Ministarstvo zdravstva

Upućujem zastupničku inicijativu za uspostavljanje Programa obezbijeđenja biološke terapije za liječenje osiguranih lica oboljelih od psorijaze u Kantonu Sarajevo

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Budući da je u svijetu kao i u zemljama regiona uobičajna procedura da žene prilikom ginekoloških intervencija i poroda dobijaju analgeziju, molim da odgovorite na slijedeća pitanja: - Da li postoje aktuelni programi unutar Ministarstva ali i javnih usta

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativu podnosim Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za izmještanje Punkta za opioidnu supstitucionu terapiju pacijenata koji boluju od bolesti ovisnosti o opijatima iz MZ Crni Vrh Gorica u ulici Omera Stupca u matični objekat Zavoda za liječenje

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Ovim putem pokrećem inicijativu za unaprjeđenje procesa stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka kroz potpisivanje odgovaraju ćih sporazuma o saradnji sa Općom bolnicom „Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo ka

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim odgovor ministra zdravstva KS, Harisa Vranića na navode da on lično izdaje saglasnosti za rad i otvaranje privatnih zdravstvenih ustanova, bez prethodno prikupljenog mišljenja za to određene komisije Ljekarske komore KS.

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zbog čega Ministarstvo zdravstva KS nije odgovorilo na Zahtjev da se dostave imena svih uposlenika u javno zdravstvenim ustanovama koje primaju plaće sa budžeta, ako imaju dozvolu ministra Harisa Vranića da rade privatno i zbog čega nije dostavljen tražen

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu Ministarstvu zdravstva da podhitno pristupi primjeni Pravilnika o radu i platama i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te da obezbjedi dostatna sredstva za upošljavanje novih defektologa stomatopeda.

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na protokol Kantona Sarajevo zaprimljen je dopis na upoznavanje, broj 193/2022 od 08.11.2022 godine, koji je upućen na ruke ministra zdravstva gosp. Harisa Vranića. Na dopis koji je upućen od strane Saveza ratnih vojnih invalida KS do danas nikad nije od

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Postavljam pitanje šta je urađeno po ranije usvojenom zaključku i inicijativi da se obezbijedi program kojim će svi mladi ljekari u Kantonu Sarajevo a koji su na Birou dobiti priliku za prvo radno iskustvo.

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori