Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u z

Sabahudin Delalić
Pitanje

Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige i završeno, po godinama? Zašto Registar nije dostupan javno – iniciram da se objavi? Na osnovu kojih procedura radi Uprava i koje podatke ima? Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno" ?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"

Prema ažuriranim podacima iz 2016.godine upisano je:
2.
- 648 (slovima:šeststotinaičetrdesetosam) pravnih subjekata koji koriste imovinu Kantona
Sarajevo;
- površina upisanih nekretnina koja se odnose na zemljište iznosi 41 ha, 9561a i 57m2;
- površina upisanih nekretnina koja se odnosi na poslovne zgrade iznosi 21ha, 4400a i
55,51m2.

"Kolika je procjena imovine koja nije upisana?"

Na postavljeno pitanje nije moguće dati procjenu iz razloga što Uprava vodi evidenciju upisane imovine, sa izuzetkom od 3 (slovima:tri) pravna subjekta koja nisu odgovorila na "zahtjev za dostavu podataka" o imovini Kantona Sarajevo koju koriste.

"Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige i završeno, po godinama?"

Zahtjevi za uknjižbu imovine Kantona Sarajevo i rješavanje istih je u isključivoj nadležnosti Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

"Zašto registar nije dostupan javno- iniciram da se objavi?"

Registar imovine Kantona Sarajevo je javni dokument koji je dostupan svakom zainteresiranom licu u utvrđenoj proceduri prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01,48/11).
Podržavamo Vašu inicijativu za javno oglašavanje registra imovine, nakon što se provede procedura-postupak utvrđen Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06).

"Na osnovu kojih procedura radi Uprava i koje podatke ima?"

3.
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, obavlja poslove evidencije imovine Kantona Sarajevo na osnovu procedure utvrđene Uredbom o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/16-Prečišćeni tekst).
Podaci kojima Uprava raspolaže su navedeni u Obrascima br. 1,2,3 i 4, a isti su dostupni na Web.str.Ministarstva (aplikacije).

"Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"

Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo je javno dostupan polazni dokument jedinstvenog procesa popisa i evidencije imovine koji se provodi na području Kantona Sarajevo čija je implementacija dugotrajnog karaktera, i koji je usvojen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-9370-12.1/13 od 24.04.2013.g.

Razlog ponavljanja pitanja: 
Zastupnik nije zadovoljan odgovorom