Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

27.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo podnosim inicijativu da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata pokrenete poseban program poticaja i sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja bivših maloljetnih boraca.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite kopije sljedećih dokumenata:

1. Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika o izboru predstavnika etažnih vlasnika na adresi Se-mira Frašte 1,2

2. Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika o potpisivanju ugovora sa izabranim upravnikom na pomenutoj adresi, kao i kopiju ugovora između etažnih vlasnika i upravnika

3. Godišnje planove i izvještaje za 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. godinu sa SVIM podacima shodno članu 45. i 46. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17)

4. Sve kopije naloga i dokumente o rashodima u 2020. godini sa računa zgrade Semira Frašte 1 za “USLUGA UPRAVITELJA” pod šifrom 2051 u iznosu 3256,75 KM, za “KOOPERANTSKA USLUGA” pod šifrom 2052 u iznosu 70,20 KM, za “IZLAZAK NA INTERVENCIJU” pod šifrom 2100 u iznosu 238,68 KM, za “RAD STRUČNOG LICA PO NORMA SATU” pod šifrom 2103 u iznosu 661,05 KM, za “UTROŠENI MATERIJAL” pod šifrom 2999 u iznosu 561,46 KM

5. Sve kopije naloga i dokumente o rashodima u 2021. godini sa računa zgrade Semira Frašte 1 za “USLUGA UPRAVITELJA” pod šifrom 2051 u iznosu 3730,44 KM, za “IZLAZAK NA INTERVENCIJU” pod šifrom 2100 u iznosu 336,96 KM, za “RAD STRUČNOG LICA PO NORMA SATU” pod šifrom 2103 u iznosu 1076,40 KM, za “UTROŠENI MATERIJAL” pod šifrom 2999 u iznosu 1249,05 KM

Odgovor:

KOmpletan odgovor nalazi se u prostorijama Službe za skupštinske poslove


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se finansiraju troškovi nabavke kontinuiranih mjerača - senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi za sve oboljele od dijabetesa tipa 1, kao što je regulisano u drugim kantonima.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće, odnosno utvrđena vrijednost građevinskog dijela objekta u izgradnji, ne prelazi iznos od 180.000,00 KM, prema ugovoru o kupoprodaji stana ili kuće, odnosno rješenju nadležnog organa o uplati naknade za izgradnju skloništa, poveća na iznos od 200.000,00 KM zbog povećanja cijene nekretnina, te da se javni poziv proširi i na kategoriju samohranih majki


08.03.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da ponovite nadzor jer održavatelj liftova pravno lice “WORKER-ELEVATOR INŽINJERING” d.o.o. Sara-jevo ima odobrenje o stručnoj osposobljenosti broj 01-31-89-XII/22 od 12.12.2022. godine izdato od imeno-vanog tijela ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, te ispunjava sve zakonske obaveze vezane za Naredbu o sig-urnosti liftova. U prilogu inicijative dostavljam kopiju odobrenja o stručnoj osposobljenosti.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite kopiju Rješenja koje ste donijeli nakon inspekcijskog nadzora u ulici Semira Frašte 1 u novembru 2022. godine.


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za popravak znaka za pješački prijelaz ispred škole sa svjetlosnim upozorenjem koje trenutno ne radi


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se dodijeli isti status i pravo djeci logoraša prili-kom zapošljavanja u kantonalne institucije kao što to imaju djeca šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da za sve borce, veterane ne važe propisi koji se odnose na prekopavanje grobnog mjesta nakon isteka 10 godina neplaćanja zakupnine.


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu akta broj 05/03-19-51808-84/22 TD od 15.02.2023. godine koje ste mi dostavili, kao i drugih akata i informacija od strane etažnih vlasnika OKI Upravitelj ne izrađuje godišnje izvještaje shodno članu 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službene novine KS 19/17) prema kojem izvještaj sadrži za sve rashode podatke o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu nastanka rashoda i iznosu rashoda, već se oni samo zbirno navode poput stavke „USLUGA UPRAVITELJA“.

Budući sam i ranije upozoravala na ovakvu pojavu, da je Ministarstvo čak izradilo i urnek godišnjeg izvještaja, molim da provedete nadzor na upravnikom OKI Upravitelj i kaznite ih shodno članu 70. stav (1) tačka i) zbog neizvršavanja obaveze iz člana 41. stav (1) tačka l), a sve u vezi člana 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službene novine KS 19/17).


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za produženje saobraćajnih traka za bočna skretanja gdje je to moguće na raskrsnicama glavne gradske saobraćajnice, jer su nedovljne dužine te automobili zbog toga zau-zimaju još jednu dodatnu traku, te se stvara dodatna gužva na raskrsnicama.


15.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo podnosim inicijativu da se za sve članove pomenutog udruženja omogući besplatan ulazak na zaštićena područja na kojima se ulazak naplaćuje.


27.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izradi registar oboljelih od dijabetesa tip 1.


Danijela Kristić

07.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe porodice Delić koja ima prebivalište na adresi Džemala Bijedića 279L molim gore pomenute javne organe da izvrše inspekcijski nadzor u okviru svoje zakonske nadležnosti.

Porodica Delić već dvije godine ima problem sa ogromnom količinom vlage koja se pojavljuje u njihovom stanu koja i pored korištenja uređaja za odvlaživanje (Trotec) se nastavlja pojavljivati.

Zgrada na pomenutoj adresi je imala pojavu vlage i sličnih problema u više stambenih jedinica koje su se pojavljivale zbog nepravilno izvedenih građevinski radova na prostorima za reklame na fa-sadama zgrade.

Radovi su se obavili i na fasadi reklamnog prostora koji je vanjski zid stana porodice Delić, ali to nije riješilo problem.


04.04.2023
Puni tekst pitanja:

Da li postoji zakonska prepreka da redovni godišnji tehnički pregled liftova u Kantonu Sarajevo pada na teret budžeta Kantona Sarajevo a ne vlasnika, jer plaćanje ove dažbine, uz redovno mjesečno plaćanje održavanje lifta, enormno opterećuje račun etažnih vlasnika.


04.04.2023
Puni tekst pitanja:

Da li etažni vlasnici imaju mogućnosti odabrati jedno od Imenovanih tijela za tehnički pregled lifta, odnosno ko sklapa ugovor sa ovim tijelom i na osnovu čega.


07.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu zahtjeva etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na adresi Kolodvorska broj 3 gdje su etažni vlasnici donijeli odluku da pravno lice “Worker-elevator inžinjering” preuzme održavanje liftova na pomenutoj adresi, a što Sarajevostan d.d. kao upravnik odbija izvršiti.

Upravnik postupa suprotno članu 50. stav (1) tačka c), a sve u vezi sa članom 29. stav (2) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17)

Upravnik je postupio i suprotno nalogu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj 05/03-19-1972/21 od 22.01.2021. godine, a sve u suprotnosti sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-39939-4/20 od 03.11.2020. godine.

Upravnik je također postupio suprotno članu 35. stav (1), te članu 97. stav (1) i (3) Zakona ostvarnim pravima (Službene novine FBIH 66/13).


04.04.2023
Puni tekst pitanja:

Kolika je cijena redovnog tehničkog pregleda lifta u Kantonu Sarajevo, na osnovu kojih parame-tara je donešena i ko je kreirao tu cijenu.


07.02.2023
Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od nadležnih kantonalnih javnih organa da se isplate ostali doprinosi za Hujić Senada bivšeg uposlenika GRAS-a odnosno u potpunosti izvrši presuda Vrhovnog suda FBIH broj 65 0 Rs 5333536 22 Rev


Danijela Kristić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe mnogobrojnih građana Kantona Sarajevo, a sve u vezi člana 101. Zakona o zaštiti potrošača u BIH, obraćam se zbog problema sa kojima se susreću kao korisnici usluge isporuke toplotne energije od strane KJKP Toplane Sarajevo. Mnogi građani su zbog povećanih cijena odlučili zatražiti isključenje sa sistema i raskinuti ugovor sa navedenim javnim preduzećem, međutim konstantan odgovor koji dobivaju da je nemoguće se iz tehničkih razloga isključiti iz sistema grijanja, te su primorani koristiti uslugu koju ne žele. Da li se na ovakav način krše njihova potrošačka prava?


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada pravnog lica Slastičarna La Delicia zbog protuzakonitog odlaganja otpada u kontejnere koje koriste građani u Jukićevoj ulici čime redovno zatrpavaju kontejnere, te građani ne mogu odložiti svoj otpad. Prema važećim za-konskim propisima svako pravno lice mora posjedovati vlastite posude za odlaganje otpada, te u iste odlagati svoj vlastiti otpad.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Služba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo redovno dostavlja informaciju o neopravdanim izostancima zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo sa radnih sjednica Komisiji za izbor i imenovanja i administrativna pitanja za postupanje po članu 105. stav (2), a sve u vezi sa članom 104. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo prema kojem se zastupnicima zbog neopravdanih izostanaka sa sjednica umanjuje paušal za 30% po izostanku.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite kopije prijedloga godišnjih planova koje upravnici shodno članu 41. stav (1) tačka k), kao i godišnje izvještaje shodno članu 41. stav (1) tačka l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17) su u obavezi da izrade i to za adrese:
Džemala Bijedića kompleks garaža 279B,279C,279D,279E
Džemala Bijedića kompleks garaža 279G,279H,279F,279J
Džemala Bijedića kompleks garaža 279K,279L


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da me obavijestite šta je do sada učinjeno na sanaciji oštećenja rezervoara za vodu Skenderija.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada u naselju Tibra-Stup od strane pravnih lica, odnosno poslovnih prostora. Molim da provjerite da li svaki poslovni prostor ima odvojene posude za odlaganje otpada shodno zakonskoj obavezi