Ovim putem pokrećem inicijativu za unaprjeđenje procesa stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka kroz potpisivanje odgovaraju ćih sporazuma o saradnji sa Općom bolnicom „Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo ka

Elvedin Okerić
Pitanje

Ovim putem pokrećem inicijativu za unaprjeđenje procesa stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka kroz potpisivanje odgovaraju ćih sporazuma o saradnji sa Općom bolnicom „Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo kao nastavnom bazom. Konačan cilj je podizanje kvaliteta obrazovnog i stručnog rada u vidu stručne prakse i praktičnog rada studenata završnih godina studija medicinskih nauka .
Svjedoci smo da u Kantonu Sarajevo nisu na adekvatan način uređena pitanja obavljanja stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka, kao ni pitanja povezivanja stručne prakse i praktičnog rada studenata sa visokim obrazovanjem iz oblasti medicinskih nauka. Zbog ovakvih okolnosti svjedočimo da studenti iz Kantona Sarajevo, pored dva veli ka medicinska centra tj bolnice, obavezni praktični rad i stručnu praksu realiziraju u mjestima izvan Kantona Sarajevo tj u drugim kantonima u FBiH.

U kontekstu prethodnoga iniciramo da se rukovodstvo Opće bolnice poveže posebnim sporazumima sa visokoškolskim ustanovama iz oblasti medicinskih nauka i u najkraćem roku organiziraju u skladu sa važećim propisima, praktični rad i stručnu praksu studenata .

U slučaju potrebe stručnu pomoć i podršku u realizaciji ovih aktivnosti, pružit će Ministarstvo zdravstva KS, Ministarstvo visokog obrazovanja KS i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove .

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da