje prezentira mi imamo divlju pijacu (buvljak) i deponiju smeća.
Pitam: "Šta rade kantonalne inspekcije i zašto se ovaj prostor značajan za Sarajevo i sarajlije bolje ne čuva i više poštuje

Odgovor: 

Samim formiranjem i početkom rada, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je kao prioritetan zadatak postavila suzbijanje bespravnog prometa roba i bespravno zauzimanje javnih površina na području Kantona Sarajevo.

U cilju suzbijanja naprijed navedenog, cijeneći iskustva sa terena i problematiku s kojom se susreću inspekcijski organi određeno je 16 najkritičnijih lokacija na području KS gdje se vrši bespravan promet roba i zauzimanje javnih površina.

Poseban značaj i angažman inspekcijskih službi koje djeluju unutar ovog organa dat je suzbijanju bespravnog prometa na frekventnim lokalitetima Kantona Sarajevo, između ostalih i lokalitetima u ul. Titova odnosno prostor oko spomenika Oslobodiocima grada - Vječna vatra.

Za navedene aktivnosti su se u toku ovog kao i prethodnog mjeseca formirali mobilni timovi u saradnji sa pripadnicima policije koji rade u dvije smjene i to u periodu od 10,00-14,00 sati i 16,00 - 22,00 sata.

Na lokaciji oko spomenika Oslobodiocima grada -Vječna vatra vršeni su inspekcijski nadzori od strane tržišno-turističke i komunalne inspekcije u više navrata u toku 2013. godine. Nadzori su vršeni i u toku mjeseca novembra i to u dane 06, 24 i 29.11.2013. godine kojom prilikom u momentu nadzora nisu zatečena lica da obavljaju bespravan promet robe.

Naglašavamo da u cilju rješavanja navedene problematike, inspektori ovog organa ulažu velike napore, međutim svjesni smo da isto nije dalo rezultate odnosno da su rezultati kratkotrajni.
Naime lica zatečena u prekršaju pojavljuju se kao višestruki povratnici, i među istim je određeni broj stranih državljana što predstavlja problem kod procesuiranja pred nadležnim sudom.

Ono što moramo naglasati, uz puno uvažavanje neovisnosti u radu sudova, je činjenica da su sudske kazne blage prema ovim učiniocima prekršaja, što iste dodatno podstiče da se ponavljaju u prekršaju.

Naime, prilikom sudskog odlučivanja, od strane postupajućeg sudije cijene se olakšavajuće okolnosti i socijalni status učinioca prekršaja, te obzirom da se radi o uličnim prodavačima koji su u pravilu nezaposleni, najčešće se izriče mjera ukor ili uvjetna osuda. Samim postupanjem suda na ovaj način prestaje uticaj ovog organa na ishod prekršajnog postupka, a u pravila samim odlaskom inspektora na drugu lokaciju učinioci prekršaja ponovo nastavljaju sa radom. Pojačan nadzor u navedenoj oblasti vršen je u različitim vremenskim intervalima tokom godine, rad je organiziran u dvije smjene i u dane vikenda.

U toku ove godine, prilikom inspekcijskih nadzora po osnovu bespravnog prometa roba, izuzeta je roba u vrijednosti cca 40.000,00 KM, podneseno 37 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 345 prekršajnih naloga čija je novčana vrijednost 103.500, 00 KM.

Sve gore navedeno ne daje trajna rješenja, pa smatramo potrebnim istaći da se navedeno pitanje može rješiti isključivo donošenjem zakonskih propisa koji bi navedeno pitanje uredili na drugačiji način.

Naime, neophodno je po ugledu na okruženje formirati komunalnu policiju koja bi vršila nadzor između ostalog i na navedene okolnosti čime bi se rasterila tržišno- turistička i komunalna inspekcija i samim tim stekli uslovi da ove inspekcije obavljaju složenije poslove utvrđene u zakonima koji regulišu nadležnost inspekcijskih službi.