Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim za pojašnjenje koji zakonski propisi regulišu prenamjenu stambenog prostora (stana) u poslovni proctor, te koji javni organ je nadležan za nadzor tog postupka.


Danijela Kristić

20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu akta broj 05/03-19-51808-84/22 TD od 15.02.2023. godine koje ste mi dostavili, kao i drugih akata i informacija od strane etažnih vlasnika OKI Upravitelj ne izrađuje godišnje izvještaje shodno članu 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službene novine KS 19/17) prema kojem izvještaj sadrži za sve rashode podatke o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu nastanka rashoda i iznosu rashoda, već se oni samo zbirno navode poput stavke „USLUGA UPRAVITELJA“.

Budući sam i ranije upozoravala na ovakvu pojavu, da je Ministarstvo čak izradilo i urnek godišnjeg izvještaja, molim da provedete nadzor na upravnikom OKI Upravitelj i kaznite ih shodno članu 70. stav (1) tačka i) zbog neizvršavanja obaveze iz člana 41. stav (1) tačka l), a sve u vezi člana 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službene novine KS 19/17).


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za produženje saobraćajnih traka za bočna skretanja gdje je to moguće na raskrsnicama glavne gradske saobraćajnice, jer su nedovljne dužine te automobili zbog toga zau-zimaju još jednu dodatnu traku, te se stvara dodatna gužva na raskrsnicama.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo podnosim inicijativu da se za sve članove pomenutog udruženja omogući besplatan ulazak na zaštićena područja na kojima se ulazak naplaćuje.


27.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izradi registar oboljelih od dijabetesa tip 1.


10.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da resorno ministarstvo utvrdi prijedlog Odluke o proglašenju udruženja koja direktno rade sa djecom sa poteškoćama u razvoju od posebnog interesa za Kanton Sarajevo i dostavi Skupštini KS na nadležno odlučivanje.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata sve usluge GRAS-a budu besplatne.


27.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo podnosim inicijativu da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata pokrenete poseban program poticaja i sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja bivših maloljetnih boraca.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite kopije sljedećih dokumenata:

1. Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika o izboru predstavnika etažnih vlasnika na adresi Se-mira Frašte 1,2

2. Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika o potpisivanju ugovora sa izabranim upravnikom na pomenutoj adresi, kao i kopiju ugovora između etažnih vlasnika i upravnika

3. Godišnje planove i izvještaje za 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. godinu sa SVIM podacima shodno članu 45. i 46. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17)

4. Sve kopije naloga i dokumente o rashodima u 2020. godini sa računa zgrade Semira Frašte 1 za “USLUGA UPRAVITELJA” pod šifrom 2051 u iznosu 3256,75 KM, za “KOOPERANTSKA USLUGA” pod šifrom 2052 u iznosu 70,20 KM, za “IZLAZAK NA INTERVENCIJU” pod šifrom 2100 u iznosu 238,68 KM, za “RAD STRUČNOG LICA PO NORMA SATU” pod šifrom 2103 u iznosu 661,05 KM, za “UTROŠENI MATERIJAL” pod šifrom 2999 u iznosu 561,46 KM

5. Sve kopije naloga i dokumente o rashodima u 2021. godini sa računa zgrade Semira Frašte 1 za “USLUGA UPRAVITELJA” pod šifrom 2051 u iznosu 3730,44 KM, za “IZLAZAK NA INTERVENCIJU” pod šifrom 2100 u iznosu 336,96 KM, za “RAD STRUČNOG LICA PO NORMA SATU” pod šifrom 2103 u iznosu 1076,40 KM, za “UTROŠENI MATERIJAL” pod šifrom 2999 u iznosu 1249,05 KM

Odgovor:

KOmpletan odgovor nalazi se u prostorijama Službe za skupštinske poslove


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se finansiraju troškovi nabavke kontinuiranih mjerača - senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi za sve oboljele od dijabetesa tipa 1, kao što je regulisano u drugim kantonima.


20.06.2023

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće, odnosno utvrđena vrijednost građevinskog dijela objekta u izgradnji, ne prelazi iznos od 180.000,00 KM, prema ugovoru o kupoprodaji stana ili kuće, odnosno rješenju nadležnog organa o uplati naknade za izgradnju skloništa, poveća na iznos od 200.000,00 KM zbog povećanja cijene nekretnina, te da se javni poziv proširi i na kategoriju samohranih majki


08.03.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da ponovite nadzor jer održavatelj liftova pravno lice “WORKER-ELEVATOR INŽINJERING” d.o.o. Sara-jevo ima odobrenje o stručnoj osposobljenosti broj 01-31-89-XII/22 od 12.12.2022. godine izdato od imeno-vanog tijela ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, te ispunjava sve zakonske obaveze vezane za Naredbu o sig-urnosti liftova. U prilogu inicijative dostavljam kopiju odobrenja o stručnoj osposobljenosti.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite kopiju Rješenja koje ste donijeli nakon inspekcijskog nadzora u ulici Semira Frašte 1 u novembru 2022. godine.


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za popravak znaka za pješački prijelaz ispred škole sa svjetlosnim upozorenjem koje trenutno ne radi


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se dodijeli isti status i pravo djeci logoraša prili-kom zapošljavanja u kantonalne institucije kao što to imaju djeca šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da za sve borce, veterane ne važe propisi koji se odnose na prekopavanje grobnog mjesta nakon isteka 10 godina neplaćanja zakupnine.


Danijela Kristić

07.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu zahtjeva etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na adresi Kolodvorska broj 3 gdje su etažni vlasnici donijeli odluku da pravno lice “Worker-elevator inžinjering” preuzme održavanje liftova na pomenutoj adresi, a što Sarajevostan d.d. kao upravnik odbija izvršiti.

Upravnik postupa suprotno članu 50. stav (1) tačka c), a sve u vezi sa članom 29. stav (2) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17)

Upravnik je postupio i suprotno nalogu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj 05/03-19-1972/21 od 22.01.2021. godine, a sve u suprotnosti sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-39939-4/20 od 03.11.2020. godine.

Upravnik je također postupio suprotno članu 35. stav (1), te članu 97. stav (1) i (3) Zakona ostvarnim pravima (Službene novine FBIH 66/13).


04.04.2023
Puni tekst pitanja:

Kolika je cijena redovnog tehničkog pregleda lifta u Kantonu Sarajevo, na osnovu kojih parame-tara je donešena i ko je kreirao tu cijenu.


07.02.2023
Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od nadležnih kantonalnih javnih organa da se isplate ostali doprinosi za Hujić Senada bivšeg uposlenika GRAS-a odnosno u potpunosti izvrši presuda Vrhovnog suda FBIH broj 65 0 Rs 5333536 22 Rev


07.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe porodice Delić koja ima prebivalište na adresi Džemala Bijedića 279L molim gore pomenute javne organe da izvrše inspekcijski nadzor u okviru svoje zakonske nadležnosti.

Porodica Delić već dvije godine ima problem sa ogromnom količinom vlage koja se pojavljuje u njihovom stanu koja i pored korištenja uređaja za odvlaživanje (Trotec) se nastavlja pojavljivati.

Zgrada na pomenutoj adresi je imala pojavu vlage i sličnih problema u više stambenih jedinica koje su se pojavljivale zbog nepravilno izvedenih građevinski radova na prostorima za reklame na fa-sadama zgrade.

Radovi su se obavili i na fasadi reklamnog prostora koji je vanjski zid stana porodice Delić, ali to nije riješilo problem.


04.04.2023
Puni tekst pitanja:

Da li postoji zakonska prepreka da redovni godišnji tehnički pregled liftova u Kantonu Sarajevo pada na teret budžeta Kantona Sarajevo a ne vlasnika, jer plaćanje ove dažbine, uz redovno mjesečno plaćanje održavanje lifta, enormno opterećuje račun etažnih vlasnika.


04.04.2023
Puni tekst pitanja:

Da li etažni vlasnici imaju mogućnosti odabrati jedno od Imenovanih tijela za tehnički pregled lifta, odnosno ko sklapa ugovor sa ovim tijelom i na osnovu čega.


Danijela Kristić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da li etažni vlasnici u skladu sa članom 41. stav (1) tačka m) mogu podnijeti zahtjev upravniku za godišnji izvještaj o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade u prethodnoj kalendarskoj godini putem elektronske pošte, te isti dobiti elektronskim putem?


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim gore spomenute javne organe i preduzeća da poduzme sve potrebne korake iz svoje nadležnosti za rješavanje divlje deponije kod kontejnera u ulici Zdenka Markulja.
Također molim da se na osnovu zahtjeva građana postave nedostajući kontejneri.