Zastupnička pitanja

Sabahudin Delalić

Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

" Tražim da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na internet stranici objavljuje statističke pokazatelje kriminaliteta, ažurno do tekućeg mjeseca. Tražim da podaci uključe pokazatelje djelovanja sistema za prijavu korupcije. Tražim da ovi podaci dolaze iz baze podataka kako bi oštećeni ali i svi građani mogli pratiti rješavanje krivičnih djela" .


Puni tekst pitanja:

Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige i završeno, po godinama? Zašto Registar nije dostupan javno – iniciram da se objavi? Na osnovu kojih procedura radi Uprava i koje podatke ima? Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno" ?

Odgovor:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"

Prema ažuriranim podacima iz 2016.godine upisano je:
2.
- 648 (slovima:šeststotinaičetrdesetosam) pravnih subjekata koji koriste imovinu Kantona
Sarajevo;
- površina upisanih nekretnina koja se odnose na zemljište iznosi 41 ha, 9561a i 57m2;
- površina upisanih...


Puni tekst pitanja:

" Kolika je procjena broja divljih svinja na KS? Koliko je zabilježeno upada i štete od divljih svinja na usjevma? Molim tabelarni prikaz za zadnjih 10 godina odnosno u periodu 2007.-2016. godine. Kome se mogu obratiti ugroženi građani? Da li postoji navika prijavljivanja? Da li je ovo prepoznato kao problem i koje su mjere poduzete" ?


Puni tekst pitanja:

Da li može biti osigurana puna informacija o regulacionim planovima na internet stranici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, što znači da tu budu svi važeći i prethodni regulacioni planovi, svi sa datumima pokretanja, donošenja i prestanka važenja" ?


Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

Tražim da Vlada Kantona putem ministarstava koja imaju nadležnost nad kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i fondovima naloži nadzornim odborima i upravama da izmijene akte koji regulišu pitanje radnih odnosa u dijelu koji se odnosi na prijem uposlenika, tako da se prijem u radni odnos vrši isključivo putem javnog konkursa-oglasa, u cilju prijema najboljih kandidata.


Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

"Tražim da Vlada Kantona uvede obavezu svim organizacijama koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da uz izvještaj naprave sumarni tabelarni pregled sa ključnim informacijama i pokazateljima za period od najmanje 5 godina, te da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova."


Puni tekst pitanja:

"Tražim da Vlada Kantona u strategiju razvoja 2014-2020 kao posebnu aktivnost, sa posebnim zaduženjima, sredstvima i izvorima, te pokazateljima i rezultatima, uvrsti asfaltiranje puteva u naseljima u Kantonu gdje pristupni putevi do legalno sagrađenih kuća nisu asfaltirani."


Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

"Predlažem da se na V transferzali, na raskrsnici nove saobraćajnice pored Velepekare i Dr. Fetaha Bećirbegovića izgradi kružni tok i time riješe stalne nedoumice vozača i gužve koje nastaju na ovoj novoj saobraćajnicu."


Puni tekst pitanja:

"Tražim da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na Internet stranici objavljuje statističke pokazatelje kriminaliteta.
Tražim da podaci uključe pokazatelje djelovanja sistema za prijavu korupcije.
Tražim da ovi podaci dolaze iz baze podataka kako bi oštećeni ali i svi građani mogli pratiti rješavanje krivičnog djela.
Tražim da se objavi tekst Protokola o saradnji između Kantonalnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova KS."

Odgovor:

Odgovor na zastupničku inicijativu:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo priprema i sačinjava informacije u propisanoj formi koja je usklađena sa zakonskom regulativom, a u informaciji se navode pokazatelji za isti period prethodne godine, tako da bi prihvatanje inicijative da se retroaktivno prikazuju uporedni pokazatelji od 2006. godine, prouzrokovao povećanje troškova a čime bi bila usporena dinamika pripreme redovnih informacija.
Informacije se sačinjavaju mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje i iste...


Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige? Zašto registar nije dostupan javno? Zašto akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"

Odgovor:

U skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12, 15/13 i 47/13), odgovaramo na postavljeno poslaničko pitanje, kako slijedi:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vodi evidenciju imovine Kantona po subjektima – budžetskim korisnicima a to su: organi uprave, upravne organizacije, zavodi i ustanove gdje je osnivač Skupština Kantona...


Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

Tražim da Ministarstvo obrazovanja nauke i mladih izmjeni pravilnik za prijem zaposlenika u radni odnos u obrazovnim institucijama na području Kantona Sarajevo, posebno usmeni dio u cilju prijema najboljih kandidata.


Puni tekst pitanja:

Tražim da Vlada Kantona zaduži ministarstva koja imaju nadležnost nad KJKP da uz saglasnost Vlade donesu Pravilnik za prijem zaposlenika u radni odnos, u cilju prijema najboljih kandidata putem javnog konkursa


Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim od svih organizacija koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova. Iniciram da Vlada dopuni Odluke o metodologiji izrade izvještaja o radu kantonalnih organizacija tako da propiše da Izvještaj o finansijskom poslovanju svake kantonalne ogranizacije sadrži i obavezu navođenja neto plata i drugih primanja po kategoriji poslova".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Koliko puteva u naseljima u Kantonu Sarajevo nije asfaltirano"? 

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja nalazi se u prilogu.


Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015..godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu pravde i uprave, a vezano za poslove održavanja javne rasvjete.

Pitanje u cjelosti možete naći u prilogu.